باسن برهنه در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

باسن برهنه در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن باسن برهنه در خواب تعبیر خواب ظاهر شدن مقعد در خواب تعبیر دیدن عورت و ظاهر عورت دیدن باسن در خواب را پیشنهاد می کنیم. در خواب یا رویا معانی زیادی از خیر و شر در بیان دارد. این بستگی به جزئیات مختلفی از رویایی دارد که فرد خواب می‌بیند. ممکن است در یک مکان عمومی مانند بازار یا جاده‌ای که عابران زیادی در آن حضور دارند، لباس‌ها را درآورده باشد، و ممکن است فرد خواب ببیند که باسن برهنه‌اش را لمس می‌کند. یا پشت مرد یا زن.این وجهات دیگر معانی زیادی از بیان دارد.و تعبیر تعبیر العظیم رؤیا محمد بن سیرین در کتاب تعبیر خوابهای بزرگ و معجم تعبیر خواب.

باسن برهنه در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

باسن برهنه در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

باسن برهنه در خواب چیزهای خوبی را به همراه دارد

ابن سیرین گفت: مخرج در خواب بیانگر شوهر و مال است، و گفته شد: برخی از محرمان، و گفته شد: مردی است با احتیاط که نه رازی را آشکار می کند و نه عهد و پیمانی را. مقعد کیف انسان و صندوق و پول خانه اوست که در آن فروشگاه و همسایه و مجلس اوست و شاید مقعد نشان می دهد که خفته در بیداری به او نزدیک می شود، لباس پوشیده است یا شلوار، و چه می نشیند. بر حصیر و آنچه بر وحش یا زین سوار می شود و بیماری ها یا ضرباتی که در آن می افتد و پشت بزرگ میل صاحبش به امری بزرگ است یا به اندازه اوست. اطاعت و نافرمانی مالک و شاید دلالت بر آن دارد که در راز اوست و بنده او را مستقیم به خاک خود می کند.

اگر در خواب پشت سر بزرگ شود یا شکل آن تغییر کند، بیانگر نعمت های فراوانی است که بیننده در پول و فرزند به دست می آورد، و صلوات فراوان می گیرد و هر کس پشت دیگری را برهنه ببیند و آن را گاز بگیرد. این با زیاده‌روی در مصاحبت و ستایش، گواه عشق او به اوست و دست زدن به مقعد برهنه مایه شادی و لذت است.

زیر پا گذاشتن آلت تناسلی در مقعد، دلیل بر طول عمری است که مرد متاهل به دست می آورد و لباس خود را از تن بیرون می کند و به سختی به اهداف خود می رسد، هر کس لباس خود را کنده و باسن خود را در مقابل مردم برهنه نشان دهد، اوست. از آن شرم نداشته باشد که به کار نیک مشغول است، زیرا با کمترین زحمت و بدون مشقت به مقصود خود می رسد، و اگر کسی که از دشمن می ترسد این را ببیند از حیله گری و افزایش او در امان است. در مقعد گواه دستیابی به اقتدار و مقام عالی است.

ازدیاد طول آلت دلیل بر نیل به نعمت است و هر که آلتش را زیاد کند تا به باسنش برسد، مالی نصیبش می شود که همیشه از آن سود می برد و هر که به آلتش دست بزند و آن را محکم و کلفت ببیند. این قوت فرزندانش است و هر که فریب او یا ترتیب دیگران را بپذیرد در پناه و آبروی او زندگی می کند و سوراخ کردن پشت گواه است پدر و مادر و هر که ببیند مجرای ادرار خود را می بوسد. در پسرش خیری به دست می آورد و گفته شد: هر که خود را خواجه ببیند به حکمت و کرامت می رسد و در میان مردم قیام می کند.

بیرون آوردن مقعد از جامه در خواب دلیل بر عقد است و هر کس آلت تناسلی خود را بیرون آورد و در کوزه یا توالت از آن بول کند با زنی از اهل روستا ازدواج می کند و مدفوع در جای تمیز از مقعد خارج می شود. ، چنین است و فضولات در جای مناسب دلیل بر خروج پول برای منفعت است.

خروج طاووس از مقعد بینا دلیل بر رزق و روزی فرزند دختر است و برهنگی پشت سر با اشتغال به کاری دلیل بر جدیت کار است و لباس او باسنش را نشان نمی داد و شرم نمی کرد. از آن جدایی، زیرا در امور دینی و دنیوی خود در امان است و دشمنانش مورد تمجید او قرار نمی گیرند و هر کس خود را برهنه کند و برهنگی خود را نشان ندهد از چیزی که بر او تحمیل شده در امان است.

باسن برهنه در خواب چهره های شیطانی را نشان می دهد

ظاهر پشت برهنه در خواب، دلیل بر شکستن حجاب و شادی دشمنان است و مرزهای آن بین ناف تا زانو است و به وسیله آن عیب خود را پنهان می کند، زیرا از شر آن خلاص شده است. در امری که در آن دخیل بوده است و اگر امر مربوط به گناه باشد به حدی از فساد رسیده است که در آن فرو رفته است.

ظاهر شدن پشت برهنه در مکان عمومی، دلیل بر رسوایی است که بیننده بدان شهرت دارد و هر کس برهنگی خود را نشان داد و از آن شرم داشت و سعی کرد آن را با مقداری از جامه های خود بپوشاند و دلیلی ندید. که برهنه شدن او از روی عمل صالح بود، این شکستن جلیقه اوست، و هر کس عورت خود را کاملاً نمایان کرد، دلیل شکست است، هر که عورت خود را با دست بپوشاند، دچار وسوسه می شود و گرفتار آن می شود و کامل می شود. برهنه شدن، گواه شکست اهداف، و جدا ماندن موقعیت ها از آنهاست.

مفسر ابن سیرین گفت: پشت انسان دلیل بر ذلت و خواری اوست و گفته شد: مرد خوشگذرانی و کلاغ و طبل است و گفته شد: مردی است که رازدار است و انسداد مقعد در خواب دلیل بر مرگ است بر فساد شخصیت او و اگر پیر باشد در پشت آن شیخ می افتد و تدبیر مرد غریب دلیل بر خیانتی است که بیننده از آن می افتد. شخصی که انتظار نداشت از او روی برگرداند.

دیدن تدبیر مادر دلیل بر شکست اهداف و شکست اهداف است، پس هر که نقشه مادر را ببیند و قصد مسافرت داشته باشد برایش اتفاقی می افتد که مانع پیشرفت او می شود و هر که پشت کسی را ببیند می شناسد. ، سپس چهره ای اخم کرده می بیند و پشت مرد دلیل بر حماقت اوست.

نکاح زن در مقعد دلیل بر درخواست دستور از ناتوان است و هر که از مقعد او کناره‌گیری شود ناچار است و هر که در حیاط خانه تصادف کند در مال و فرزندش تصادف کرده است. و پشت خانه متروک و وحشی یا مرد بداخلاق رها شده توسط مردم یا زمین بایر است که برای کشت و زرع مناسب نیست.

خروج خون یا مدفوع از راست روده مرد، دلیل بر ضرر است، اگر بدن او به خون آغشته شود، مال حرام بخورد و هر کس در جایی بدون اجابت مزاج خارج شود، ضرر می کند. فایده ای ندارد و هر کس از مخرج خود از کرم بیرون بیاید، خانواده خود را ترک می کند یا به سفر می رود، اگر پارچه ای از آن بیرون بیاید، دلیل بر جدایی قوم غریب است و هر که با مقعد خود آب بنوشد. ، پس او یک فرد بیمار است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا