تعبیر خواب دیدن رنگدانه در خواب ابن سیرین

دیدن رنگدانه یا حنا در خواب، به اعمال بیننده و آنچه از آنها پنهان می دارد، اعم از خیر یا غیر آن است، و تعبیر دیدن رنگدانه مطابق آنچه در خواب دیده می شود معین می شود. بدنش رنگ می گیرد، تعبیر دیدن رنگدانه برای مرد چیست؟ منظور از رنگدانه زنانه با حنا چیست؟ آیا تفاوت در مکان حنا معنی دارد؟ این همان چیزی است که امام محمد بن سیرین در کتاب تعبیر خواب های بزرگ به آن پاسخ می دهد.

تعبیر خواب دیدن رنگدانه در خواب ابن سیرین

دیدن رنگدانه جنبه های خوبی دارد:

رنگدانه آن چیزی است که با حنا و غیر آن رنگ می شود و آن چیز رنگدانه می شود یعنی تغییر رنگ می دهد و در خواب دلیل بر پنهان داشتن طاعت یا حسنات و پوشاندن فقر از چشم مردم است و حنا برای زنان است. شادی و خوش پوشی و شادی، زیرا از زینت آنها در عروسی است، پس هر که رنگدانه بر انگشتان دستش ببیند، دلیل بر مهربانی شوهرش است.

اگر زن دست خود را حکاکی ببیند، زینت خود را فریب می دهد تا به حقی برسد، رنگدانه زینت است و عورت زن و مرد به اندازه ای است که از پریود خارج نشود.

هر که دست های خود را رنگین ببیند سفر نیکو خواهد داشت و رنگ سیاه دلیل به عزت و فراوانی مال و رنگ سرخ آن بر مو و دست بر برکت در کار و زیاد شدن مال است. دستها و حنا در جايگاه و سرنوشت او بهتر است.

رنگدانه برای کسانی که شایسته اوست دلیل بر دشمنی و امنیت از ترس و سفیدی مو دلیل قدرت و ظلم و حیثیت است و آن را حفظ می کند و اگر همه را رنگ کند فقر خود را می پوشاند. و به دنبال کسب اعتبار در بین مردم است.

دیدن رنگدانه بدی ها را به همراه دارد:

رنگدانه به ساختگی اطلاق می شود و نفاق اگر غیر از حنا به کار برده شود یا در جای آن بگذارند، اگر ببیند رنگ شده یا با طلا حکاکی شده است، نشان می دهد که حیله ای به ذهنش رسیده است. مال و روزی خود را از دست می دهد و هر کس رنگدانه را به پا یا دست خود بگذارد به آن افتخار می کند فرزندانش کارهایی را انجام می دهند که برای آنها مناسب نیست مانند پوشیدن ابریشم یا فشار دادن آنها به پوشیدن طلا و رنگدانه. دلیل بر پنهان داشتن چیزی از مردم است، یعنی در جای خود گیر کرده و اگر گیر نکرده باشد، حال او آشکار می شود و رنگدانه برای فقیران دلیل بر ترک نماز و عدم وضو کامل است.

اگر مردی ببیند که دستش به رنگدانه رنگ آمیزی شده است، در شیار می افتد و اگر دست راستش رنگ شود، بینش او نشان می دهد که مردی را می کشد و هر که ببیند دست هایش به حنا رنگین شده است. آنچه را که در دست اوست از خیر یا شر، کارش یا از آن کسی که از آن امرار معاش می‌کند، نشان می‌دهد، و اگر ببیند دست‌هایش حنا نقش بسته است، اهل خانه را فریب می‌دهد تا مقداری از آن را خرج کنند. اسباب و اثاثیه به خاطر کم کاری که از کارش به دست می آورد، پس دشمنش از آن غرور می کند و به ذلت می افتد و هر که رنگدانه دست و پایش را زیاد کند، ترس شدید از پول دارد و قبل از رنگ آمیزی بدون حنا. زیرا او تحت تأثیر امور دنیوی قرار می گیرد که از آنها متنفر است.

هر که در خواب ببیند موی خود را با گل یا گچ یا مانند آن رنگ کند، اگر رنگدانه را پذیرفت، احوال او را محال می پوشاند و اگر نپذیرفت، حالش معروف است و پنهان نیست، حک کرد. زیرا او از خانواده اش متاثر می شود و اگر زن ببیند شوهرش آسیب می بیند و رنگدانه دست بدبخت زندگی است و هر که دست خود را در جسد رنگ کند به وسوسه می رسد. و هر که ببیند دستهای خود را رنگین کرده است، از زیان مالی و مالی که در آن است چشم پوشی کرده است.

هر کس ببیند ریش خود را رنگ کرده است در تجارت اهل ریا و نیرنگ است و رنگ کسی که به او نمی خورد دلیل بر غم و اندوه و بدهکاری و ترک عزیزان و رنگرزی است. سر زن در خواب مانند رنگ موی ریش و رنگ موی سیاه بیانگر وضع بد و فساد تجارت است و رنگدانه ممکن است حاکی از ابهام موضوع و جهل اصل باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا