زنجیر و غل و زنجیر در خواب و تعبیر دیدن سگ

زنجیر و غل و زنجیر در خواب و تعبیر دیدن سگ

زنجیر و زنجیر در خواب، تعبیر دیدن مردی که قوچ و غل و زنجیر به سر دارد، دیدن مرده زنجیر شده و معنی دیدن زنجیر از طلا یا نقره و زنجیر آهن در خواب، علاوه بر تعبیر مشاهده زنجیر برای زنان مجرد و متاهل و به طور کلی برای زنان

ابن سیرین می گوید: غل و زنجیر در خواب نشان دهنده ثبات در کارها است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من زنجیر را دوست دارم و از زنجیر بیزارم، زیرا زنجیر در دین محکم است و تعبیر خواب می افزاید: در شیرینی او به معنای دیدن زنجیر در خواب است که بیانگر پایبندی به دین و عرف، آداب و سنن یا روش و شریعت است. تعبیر دیدن زنجیر و غل و زنجیر در خواباز طریق تعبیر رؤیت گربه برای زن و مرد و معنی دیدن زنجیر آهن و طلا یا فلزات دیگر، علاوه بر تعبیر دیدن پاره شدن زنجیر در خواب و دیدن مرده بسته در خواب. یک رویا.

بستن دستبند در خواب به طور کلی به تعبیر ابن سیرین تعبیر به فلز غل و احوال بیننده است و در مورد فلز غل در بند بعد به معنای آن پی می بریم. اگر متدین باشد یا ببیند که در مسجد بسته شده است، ان شاء الله ثابت قدم او بر اطاعت است (تعبیر دیدن مساجد در خواب را بخوانید) و در خواب کاف یا سرآستین می بندد. صاحب اختیار که اقتدار خود را تداوم بخشد، مخصوصاً اگر ببیند که سلاح خود را در دست دارد.آستین در خواب به معنای غوطه ور شدن او در دنیاست.و کاف ممکن است نشان دهنده اخلال در تجارت باشد،مثلا دیدن کاف برای یک مسافر در خواب بیانگر اختلال در سفر است (تعبیر سفر در خواب را بخوانید) و همچنین دیدن سگی که قوچ بر تن دارد در خواب برای تاجر نشان دهنده رکود کالای او و تنگی در او است. خواب تنگ است و خدا داناتر است.

و تعبیر خواب به شیرینی خود می افزاید که سگی را که در خواب سگ پوشیده استدیدن قوچ در خواب بیانگر تعهد همراه با نفرت و طرد است و غل و زنجیر در خواب به طور کلی ماندن انسان در جای خود است و ممکن است بیمار را فلج نشان دهد.خواب بیانگر مسئولیت و وابستگی زیاد به فرزندان است. زن یا خانواده، همینطور هر که ببیند در خانه خود غل و زنجیر می بندد، این به عهده اوست نسبت به خانواده اش، در خواب این است که او را اسیر محبت خود می کند یا اینکه مال او را خرج می کند.

ابن سیرین می گوید که وقتی کاف حکایت از ثبات در امور داشت، فلز آن ماهیت این امور را مشخص می کند و اما دیدن اره برقی در خواب از سرب، نشان دهنده ثبات در ماده ضعیف و ضعیف است، در حالی که دیدن زنجیر چوبی نشانگر ثبات بیننده در امری است که در آن نفاق است و خدا داناتر است و زنجیر طلا در خواب منتظر مالی است که رفته است (تعبیر رؤیت طلا را بخوانید. و هر کس ببیند که به پارچه یا پارچه یا نخ بسته است، در خواب بستن پارچه را نشان می دهد جایی که ماندگاری ندارد و امری است که به پایان می رسد. خواب با ریسمان بسته شدن به ریسمان به معنای استحکام در دین است، به فرموده خداوند متعال در سوره آل عمران ((و همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید و نعمتهای خدا را یاد کنید. بر شما)).

تعبیر خواب از دیدن فلز زنجیرها یا شکل آنها می گوید در شیرینی آنهادیدن غل و زنجیر طلا در خواب بیانگر قوانین روتین و استرس زا است و اما غل نقره در خواب التزام به حلال و حرام است (تعبیر دیدن نقره در خواب را بخوانید). تعبیر غل چوبی، تعهد به کار است و غل مسی در خواب محدودیت قانون و حکومت است، قیود یا زنجیر آهنین در خواب حکایت از محدودیت جامعه و سنت دارد و زنجیر قلع عادات انسان که او را محدود می کند

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن مرده در زنجیر در خواب می گویدديدن ميت به صورت كلي نشانگر نياز او به دعا و صدقه است در صورتي كه مؤمن باشد وگرنه از اهل دوزخ است و از حقوق ديگران بر او كه ادا نكرده است. مرده با دستان بسته در خواب، وقفه در کار اوست و فرزندانش باید برای او دعا کنند و از طرف او صدقه جاری کنند و همچنین مرده را در قبرستان به زنجیر ببینند (بخوانید تعبیر دیدن قبور و قبر در خواب) بدهکار است و آن را می پردازند، و اما زنجیر بستن، خیری در آن نیست، و شکستن زنجیر مرده ممکن است بر دیگران حق داشته باشد، سپس برای رحمت و مغفرت دعا می کنند. و خداوند داناتر است.(تعبیر دیدن مرده در خواب بخوانید)

و درباره دیدن گسستن زنجیر در خواب، تعبیر خواب در شیرینی خود گویدشکستن کاف پا در خواب بیانگر مسافرت یا شفا است و دیدن شکسته شدن کاف یا شکستن مچ دست بیانگر آن است که چاره ای اندیشیده می شود و با رحمت و مغفرت برای او از آشنایان و هر که شکسته است. زنجیر زنش او را طلاق داد و زنجیر یکی از پدر و مادر را برای ادای قرضشان پاره کرد و هر که ببیند زنجیر یکی از پسرانش را می‌شکند به آن‌ها تعلیم می‌دهد و دیدن باز کردن با کلید نشان می‌دهد که سوال در مورد دانش

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن دستبند و دستبند در خواب برای زن می گوید.دیدن غل و زنجیر برای زن به طور کلی بیانگر دین و آداب و سنن اوست، غل و زنجیر زدن به مچ زن وظیفه کار است، و اما بینش بستن غل و زنجیر به پا، برای زنان مجرد برای ازدواج و برای متاهل. زن طلاق رجعی است قروض و حقوق نسبت به خانواده چنانچه دیدن غل و زنجیر طلا نشان دهنده خستگی زن است و دیدن سگ یا غل در خواب نقره نشان دهنده ایمان و درستی زن است و آهن آداب و رسومی که او را محدود می کند و غل و زنجیر در خواب برای کارها و مسئولیت ها و کارهای زن برای زن مجرد نشان دهنده بداخلاقی و نافرمانی او از خانواده است و زنجیر زن شوهردار را پاره می کند. او را طلاق می دهد و برای زن مطلقه یا بیوه وضع به همین منوال است، دیدن گشایش یا قفل با کلید، نشان دهنده فتنه زن و بر زبان اوست، زنجیر می بندد، پس نذر می کند یا خود را تکلیف می کند. یک مسئولیت یا تصمیم، و هر کس در خواب ببیند که شوهرش گره خورده است، به دلایلی از کار کردن ناتوان است.

 • ابن سیرین معتقد است بین لباسی که خوابیده با زنجیر می بیند، لباس زرد زنجیر در بیماری پایدار است و لباس سبز در خواب زنجیر ثواب و ثبات در دین است، دیدن لباس در خواب.
 • خواب خوابیده که در خواب با دیگری بسته است، ممکن است بیانگر این باشد که مرتکب گناه کبیره شده است، چنانکه خداوند متعال در سوره ابراهیم می فرماید ((و در آن روز مجرمان را در غل و زنجیر می بینی) – ابن سیرین. .
 • هر که در خواب ببیند که او را به ستونی زنجیر کرده اند، در امر منافق در میان مردم به زنجیر کشیده می شود، و اما دیدن اره برقی برای اسیری، ماندگاری حبس او است – ابن سیرین.
 • دیدن محدودیت های آویزان در خانه نشان دهنده قوانین و تعیین مجاز و ممنوع است – تعبیر خواب.
 • هر که در خواب ببیند زنجیر یا قوچ می خرد، بزرگ می شود و مسئولیتش وسعت می یابد و هر که ببیند زنجیر هدیه می گیرد به او احسان می کند – تعبیر خواب.
 • دیدن کاف روی پای چپ با زندگی زناشویی همراه است – تعبیر خواب.
 • دیدن قید بعد از استخاره بر حسب موضوع استخاره، برای دین قید است و عرف محدودیت – تعبیر خواب.
 • دیدن غل و زنجیر در خواب برای ثروتمند با مال و برای فقیر با فقر و ناتوانی، دیدن غل و زنجیر برای تاجر علاقه او به تجارتش، و برای مجرد مصونیت او، و غل در خواب برای مؤمن. دین، و برای اندک ایمان عقلش که او را می بندد، و زندانی زندانبان و حال خود را دارد و بیمار بیماری و حال خود را – تعبیر خواب.
 • منابع و مراجع addremove

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا