تعبیر خواب دیدن خرابی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خرابه در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم، خرابه ای که در جاها فرو می ریزد، دلیل بر گمراهی است برای هر که ببیند در آن است، و هر که ببیند ساختمان ها یا مکان های مسکونی در حال سقوط است، این دلیل بر گمراهی است. وقوع هول و بلا بر اهل آن محل و هر خرابی که پیش می آید در تعبیر به معانی بد اشاره دارد و دیدن در خواب خیری ندارد و در این نوشتار مهم ترین چیزی که در این وجه از حضرت محمد وارد شده است. بن سیرین

تعبیر خواب دیدن خرابی در خواب ابن سیرین

ویرانی در خواب دلیلی بر پراکندگی وصلت خانواده یا مرگ آنهاست و ویرانی شهر حاکی از مرگ پادشاه آن یا ظلم و ستم اوست و مرگ شاه نشان از ویرانی شهر است.یک دهکده کامل مختل شده است و این بلایی است که بر صاحبانش می آید.

ویرانی اگر در اماکن مسکونی واقع شود، بیانگر فسق اهل آن و هواداران آن است، یعنی اگر از صاحبان دنیا باشند، و هر که ببیند ساختمان ها فرو می ریزد و راه ها ترک خورده و فرو می ریزد، دلیل بر مصیبت است. که در آن مکان واقع شود و هر کس دنیا را خرابه از مزارع و خانه ها ببیند و خود را با آنها ببیند، دلیل بر گمراهی اوست.

هر کس خود را در ویرانه ببیند، گرفتار قومی می شود که بر آنان تسلط ندارند، و این دلیل بر اعراض او از گمراهی و رسیدن به نیکی در دینش است.

هر که دید سیلاب‌های آب به خانه‌ها می‌خورد و ستون‌ها و دیوارهایشان فرو می‌افتد، این شاهد مرگ اهل آن است، و هر که بادهای طوفانی را دید که به خانه‌ها می‌خورد، این دلیل است بر مرگ اهل آن خانه به دست. سلطان ظالم و هر که ببیند بر خانه پریده و ویران و خراب کرده است، مرگ زنش است، هر که بر بام خانه اش بیفتد به مصیبت می افتد و هر که ویرانی در خانه ببیند. جایی که آن را احاطه کرده است، سپس مرگ در آن یا در مکانی نزدیک رخ می دهد.

هر کس ببیند که ستون خانه اش حرکت می کند تا بترسد که بیفتد و غلام مولایش باشد، ارباب آنچه را که بیزار است به او نشان می دهد و اگر بیفتد از صاحبش می ترسد و اگر زنی آن را ببیند. ستون خانه اش حرکت می کند که دلیل بر بیماری شوهرش و افتادن و مرگ اوست و هر کس ستون خانه اش را ببیند به سوی آسمان ناپدید شد به گونه ای که به سختی دیده شد و این دلیل بر مصیبت هایی است که بر مردم آن محل بیفتد.

هر کس دیواری را ببیند که از جایش افتاده، دلیل بر آن است که حالش تغییر کرده و آن را از جایش برداشته است، گناه کبیره است و اگر دیوار خانه اش در خانه اش بیفتد، مرگ است. صاحب خانه، و اگر بیرون بیفتد، مرگ یکی از همسایگان آن محل است.

هر که ببیند خانه اش بر او افتاده است و با او خاک و خاک ببیند که آن قلعه اوست و هر که ببیند مقداری از خانه اش بر او افتاده است، دلیل بر مرگ شخصی در درونش است یا صاحبش دچار عذاب می شود. مصیبت بزرگ یا حادثه هولناک، و اگر زنی ببیند که سقف خانه اش خراب شده، مردن شوهرش است، و هر که ببیند خانه های قدیمی یا ساختمان های قدیمی را خراب می کند. مضطرب و مضطرب

هر که ببیند افسانه خانه اش شکسته یا ویران می شود می میرد یا عده ای از اهل بیتش که به حضور او افتخار می کنند و مانند خرابی یا شکافی که بر خانه یا دیوار اثر بگذارد مصیبت است و هر که او را ببیند. خانه ویران شده است و او سلطان یا مرد یک مکان معتبر بوده است، منزوی است.

هر که رکن مسجد اعظم را ببیند از جای خود حرکت کرده تا خوابیده گمان کند که می افتد، دلیل بر آن است که مردی از خدمت سلطان هست که می خواهد آن را ترک کند و اگر ستون در یکی از آن بیفتد. مساجد كوچك گواهي بر مرگ يكي از خادمان او از مناره يا كارگران است و ستون كليسا حاكي از راهب است و در آن اگر ستون آن سقوط كند مرگ اوست.

هر کس خرابی ببیند و به عمار بازگشت، دلیل بر درستی دین او و بازگشت او از گمراهی به هدایت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا