تعبیر خواب دیدن نان در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن نان در خواب ابن سیرین را عرض می کنیم، نان دلالت بر جهات مختلف دارد، پس هر که نان سفید ببیند رزق و روزی و غنای وسیع پیدا می کند و نان سیاه دلیل بر نزاع و مشقت است. زندگی در مورد نان گواه زندگی انسان است و شکل آن اشاره به وقایعی است که در آن زندگی داشته است و در اینجا مهم ترین چیزهایی را که در این خواب آمده است برگرفته از فرهنگ لغت می خوانیم. تعبیر خواب و تعبیر خواب بزرگ.

تعبیر خواب دیدن نان در خواب ابن سیرین

یک قرص نان دلیل به دست آوردن پول است، پس هر که نان را ببیند و لقمه ای از آن بخورد تا طعم آن تلخی پیدا کند، این دلیل بر روزی است و هر که نان را به بهانه بخورد، عسل را با عسل می خورد. شمع و بهترین آنچه از نان دیده می شود رسیده و در تنور پخته نشده است و نان ستون دین است و علم نیل یا پولی است که اساس زندگی انسان در آن است و یا مادری که به فرزندان خود غذا می دهد و نان پاک گواه همسری صالح و با حفظ و زیبایی است.

نان پاک، گواه زندگی سعادتمند و بی دغدغه است، پس هر که ببیند نان را بین افراد ضعیف یا نیازمند تقسیم می کند و از صاحبان علم بوده است، آنچه را که از علوم دنیا و علم دنیا می خواست به دست می آورد. در آخرت، مگر اینکه آن نان را بین افراد دارای مقام و توان بالاتر از خود تقسیم کند، دلیل بر فسق و بهره مندی از خدمت آنان است.

اگر نان بر فراز کوهها یا بالای بام ابرها باشد، بیننده از قامت خود بلند می شود و مال زیادی به دست می آورد، و هر که ببیند نان بر زمین پایمال می شود، سعادتی است که تأثیر می گذارد. مردم آن محل، و او برای آنها متولد خواهد شد، از ترس سرد شدن تنور آن را به سرعت پخت، زیرا این گواه بر این است که او به اندازه پختن پول به دست آورده است.

یک قرص نان حاصلخیز و برکت در پول و فرزند است یا هدفی است که در پی آن بوده و سپس به آن رسیده است و یک قرص نان روزی خوب و قرض متوسطی است و به هر که لقمه ای نان داده شود. و خورد، این دلیل بر رزق ساده ای است که به او داده می شود، و هر کس نان های زیادی را ببیند که چیزی از آن نخورد، سپس برادران خود را ملاقات کند، اما نان مجردان، دلیل بر ازدواج است. و یک نان تمیز و رسیده دلیلی بر کسب قدرت بزرگ و پول بسیار است.

نان اگر در سیاه چال ها افکنده شود ارزان است و نان پهن رزق وسیع و عمر طولانی که رفع غم و اندوه است و نان نازک رزق فراوان است. و نان سود ناچیز است و نان کپک زده ارزان است و نان شکسته حاصلخیز و جادار در سعادت است و گفته شد: نان زن یا فرزند، کیک سفر است، تفاله نان است. علم مفید، اخلاص در گفتن حق و انجام آن، و نان های نان راز خوبی است بین انسان و برادرش.

نان گفتگو گواه به دست آوردن مال فراوان و زندگی آسوده است، پس هر که نان را بدون دیدن قیمت آن بخرد، زندگی نیکو و خوشبختی در خود و زیبایی در شکل و اخلاق او را به همراه دارد.

اگر مرده به یکی از زنده ها نان بدهد پولی به او می رسد که از طرفی که نمی شناسد به او می رسد و هر که نان ریز و درشت زیاد ببیند برادرانی دارد که او را ملاقات می کنند و نان پاک است. پاکی و شادی و صاحب نان اگر پیر باشد از نویسندگان شریف است و دیدن نانوا در خواب دلیل بر آرامش خاطر است خوف رفاه.

نان قهوه ای در خواب، دلیل بر نزاع زندگی و تنگی اوضاع است، پس هر کس لقمه ای از آن را بخورد و طعم شیرینی پیدا کند، دلیل بر گرانی و شیوع بیماری است. دلیل بر گرانی آن است، و هر کس نان خود را در باز یا در آتش بیفتد، بدعت می‌آید، سپس مردم را دعوت می‌کند که به سوی آن بیایند، و اگر زن بیمار ببیند هلاک می‌شود.

ادرار بر نان دلیل بر گناه افتادن است پس هر کس بر نان خود بول کند با زنی که ازدواجش بر او حرام است ازدواج کند و هر کس لقمه نانی را که به او داده شده بخورد دلیل بر آن است که عمرش تمام شده است. و اجلش تمام شده است و هر که لقمه‌ای بگیرد حریص است و لقمه‌ی خشک جانش را می‌برد و نیشگون کوچک است و هر که نانی ببیند که بر پیشانی او آویزان است، دلیل بر اوست. فقر و هر کس به تنهایی و بدون آدم نان بخورد، دلیل بر بیماری و مرگ اوست.

نان جو دلیل بر پریشانی زندگی و مصیبت است، پس هر که از آن چیزی بخورد به سختی می افتد، نان ذرت در مستمری تنگ و گران است و نان ارزن تنگ است و فرزندان اندک و نان داغ. نفاق و رزق شبهه‌انگیز است و نانی که پخته نشده دلیل بر بیماری و تب و بر ویفر نان و فقر و عمر کوتاه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا