تعبیر خواب دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب را تقدیم می کنیم اسب یا آنچه به اسب معروف است در دل اعراب جایگاه والایی دارد چرا که در میان قبایل به دلیل علاقه به مالکیت و مالکیت شهرت داشتند. سواری بر اسب های اصیل؛ برای یادگیری سوارکاری بر روی آن، همانطور که دین اسلام ما به این امر تاکید می کند، و اسب های اصیل عرب اغلب از انواع دیگر اسب ها متمایز می شوند.

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب

تعبیراتی که امام ابن سیرین، نابلسی و ابن شاهین بیان کردند، در تعبیر خواب دیدن اسب در خواب، متفاوت است. این به دلیل کثرت جزئیاتی است که در خواب دیده می شود تعبیر دیدن اسب سواری خرید آن دیدن گروهی از اسب ها در خواب و معنی دیدن اسب های بی فرمان یا ذلیل و تعبیر دیدن اسب بسته به سنش فرق می کند، چه اسبی باشد، چه نوزادی یا سنگی.

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن سیرین

اسب و از نام آنها اسب است و مفرد آنها اسب و مادیان و اسب و اسب و از آن جمله آکدیش و بارتون و حجره است و شخص بلند مرتبه و کرامت و اسب نشانگر خانه های راحت است. در ساخت و ساز، یا والدین شاد در زندگی.

هر کس در خواب اسبی ببیند مورد پسند برادرانش قرار می گیرد و هر که در خانه یا در دست او بمیرد هلاکت است و اسب مرد است یا پسر شوالیه یا تاجر است. مالك و شريك و شواليه هر كه زن آبستن داشته باشد گواه رزق و روزي پسر است و هر كه از دور اسب ببيند مژده و بركت است و ماديان ماده زن محترم است.

خوردن گوشت اسب غلبه بر دشمنان و کسب منفعت از مال یا فرزند و یا به نام نیک در میان مردم است و هر که ببیند اسب را نشان می دهد به تقاضای امام از نماز منحرف می شود. دنیا، و به توبه امید است، و هر که ببیند اسبش یک چشم است و نمی بیند، دلیل بر سرگردانی در کارها بر اوست، و هر که ببیند اسب با او صحبت می کند، شگفت زده می شود. فرمان اوست و هر که اسب بخرد در پول یا کلام نیکو می شود و هر که اسب خود را بفروشد به اختیار خود از کار بیرون می رود.

هر کس ببیند اسب ناشناس وارد خانه اش می شود و مالکی برایش معلوم نیست، مرد بزرگواری وارد آن مکان می شود.

پیشانی سفید اسب دلیل بر مردان بزرگوار است و اگر به پسر نسبت داده شود شجاع ترین پسرش است و کسل بودن اسب و عدم حرکت آن برای سلطان دلیل بر وقوع جنگ است. در پادشاهی او و ضعف دستش و پیروزی دشمنش با او و موهای درشت دم اسب گواه بر کثرت پسران و پیروانش و سرسختان است تقصیر او. اسب آن است که بمیرد و هیچ یک از فرزندانش از او پیروی نکند، پس ذکر او قطع می شود.

تفسیر رویایی از اسب سواری وحشی

اسب سوارى براى كسى كه شايسته سوارى است، دليل بر حصول شرف و اعتبار و مال است، يا دوستى سواركار است و ممكن است مسافرت كرده باشد; زیرا سفر از پارسیان است و اگر اسب بود خود را از دشمنش محفوظ می داشت و اگر مهریه بود پسری زیبا می داد و اگر صحرا بود نه فقیر می زیست. و اگر حجره بود با زنی زیبا ازدواج کرد یا پول و اعتبار به دست آورد و خاکستری جلال و پیروزی بر دشمنان و دشمنانشان است بلوند عالم و پارسا و متدین است و هر که بر مرده سوار شود می نوشد. الکل زیرا از نامهای آن است و هر که با دیگران سوار شود به درجه او رسیده است و حجره زن است و وحشی اسبها دلیل بر لغزش اهداف است.

هر که سوار بر اسب نافرمان باشد گناه می کند و به اندازه سختی اسب وحشت او را می گیرد و اسب وحشی شوق انسان است و اسب در آن خیری ندارد و در سواری بدتر است. از اسب، مگر اینکه دیده شود که بال هایی دارد که با آن به آسمان پرواز می کند، و هر کس از اسب فرود آید، مرتکب کاری شده است که از آن پشیمان می شود، و اگر به کاری مشغول باشد، گوشه گیری و زیان است.

و هر که ببیند اسب نافرمان را می راند، خدمت مرد شریفی می خواهد، و هر که اسب خود را بعد از لجاجت اطاعت کند، بعد از آن که نزدیک بود از دستش برود، منفعتی خواهد یافت.

تعبیر دیدن اسب با زین و افسار

هر کس سوار بر اسبی شود که اسب کلاهدار را فریب دهد در حالی که آهسته با لباسی که برای سوارکار است بر آن راه می رود، در میان مردم به عزت و شرف و یا اقتدار و جوانمردی دست می یابد و دست دشمنان بد به او نمی رسد. زندگی آرام، اگر ادهم باشد، از نظر سرنوشت و قامت بزرگتر است. زیرا پول و قدرت و اختیار است و اگر کسل کننده باشد در تفریح ​​و شادی شدیدتر و در جنگ و خونریزی شدیدتر است و اگر بور باشد: مرض شرافتی است. چون اسب های فرشتگان بلوند هستند.

و هر که ببیند اسب های زین شده بدون شوالیه و رکاب، زنانی هستند که در آن مکان برای تشییع یا شادی جمع می شوند و هر که گروهی از اسب های زین شده به دست آورد، مالی به او می رسد، و هر که ببیند گروهی از اسب ها پا گذاشته اند. بر سر، یا بر بدنش راه می‌رود، آنگاه موقعیت خود را از دست می‌دهد و ذلتی بر او وارد می‌شود.

تعبیر رؤیت اسب نزاع برای بیننده

هر که با اسب خود نزاع کند و فرمانروایی کند دلیلش این است که عده ای از اطاعت او منحرف می شوند، زیرا در آن جا جنگ سختی است و اسب آب کاری ناتمام است و سوار آن نیز دروغگو و کماندار زن شریف یا کنیز آزاد است.

و هر کس ببیند اسبی او را گاز می گیرد، صاحب لشکری ​​می شود، یا فرمانی می یابد که با صلابت و ستمش موفق می شود.

لباس اسب غلبه امر است و جهش آن به سرعت پی بردن به حاجت است و هر که با اسب بجنگد یا با آن بجنگد مردی است که مریض می شود و دیوانه می شود و هر که سوار بر آن شود به بدبختی می افتد یا عجله می کند. در امور زندگی او، و مردم در کارها کند هستند.

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب نابلسی

امام عبدالمغنی النابلسی در کتاب عطر حیوانات تعابیر زیادی دارد که مربوط به دیدن اسب در خواب است، مانند سوارکاری، خریدن یا نزاع، اینها برخی از نشانه های دیدن اسب در خواب است:

تفسیر رؤیای سواری بر اسب چکش خوار

هر که سوار اسب شود و سزاوار است که اسب سواری کند، احترام و عزت و اعتبار و مال فراوان به دست آورد، چه بسا با مردی سخاوتمند همراهی کرده و چه بسا سفر کرده است. جایی که نیکو می شود و سوار بر اسب اصیل در مردم شرافت پیدا می کند و گفته شد: اسب و هر که بر اسب دیگر سوار شود به منزلت صاحبش می رسد و اسب مطیع برای بیننده در خواب خوب است. خودش، پولش و افراد خانواده اش.

و هر کس بر اسب سوار شود و بر آن بدود و ببیند که از آن عرق می ریزد، برای او میل فراوانی است که پولش در آن می رود، یا مصیبتی است که مرتکب می شود و عرق خستگی ناشی از بلا است.

تعبیر رؤیت سوار بر اسب بدون زین و افسار

هر کس بر اسبی سوار شود که مدت زین و افسار او بر آن نباشد، با زنی بدون عصمت ازدواج کند یا به دستوری بیاید و ثابت نکند، مگر اینکه اسب خاکستری باشد، با زنی با اخلاق و دین ازدواج کند. و هر کس از اسب خود فرود آید و بر اسب دیگر سوار شود از حالتی به دیگری تبدیل می شود و هر که بر اسبی که او را تحسین می کند سوار شود در راه خدا جهاد کرده است.

و هر کس در خواب ببیند که از پشت اسبش فرود آمد و افسار و زین خود را برداشت و رها کرد تا دیگر سوار نشود، زن خود را طلاق دهد، نسب او سوار بر دیگری بود. با او ازدواج می‌کرد و اگر از او فرار می‌کرد، از او فرود می‌آمد، یا پس از فرود آمدن از او خون بول می‌کرد، او را رها می‌کرد و به زنا و حرام مشغول است.

حیوان بدون افسار زن زناکار است. زیرا هر جا که بخواهد می رود و اسب های پستی برای کسی که در خواب سوار می شود نزدیک است و ضعف اسب دلیل بر ضعف حیثیت است.

تعبیر رؤیای سواری بر اسب دو بال

هر که دید سوار بر اسبی با دو بال پرواز کرد و از اهل تقوا و پرهیزگاری بود به خلافت رسید و اگر غیر از این بود منزوی و گمشده است.

و هر که ببیند گروهی از شوالیه‌ها سوار بر اسب‌های اصیل بال‌دارند و در آن‌ها می‌جنگند، دلیل بر وقوع جنگی سخت در آن مکان است.

تعبیر رؤیای پیاده شدن از اسب

 • هر کس ببیند که از اسبی که بر آن سوار شده بود فرود آمد، از مقامی که در آن بود برکنار می‌شود چون دیگری آن را تصاحب کرد، و اگر والی ببیند، اختیار خود را از دست می‌دهد.
 • و هر که از اسب خود فرود آید تا به کار دیگری مشغول شود، مأیوس خواهد شد.
 • و هر كه بيند از اسب پياده شد تا سوار ديگري شود حالش به ديگري تغيير مي كند و ميان آن دو مانند بين دو اسب است و گفته شد: پياده شدن از اسب گناهي است كه صاحب آن انجام مي دهد. از رویا، به امید بخشش او.
 • تعبیر دیدن موی اسب و دم آن

 • هر کس موی اسب خود را پرپشت ببیند، بر سعادت مالی و فرزندی می افزاید و اگر فرمانروا باشد، قدرتش زیاد می شود و اسب نیرومند، قوت صاحبش است.
 • و هر کس ببیند دم اسبش از اول بریده شده، می میرد و فرزند و نر باقی نمی ماند.
 • تعبیر دیدن مرده یا کشته شدن اسب

 • هر کس ببیند که اسبی در خانه یا در دست او مرده است، عذاب است و هر که ببیند اسبش غرق شده و مریض بوده، مرده است.
 • هر کس ببیند که اسبی را کشته است، فضل و مال و نیرو و عزت می یابد.
 • هر که دید اسب خود را ذبح کرد سودی که به آن امید داشت از او دور شد و هر که آن را ذبح کرد و از گوشت آن خورد سودی به دست آورد و اگر از گوشت او نخورد پولش از بین رفت.
 • تعبیر دیدن انواع اسب

 • آنها تیره ترین اسب ها هستند و بلوغ بور علم دین و تقوا است و هر که بر مرده سوار شود گناهان کبیره مرتکب می شود و حجره زن است یا گره پول و محصول است و راهزنان مجلسی زنی متدین است که از وضع مالی خوبی برخوردار است و بالقا زنی است که به زیبایی و پول معروف است و بلوند شاداب و فعال است سفری که در آن مال و منزلت مسافر کم می شود.
 • خاکستری ها شکوه و پیروزی بر دشمنان هستند. زیرا او از اسبان فرشتگان است و گریزلی در میان تازیان است و اسب سلطان است و هر که ببیند بر اسب گریزلی سوار شده و مجرد بوده است با زن مطیع و پارسا ازدواج می کند و مرگ آن حضرت است. گریزلی در خانه نابودی خانواده اش است من مالک هستم.
 • رامشا شادی و سرور است، پس هر که رامشاهی یا مالک آن در خواب باشد و مجرد باشد، با زنی شریف و مبارک ازدواج کند، همسرش و هر که سوگواری کند بر مالش می افزاید و روزی او نیکو است و هر که بنوشد. از شیر لک ها یکی از اطرافیان سلطان می شود.
 • تفسیر بینش شوالیه ها

  هر کس خود را شوالیه ببیند بر پشت اسبی که دوست دارد و نیزه و شمشیر بر دوش دارد در راه خدا می جنگد و هر کس سوار بر اسب شود و مردم را به سواری دعوت کند ولی آنها این کار را نمی کنند. جواب او را بده، پس او مردی است که مشتاق است حاجت خود را از دیگران طلب کند. و اما کسی که خود را سوار بر اسبی ببیند که زین و افسار ندارد، گناه می کند.

  او که دید: که شوالیه ها میان خانه ها و زمین ها دویدند و وارد آن ها شدند که باران شدید و سیلاب به آن نقطه رسید و هر که دید شوالیه ها در هوا پرواز می کنند جنگ بین پادشاهان نزدیک است و اسب آب است. امیدی که برآورده نمی شود؛ برای عدم وجود چهره در هوشیاری.

  هر کس بر پشت اسب مرده سوار شود در غم و غصه و گمراهی می افتد و از آن نجات می یابد و هر که ببیند سواران ناشناس از کشوری خارج می شوند مردی بزرگ و بلندقامت به مرگ یا سفر از آن بیرون می آید.

  تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن شاهین

  اسب در خواب: زینت و جلال و قوت به فرموده خداوند متعال: {و اسبان و قاطرها و الاغها برای شما زینت سوار شوید}.

  علاوه بر آن، در امام ابن شاهین از رویت اسب تعابیر زیادی شده است، از جمله:

  تعبیر رؤیای افتادن از اسب

  هر کس از اسبی که بر زمین سوار بود بیفتد در فساد امورش مالش را از دست می دهد یا حالش برمی گردد و مقامش را از دست می دهد.

  و هر که از پشت اسب فرود آمد و قصد بازگشت داشت، مال خود را خرج می کرد تا تمام شود.

  تفسیر چشم انداز خرید یا فروش اسب

  هر که در دستش پولی ببیند و اسبی برایش بخرد، سخنی می گوید که در آن خیر و برکت است. زیرا درهم در خواب مژده است یا رزق می آید و گفته می شود: هر که اسب ماده بخرد زن را با حلال طلب می کند و هر که مال خود را آزاد کند اگر صاحب اسب باشد. ، ازدواج می کند.

  و هر که در خواب اسب خود را فروخت، این بیانگر تباهی زندگی او و از دست دادن کار خود به اختیار خود است و هر که اسبی را که می شناخت به هجوم و جنگ فروخت، به ذلت و ذلت می افتد.

  تعابیر دیگر خواب اسب

 • هر کس در خواب اسبی ببیند، مردی خوش اخلاق و مورد قبول برادرانش است.
 • و هر که در خواب از اسب گزیده شود در لشکر یا در کار خود مقام رئیسی پیدا می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که چند اسب دارد یا از آنها مراقبت می کند، بر او ولایت می شود.
 • و هر کس ببیند که اسبانش بسیار است، همواره بر دشمنانش پیروز است و روزی او فراوان است.
 • و هر که در خواب ببیند که شوالیه اسب سواری شده است، درخواست می کند که در خدمت سلطان کار کند.
 • و هر که ببیند اسبان را نشان می دهد، به دنیا جویی مشغول است و امید است که در آن توبه کند.
 • و هر کس خود را ببیند که آنچه از اسب دارد می فروشد، کاری را که او را مشغول کرده است ترک می کند.
 • و هر کس ببیند که اسب هایش ضعیف بینا هستند یا کور می شوند، در کار خود در شک است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا