تعبیر خواب دیدن مقعد در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن مخرج در خواب ابن سیرین دیدن مخرج در خواب بیانگر شهرت بیننده در بین مردم است خواه خوب باشد و چه غیر آن خوابنده خودش را اداره می کرد یا زن یا مادرش و این می توان دید که مقعد او به شکلی خوب یا تنهایی بزرگ شده است و همچنین آنچه در هنگام خواب از مقعد او خارج می شود خواب های بزرگ و واژه نامه تعبیر خواب.

تعبیر خواب دیدن مقعد در خواب ابن سیرین

بهترین خواب دیدن مقعد در خواب است

ابن سیرین گفت: مخرج در خواب به شوهر و پول و سن بیان می شود و آنچه بر او می گذرد برای آنها صادق است، هر که خود را در حیاط بزرگ ببیند دلالت بر مال بسیار دارد.

نگه داشتن مقعد دلیل بر کسب نعمت های بسیار است و هر که مخرج دیگران را ببیند بیشتر از آنچه که دارد به دست می آورد و هر که مخرج دیگران را گاز بگیرد او را دوست می دارد و در مدح و همراهی غلو می کند و دست زدن به مقعد مایه خرسندی است و خشنودی، و هر که آلت خود را در مقعد فرو برد، عمری طولانی دارد، و گفته شد: هر که خود را اخته ببیند، کرامت و حکمت یافت.

برهنه شدن در خواب به مقاصد سخت است و هر که خود را برهنه در میان عوام ببیند پشتش ظاهر شود و از او شرم نداشته باشد به خاطر اشتغال به کار نیکو به او می رسد. هدف، و اگر ببیند که دشمنی دارد، از او در امان است و از او نمی ترسد و زیاد شدن مخرج، دلیل بر کسب ولایت یا حسن شهرت است.

هر که آلت تناسلی خود را زیاد کند تا به مقعد او برسد، مال زیادی به او می رسد و اگر احساس کند آن را قوی و کلفت می یابد، قوت فرزندانش است و هر که مقعد او یا کسی را ببوسد. در آن هنگام به شنيدن صاحب مخرج و نام او زندگى مى كند و سوراخ مقعد گواه پدر و مادر است و هر كه پسرش را بپذيرد مى بيند كه غايب آنان بازگشته است.

هر که خود را ببیند که آلت یا مقعد خود را بیرون می‌آورد و در کوزه یا توالت بول می‌کند، اگر مجرد باشد با زنی از اهل روستا ازدواج می‌کند و هر که در جای پاکی بیرون می‌دهد نیز همینطور است.

فضولات در جای معمولی برای این دلیل بر خروج پول در مصلحت است و هر که از حیاط خانه اش به وسیله طاووس بیرون آمد دختری زیبا برای او به دنیا آمد و مقعد مرد کیف مرد یا دکان اوست. یا سینه‌اش، یا خانه‌اش، یا همسایه‌اش، یا مجلس او، و شاید مقعد در خواب نشان می‌دهد که در بیداری از پارچه، یا شلوار، یا بر آن‌چه از حصیر می‌نشیند، چه می‌کند. و الاغ هایی که بر آنها سوار می شود یا نوبت به امور بزرگ می رسد و پشت سر طاعت و نافرمانی است.

شرّ خواب دیدن شقایق در خواب

ابن سیرین گفت: پشت مردی نوکر است و گفته شد: مردی است خوشگذرانی و کلاغ و طبل و گفته شد: مردی است که رازدار است و اگر مجهول باشد به دست می آورد. پشتش را از جایی که احساس نمی کند، و هر کس کمرش را ببرد، رحمتش را قطع کرده است.

دیدن مخرج مادر دلیل بر بطلان اطاعت است و هر کس قصد حج کند و مخرج مادرش را ببیند حجش باطل است و الا مال خود را اداره می کند و از نظر روزی فقیر است و هر که بیند مقعد شخص را اخم می بیند و هر کس با خون یا مدفوع از مقعد بیرون بیاید به اندازه آن ضرر می کند و اگر مدفوع در جایی که برای آن معین نیست بیفتد یا از آن مال حرام به دست آید. به او.

مخرج مرد گواه بر حماقت اوست و هر کس ببیند که مخرج زنی در دنیا از او روی برگرداند و رحم در مخرج پلیدی را جارو کند و هر که در مخرج او آب بنوشد بی گناه است. یا درست است و هر که از مقعدش کرم بیرون بیاید خانواده اش را ترک می کند و خون اگر از مقعد خارج شود فرزندان فرزندان هستند و اگر از حیاط خانه اش به خون آغشته شوند. مال حرام به او می رسد و هر که از حیاط خانه اش با پاره بیرون بیاید، مردمی غریبه را ترک می کند.

هر کس از ماهی بیرون بیاید برای او دختری زشت به دنیا می آورد و اگر کرم یا شپش باشد یا در صخره او سیر شود از خانواده خویشاوندان جدا می شود و اگر از او مانند مارها بیرون می آید، در هر حال از دوردست ها غریبند.

نکاح زنی در مقعد، دلیل بر درخواست امری غیر از صورت اوست و هر که ببیند او را از مقعد بیرون می‌کشند، ناچار می‌شود و هر که در مقعد او بیفتد حادثه‌ای به مال و او می‌رسد. یا مردی که مردم به خاطر شرارتش از او دوری می‌کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا