تعبیر خواب دیدن هلو در خواب

تعبیر خواب دیدن هلو در خواب را بیاموزید دیدن هلو در خواب جنبه های خوبی دارد. زیرا یکی از میوه های پربار است که بیشتر مردم آن را ترجیح می دهند و تعدادی از علما مانند ابن سیرین و نابلسی تعبیر دیدن هلو در خواب را بیان کرده اند که در خواب بیننده اگر بیننده در خواب ببیند این تعبیر متفاوت است. آنها را می خورد، می خرد یا می چیند، بیننده دختری مجرد، زن متاهل، حامله یا مطلقه بود و همچنین معنای این رؤیت برای مرد بود.

تعبیر خواب دیدن هلو در خواب

تعبیر ابن سیرین دیدن هلو در خواب

ابن سیرین در کتاب تعبیر خواب بزرگ و معجم تعبیر خواب درباره دیدن هلو در خواب چنین می گوید:

 • هلو: مرض سخت در خارج از وقتش و وهم در او می افتد که ببیند یا بخورد یا بخرد.
 • ترش هلو ترس است و گرفتار شدن در بحران هایی که بیننده خواب را گیج می کند.
 • درخت هلو مردی نیرومند و شجاع است که مردم از او می ترسند و در بین آنها قوی است و در جوانی ثروت زیادی جمع می کند و قبل از اینکه موهایش سفید شود می میرد، میوه های روی آن گواه فرزندان صالح است. یا نعمتی که خداوند در ملک بینا قرار می دهد.
 • چیدن میوه هلو از آن دلیل بر کسب مال و روزی فراوان است و هر کس هلو شیرین بخورد، برکت در مالی و مال به دست می آورد.
 • تعبیر نابلسی دیدن هلو در خواب

  تعبیر نابلسی از دیدن هلو در خواب با آنچه دیگر مفسران بیان کرده اند تفاوت چندانی نداشت و در کتاب تعاطیر الانام می گوید:

 • هلو در خواب از بازگشت خیر گذشته خبر می دهد و از بازگشت شر گذشته هشدار می دهد و بهترین هلو آن است که سرخ شده باشد.
 • دیدن به موقع هلو دلیل بر لذت و فریب است.
 • خوردن هلوهای خوش طعم در خواب دلیلی بر رسیدن به اهداف و رسیدن به خواسته هاست. زیرا آن که خورد آن را خواست و گرفت، اما خوردن آلو ترش ترس و وحشت است.
 • چیدن هلو از درخت گواه به دست آوردن پول هنگفت از یک بیمار است و هلو و امثال آن توت شیرین است.
 • درخت هلو در خواب گواه مردی سخاوتمند و سخاوتمند، شجاع در مصیبت است که در جوانی خود پول فراوان می آورد.
 • اگر زن در خواب هلو ببیند چه بخورد، چه بخرد و چه بچیند، دلیل بر ازدواج او با مرد بلندپایه است، ولی برای مرد، دلیل بر آشنایی او از اقوام و دوستان است. .
 • تعبیر ابن شاهین دیدن هلو در خواب

  در مورد رؤیت هلو از نظر امام ابن شاهین تعابیر فراوانی شده است و با آنچه از تفسیر پیشین آمده است همگرایی دارند.

 • هلو زرد اگر در فصل خود نباشد بیماری و درد است و اگر در زمان خود باشد آسانتر است و خوردن هلو سفید دلیل خوبی است.
 • طعم شیرین هلو در زمان خود دلیل بر سود یا تجارت است و هلو را کنیز یا پسر به دنیا آمدن یا منفعت بیگانه بیان می کنند.
 • چیدن هلو از درخت حکایت از منفعت تاجر یا مریض دارد و هر که ببیند هلو بر زمین می افتد، این خیری است که همه را فرا می گیرد.
 • هر کس هلو سفید را در وقت خود بخورد، آن کالای عظیمی است که بیننده به اندازه خوردنش به آن می رسد و هر کس هلو را بشکند و بخورد و طعم آن را ترش ببیند، غم و اندوه است.
 • تعبیر دیدن هلو در خواب مرد و جوان

 • هلو ازدواج و خوشبختی است، زیرا هر که در خواب خود را در حال خوردن هلو شیرین ببیند و جوان مجردی است که می خواهد ازدواج کند، این همسر زیبا و مودب اوست.
 • اگر جوان مجردی هلو بخرد یا از درخت بچیند، این نشان دهنده خوشبختی و رضایتی است که در آن زندگی می کند و سرنوشتی که برای او پنهان کرده است.
 • اما اگر مرد متاهل ببیند که همسرش هلویی به او داده است که بخورد، این نشان می دهد که او صاحب فرزند جدیدی می شود که او به دنیا خواهد آورد.
 • هلوهای سالم و فراوان اگر جوان مجرد یا متاهل ببیند، نشان دهنده پول زیاد و فرزند درازی است که صاحب رویا به دست می آورد.
 • اگر جوان مجرد و یا مرد متاهلی ببیند که هلو را از درخت چیده و بدون خوردن آن در زباله یا زمین می اندازد، بیانگر اسراف در پول و یا بی توجهی در نگهداری از فرزندان است.
 • تعبیر دیدن هلو در خواب برای دختر مجرد

  رؤیای هلو در خواب برای دختر مجرد تعابیر خوبی را به همراه دارد، اگر طعم آن شیرین باشد یا شکل آن زیبا باشد، اما اگر غیر از این باشد، غم و اندوه و جدایی است.

 • اگر دختری ببیند که هلوهای رسیده به او هدیه می دهد، نشانه آن است که به زودی خوشبختی از طریق ازدواج یا موفقیت وارد قلب او می شود.
 • و اگر دختر مجردی در خواب هلوهای رسیده ببیند و آنها را بخرد، دلیل بر این است که آرزوی چیز بزرگی را دارد که می خواهد به آن برسد و در آن موفق می شود، اما اگر ببیند و نخرد و نخورد. از آن، به هدف او نمی رسد.
 • و اگر دختری در خواب خود میوه های هلو بسیار در خانه یا بر شاخه های درختی که او دارد ببیند، دلیل است بر رزق و روزی وسیع یا شوهر نیکو.
 • و اما دیدن آب هلو، مژده به پول فراوان و خیر بسیار است.
 • نوشیدن آب هلو در خواب دلیل بر شفای امراض و ناراحتی هاست.
 • تعبیر دیدن هلو در خواب برای زن شوهردار

 • هلو در خواب زن متاهل شیرین است، دلیلی بر شنیدن خبر خوشحال کننده و همچنین اگر زن آن هلو را فشار داده یا یکی از شیرینی ها را از آنها پخته باشد.
 • هلو خوش طعم گواه رزق و روزی و خوبی و پول است و رنگ قرمز آن گواه ثبات در زندگی خانوادگی است و هلو اگر از نظر تعداد مساوی باشد ممکن است نماد فرزندان باشد.
 • درخت هلو مثمر گواه شوهر سخاوتمند زن است نه خسیس.
 • اگر زن شوهردار میوه های هلو را از درختان جمع کند، پول فراوانی به دست می آورد و به نفع خود نگه می دارد.
 • خرید هلو در خواب زن متاهل نشانه سود و منفعت است.
 • تعبیر دیدن هلو در خواب برای زن باردار

 • هلوهای رسیده یا سفید اگر زن حامله در خواب آن را بخورد، دلیلی بر این است که او نوزاد زیبایی به دنیا خواهد آورد.
 • اما اگر زنی هلوی گندیده ای خورد یا در خواب دید، دلیل بر وقوع حادثه ای در جنین است و قابل تقدیر نیست.
 • اگر زن حامله ای در خواب درخت هلو ببیند، بیانگر این است که فرزند ذکور را عنایت کرده است آن و خداوند بالاتر است و داناتر است.
 • سایر علائم دیدن هلو

 • هلوهای زرد در خواب، گواه اتفاق بدی است که برای صاحب خواب رخ می دهد، ممکن است بیماری یا مرگ باشد و سیاهی ها مشکل داشته باشند.
 • هلوی قرمز در خواب نشانه دستیابی به اهداف و موفقیت در رسیدن به اهداف است.
 • کپک زدن هلو نشانه شکست در زندگی خانوادگی یا زناشویی است.
 • هلو اگر فصل نباشد، اگر در خواب دیده شود یا بیننده بخورد، نشان دهنده ابتلا به بیماری است.
 • هلوهای شیرین بهترین چیزی است که در این خواب دیده می شود.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا