تعبیر خواب دیدن خانه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خانه در خواب را ارائه می دهیم خواب خانه اشاره به سرپناهی است که شخص در آن زندگی می کند و به وسیله آن از هر چیزی که او را می ترساند مصون می ماند و امنیت و سعادت دارد. خانه کهنه یا فرسوده دیدن آن خیری ندارد و در اینجا مهم ترین تعبیر خواب خانه را ذکر می کنیم و شر تعبیر اگر در خواب دیده شود طبق آنچه ذکر شد. در معجم تعبیر خواب، و کتاب تعبیر خواب مؤلف آن، مفسر ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن خانه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خانه در خواب دارای جنبه های خوبی است

خانه: در خواب عالم مرد است، پس هر که ببیند خانه ای نوساز دارد و تمام حوائج و مصلحت دارد و فقیر است: از او برکنار می شود و اگر مضطر باشد مرخص می شود. اگر سازنده باشد: به اندازه حسن خانه حالتی می گیرد و هر که خانه وسیعی پیدا کند روزی او فراوان است علم او و تجدید خانه دلیل بر تجدید نیت است. عبادت کند و تقدیس آن دلیل بر استحکام دین او و قوت مدیریت اوست و خانه آهنین است همراه با حیات بینا با سعادت او در آن.

هر کس مرده ای را در خانه ای مجهول ببیند، آن جا سرای آخرت است و اگر محکم باشد، حالش در آخرت خوب است.

اگر خانه از دور دیده شود، این عالمی است که بیننده از آن متأثر می شود، در خانه قدیمی خود و خراب شده، از یکی از خویشاوندان مالی به ارث می برد.

هر کس در خواب ببیند که بر بام خانه ای از شیشه هایی که برهنه از او افتاده نشسته است، با زن زیبایی از خانه پادشاه ازدواج می کند. زیرا او را به او می شناسند و او را به او می شناسند و او جلال اوست و نام او در میان مردم ذکر می شود و خانواده خود را می پوشاند و شاید دلالت بر مالی او باشد که بدن او را دارد و شاید دلالت کند. لباسش برای ورودش به آن

جارو كردن خانه از درون دليل بر حصول مال است و هر كه پس از جارو كردن شن بيرون از خانه بياندازد غمش برطرف مي شود و هر كه خانه اي را كه خريده است خير بسيار كرده و هر كه خانه خود را ببيند. خانه‌های خانه، حیاط یا سقفش از حدی که می‌داند گسترده‌تر شده است، زیرا این ظرفیتی است در دنیای او، اقبال در زندگی‌اش، وسعت خانه در امرار معاش، و خیر در فرزندان.

تعبیر خواب خانه در خواب دارای جنبه های شیطانی است

تنگی خانه دلیل بر بخل بیننده و بی تدبیری اوست و هر که داخل خانه شود و نتواند از آن خارج شود از دنیا می رود، مرده همه می میرند.

هر کس ببیند مردی وارد خانه اش می شود در راز او وارد می شود و اگر فاسق است در زن یا معیشت او خیانت می کند و هر که خانه اش را در حالی که در خانه است خراب کند. می میرد و خانه های گچی دنیایی حرام است و هر که از پشت بام خانه اش بیفتد و مجرد باشد با زنی ازدواج می کند که زود می میرد و هر که خانه بسازد یا بعضی از بستگانش یا یکی از پسرانش مردند.

خانه فروختن در خواب دلیل بر طلاق زن است و خانه زشت و بد بنایی دلیل بر مذموم است و خانه منزوی دلیل بر از بین رفتن آبرو است و هر که خانه ای بسازد که نبایستی از روی نیت ساخته شود. حرام است و هر که خانه اش را جارو کند غمگین می شود.

اگر مریض خانه خود را ترک کند مرگ اوست و تاریک خانه دلیل بر مرگ و حال بدی است که بیننده در آن زندگی می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا