تعبیر دیدن طبل در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن طبل در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن ضربان طبل در خواب توسط ابن سیرین امروز با مهمترین تعابیر و نشانه های مربوط به آن رؤیای عجیبی آشنا می شویم که بسیاری می بینند و می خواهند معنی و تعبیر آن را بدانند، پس امروز با مهمترین آنها آشنا می شویم. مهم این تفاسیر و نشانه های مهم است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر دیدن طبل در خواب ابن سیرین

 • به صدا درآوردن طبل در خواب، نشانه گناه و معصیت بیننده در آن دوران است.
 • دیدن طبل در خواب، بیانگر آن است که بیننده در آن ایام به خداوند تبارک و تعالی نزدیک می شود.
 • اگر دختر مجرد ببیند که بر طبل می کوبد، نشانه کار نادرستی است که در آن مدت انجام می دهد.
 • دیدن طبل در خواب بیانگر آن است که در آن روزها اتفاق بسیار بدی در زندگی انسان رخ خواهد داد.
 • تعبیر خواب مشاراتی در خواب ابن سیرین

 • شنیدن طبل مشاراتی در خواب، نشانه خیری است که در آینده برای بیننده خواب در پیش است.
 • دیدن طبل مشاراتی در خواب بیانگر مناسبت های شادی است که در آن روزها برای بیننده خواب در پیش است.
 • هر که در خواب طبل مشاراتی را در خواب ببیند، بیانگر آغاز زندگی جدیدی است که بیننده خواب وارد دوره آینده می شود.
 • وقتی انسان در خواب طبل مشاراتی را می بیند، بیانگر تغییر شرایط به سوی بهتر است.
 • تعبیر دیدن داربوکه در خواب ابن سیرین

 • اگر در خواب مردی داربوکا ببیند، نشانه دروغ گفتن او و عمل نکردن به عهدش است.
 • خواب داربوکا در خواب دختر مجرد و در دستش نشانه کارهای بسیار بدی بود که انجام می دهد و اسرار خود را فاش می کند.
 • زن متاهل وقتی در خواب دربوک می بیند، بیانگر آن است که در آن زمان خبر بسیار بدی شنیده است.
 • خواب داربوکا در خواب زن باردار، نشانه نزدیک شدن به تاریخ تولد و رنج او در آن دوران است.
 • تعبیر طبل و ابوا در خواب ابن سیرین

 • خواب طبل و فلوت، نشانه اعمال نادرست بیننده خواب در آن دوران است.
 • دیدن طبل و فلوت در خواب، اشاره به گناهانی است که بیننده در آن روزگار مرتکب شده است.
 • هر که در خواب طبل و فلوت را ببیند، نشانه بدی هایی است که در آن روزگار او را احاطه کرده اند.
 • خواب دیدن طبل و فلوت در خواب دختر مجرد، نشانه آشکار شدن پنهان ها و رسوایی هایی است که دختر در آن دوران ممکن است در معرض آن قرار گیرد.
 • تعبیر خواب تنبور در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که در خواب به تنبور می زند، نشان از آسیب پذیری آینده بیننده در آن مدت است.
 • دیدن تنبور در خواب، نشانه خوبی هایی است که در آن روزها به بیننده خواب نزدیک است.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که تنبور می کوبد، علامت آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • دیدن مردی در حال زدن تنبور در خواب، نشانة مقام بلندی است که بیننده خواب در دوران آینده از آن برخوردار است.
 • تعبیر خواب ابوا پیر در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب فلوت کهنه را ببیند، نشانه بیماری سختی است که در آن روزها به خواب بیننده مبتلا می شود.
 • دیدن ابوا پیر در خواب بیانگر بحران و مشکل بزرگی برای بیننده در آن دوران است.
 • خواب انسان که در خواب انگشت خود را در سوراخ گلوت فرو می‌کند، نشانه آن است که او آموزش اسلام را آموخته و به خداوند تبارک و تعالی نزدیک است.
 • هرکس در خواب ببیند که فلوت بسیار قدیمی می نوازد، نشانة دروغ و دروغی است که بیننده آن دوره می گوید و باید توبه کند.
 • تعبیر خواب گیتار زدن در خواب ابن سیرین

 • نواختن گیتار در خواب نشانه یک رابطه عاشقانه قوی است که در آن خواب بیننده وارد دوره آینده می شود.
 • هر که در خواب ببیند که در حال نواختن گیتار زهی است، نشانه ناامیدی در آن روزگار است.
 • خواب دیدن گیتار زدن با ظاهری زیبا در خواب، علامت آن است که در آن دوران وارد زندگی زن بسیار زیبایی شده است.
 • هر که در خواب ببیند که گیتار شکسته ای به دست گرفته و می نوازد، مشکل بزرگی است که بیننده خواب در آن روزها با آن مواجه می شود.
 • تعبیر خواب عود زدن در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب درخت زغال اخته را ببیند و بیمار شود، نشانه شفای امراض و رهایی از درد است.
 • دیدن عود زنی در خواب، نشانة بحران بزرگی است که در آن گذشته بود و از شر آن خلاص می شود.
 • رؤیای مردی که در مقابل مقامی عود می نوازد، نشان از حال او و اقتدار بزرگی است که در آن مدت به دست خواهد آورد.
 • دیدن عود زدن در خواب به طور کلی، نشانه دروغ گفتن و گفتگوهای غیر جدی است که بیننده خواب در آن صحبت می کند.
 • و خداوند برتر و داناتر است

  مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی‌اش مضطرب شود، شیطان با او بازی می‌کند و او را در خواب در مورد چیزهایی که او را آزار می‌دهد و گیج می‌کند ظاهر می‌کند. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا