تعبیر خواب دیدن بیضه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن بیضه در خواب ابن سیرین

دیدن بیضه یا بیضه بیانگر برهنگی دشمنان است که با آنها نماز می خوانند، هر که خود را خواجه ببیند یا بیضه هایش را بریده ببیند، دلیل بر نقشه کشی دشمنان با اوست و چه بسا به ذلت و خواری افتاده باشد. ما در کتاب تعبیر خواب و معجم تعبیر خواب، مهم ترین جنبه های این خواب را از جهات خیر و شر در تعبیر امام محمد بن سیرین فهرست می کنیم.

تعبیر خواب دیدن بیضه در خواب ابن سیرین

دیدن بیضه در خواب چیزهای خوبی دارد:

هر کس بیضه های خود را زیاد کند یا قدرت آنها را بیش از حد توان ببیند، مردی نیرومند است که برای دشمنان سخت است که به او آسیب برسانند و هر کس شکل بیضه هایش را ببیند بهتر از آن شده است. این دلیل بر آن است که حال او به سوی بهتر شدن تغییر کرده است، و هر که در خواب یک یا هر دو بیضه را بریده باشد، دلیل بر قطع دختران فرزندان اوست، اگر چیزی در بینایی وجود داشته باشد که دلالت بر خیر و راحتی داشته باشد. زیرا بیضه ماده است و تخمک چپ پسر است.

هر کس بیضه خود را از جایش بردارد و به نیکی خود به دیگران بدهد، نشان می دهد که پسری از او به دنیا می آید که او را در امور دنیوی یاری می دهد و هر که خود را خواجه ببیند، مالی به دست می آورد که نمی کند. دشمنانش را بیمه کن، و هر کس ببیند که ده پسر دارد و بیضه ندارد، دلیل بر این است که ده فرزند ذکور دارد و هیچ دختری از او متولد نمی شود.

هر کس در خواب ببیند که دو بیضه بر روی دیگری دارد، نشانگر آن است که فرزندانش از نظر قدی با هم فرق دارند، اگر زن حامله ببیند که بیضه های او مانند مردان است، پسری به دنیا می آورد که بر قوم او مسلط می شود.

هر کس در خواب ببیند خواجه شده است، از خداوند هدایت می‌یابد، امان از افتادن به زشتی‌هایی که عورت می‌آورد، و چه بسا در عبادت و عفت عورت به مقام بلندی دست یابد.» و گفته شد. : آنکه خود را خواجه ببیند به کرامت و حکمت می رسد.

هر کس خواجه ای ناشناخته را با ویژگی های نیکوکاران در میان متقین و سخنان حکمای علما ببیند، فرشته ای از فرشتگان است که انذار یا بشارت دهنده آمدن خیر است، این نگرانی و اندوه را به همراه دارد.

دیدن بیضه در خواب، شرارت دارد:

بیضه ها در خواب، برهنگی دشمنان است که با آن او را دعا می کنند، پس هر کس ببیند که بیضه هایش بدون بیماری بریده می شود و در آن بدبو نمی شود و در آن ناپسند نیست، نشان می دهد که دشمنانش به اندازه ای سود می برند. به بیضه های او مبتلا شده اند، دلیل بر ضعف قوت و ضعف دین و دین اوست.

هر کس در خواب ببیند که بیضه اش از او خارج شده است، پسری خواهد داشت که می میرد و پس از آن فرزند و پسری نخواهد داشت و اگر آن را به دیگری بدهد، پسری برای او به دنیا می آید. که منسوب به دیگری است و هر که بیضه خود را در دست مردی که می شناسد ببیند آن مرد او را پیروز می کند و اگر جوان باشد دشمن است و هر که ببیند پسری دارد که می خواهد. برای سفر با او خداحافظی نمی کند و در غربت می میرد.

هر کس در خواب ببیند خواجه است شهادت را فرو می بندد و هر که ببیند خواجه شده است یا خود را اخته می کند به ضعف و ذلت مبتلا می شود و گرفتار کسانی می شود که با او مجادله می کنند. پنهان شدن از ریا و کفر.

هر که ببیند بیضه هایش خراشیده یا زخمی شده، دلیل بر ضرر مالی یا پسر است.

هر کس در بیضه های خود احساس درد کند با قوم خود بدرفتاری کرده است و به او یادآوری می شود که اگر درد طاقت فرسا باشد آن سخن از خویشاوندان است و هر که ببیند بیضه هایش سفت شده است در تنگنا قرار می گیرد و هر که دارد. بیضه هایش را بریده و بر زمین افکنده، مرگی است که به او یا یکی از پسرانش می رسد، هر کس بیضه او را بریده و بر گوشش بگذارند، دخترش پسری به دنیا می آورد که از شوهرش نیست. .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا