تعبیر خواب دیدن خیمه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خیمه در خواب ابن سیرین تعبیر دیدن خانه شعر در خواب خیر و شر دیدن چادر در خواب را ارائه می دهیم یعنی اگر قوی باشند ولى اگر فرسوده شوند، يا خطرات قطع شود، ضرر و پشيمانى است.

تعبیر خواب دیدن خیمه در خواب ابن سیرین

بهترین تعبیر خواب خیمه در خواب ابن سیرین

چادر در خواب به سفر، قبر، همسر یا خانه اشاره دارد. به خاطر فرموده حق تعالی: صنوبرها قفسه‌هایی در خیمه‌ها هستند و فراوانی خیمه‌ها ابرهایی است که باران و خیر را حمل می‌کنند. و هر که ببیند خیمه بر او زدند اگر سلطان بود مالش زیاد شد و یارانش زیاد شد و اگر سرباز بود مأموریت گرفت و اگر تاجر بود سفر کرد.

خیمه بلند گواه مقام بلند و خیمه گنبدی گواه بر فراوانی رزق و منازل شعر رزق و پول و فرزند است یا کنیز از خانه سلطان.

خیمه زدن در خواب دلیل بر حصول خیر و برکت است که در رؤیا معلوم نیست: قبور شهدا و همچنین خیمه های سبز است.

چادر، امان از ترس، و پناهگاه از سرما و فقر، و استحکام چادر، گواه استواری صاحبش، و گیره های محکم چادر، گواه رسیدن به آرزوهای دشوار، و تیرک محکم چادر، گواه است. موفقیت در زندگی، و هر کس پس از برپاکردن خیمه اش وارد شود، مقام و منزلتی پیدا می کند که تا هنگام مرگ او را رها نمی کند.

خیمه شعر گواه خانه شادی یا تسلی است و اگر خیمه بر فراز کوهها برافراشته باشد بیانگر تقوا و عبادت بسیار است.

چادر به زنان خوب اطلاق می شود، اگر دختر مجرد ببیند چادر بلندی دارد با مردی بلند مرتبه ازدواج می کند و اگر در کنار کسی که دوستش دارد در آن زندگی کند آرامشی در دل پیدا می کند. اگر خیمه از شعر باشد، این سفری است که در آن مال و خوبی به دست می آورد و تیرک خیمه راهنماست، شوهر زن، متولی امر و اتفاقی که برایش می‌افتد بر سرش می‌افتد و چادر سفید زن باردار گواه به دنیا آوردن پسری شجاع است.

تعبیر شیطانی خیمه در خواب ابن سیرین

خیمه زدن دلیل بر قبرستان یا خانه های عزا است و خیمه نشینی سفری است که در آن ذلت و خواری است و هر که در خیمه خود بیفتد پس از برپا کردن آن منفور است، این دلیل بر جدایی و زیان است. حیثیت و مال و هر که در خیمه اش گرفتار شود به اسارت می افتد، اگر در درونش بسته شود، و تاریکی عمیق بود، زیرا این نشانه مرگ اوست، و خیمه های پاره بیماری و فقر است. و مصیبت در امری بزرگ.

فرسودگی خیمه‌ها دلیل بر عارضه‌های ناپسند و حال بد است و فرو ریختن آن‌ها ضرر مالی و مالی است و بر هم خوردن رزق و فقر او و هر که ستون خیمه‌اش را بشکند، بزرگوار است. انسان برای او می میرد و سقوط ستون عموماً نشان دهنده مرگ صاحب خانه است.

سوزاندن خیمه مصیبتی است که بر صاحبش بیاید یا انبار و اندوه از دست دادن چیز بزرگی است و گفته شد: آتش در خیمه دلیل بر گناهان بسیار است و آتش فروزان دلیل است. گسترش فساد و خروج از خیمه شاهد تناقض است، اگر سلطان آن انزوا را ببیند.

خیمه سیاه یا تیره رنگ غم است و چادرهای فرسوده زیان است و چادر گاه حکایت از یأس و غم و اندوه دارد و اگر آتش در خیمه شعله ور شود کار بیننده را باطل می کند. زندگی او را نابود می کند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا