تعبیر خواب دیدن نانوا در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن نانوا در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم، نانوا فروشنده نان است که آن را تهیه و عرضه می کند و نان در خواب بر چهره های گوناگون دلالت می کند و آن را در زندگی دنیوی خود می گذراند، اوضاع و احوال. چهره او و سایر جنبه هایی که در بینش نان و نانوا نشان می دهد، در اینجا مهم ترین جنبه های خیر و شر را که این بینش دارد نشان می دهیم.

تعبیر خواب دیدن نانوا در خواب ابن سیرین

نانوا: کسى که در امر رزق و روزى خود سخن مى گوید و آشوب مى کند. زیرا که کار دست آتش است و هر کاری در این راه دلیل بر گفتار و نزاع است و نانوا فرمانروای عادل است و نان فروش اگر پیر باشد از نویسندگان شریف است و اگر جوان است، مرد مبارز است.

بینش نانوا حکایت از آرامش از ترس و زندگی راحت دارد و چه بسا دید او حکایت از پسر و محبت دارد پس هر که کارش نان پزی بود حکایت از پایبندی او به قرآن و سنت دارد و نان نیز حکایت از آن دارد. مادری که پرورش می دهد، تغذیه کننده، و زنی که صالح است و نان پاکیزه، دلیل بر زندگی آسوده، دانشی که در آن سود خالص است، و زن سفیدپوست زیبا.

هر کس در خواب ببیند که نانوایی شده که به سعادت رسیده و به مال و باروری رسیده است، اگر در خواب ببیند که شاگردی می پزد زندگی نیکو خواهد داشت، بلکه به مردم دلالت می کند که در که برای آنها خیر و مال است، اگر خواب ببیند برای او بهایی داده است، بیانگر نیاز و روزی است.

هر که ببیند از نانوا نان گرفت، پول می‌گیرد و مستمری می‌گیرد و غم از او دور می‌شود، گفتن آن خوب است، اما اگر به کسی که بالاتر از اوست و به او نیازی ندارد تقسیم کند. کمک کنید، پس این دلیلی بر عواقب آنها و اعمال نیکی است که او به خاطر آنها به دست می آورد.

هر کس نان را بر فراز ابرها یا بالای سقف ها و بالای نخل ها ببیند، عزت پیدا می کند و مقام خود را در میان مردم بالا می برد. آبادانی بزرگی است که بر اهل محل تأثیر می گذارد و نان در خواب دلیل بر کسب علم و اسلام است; زیرا رکن دین و پایه روح و حیات روح است و شاید حکایت از کسب مالی دارد که به وسیله آن زندگی انسان است.

هر کس در خواب ببیند یکی از مردگان نانوا شد، نان به او می دهد، آن وقت پول یا رزق است که از دست دیگران از جایی که حساب نمی کند به او می رسد و نان اگر پهن باشد. ، آبی و عمر طولانی به دست می آورد و هر که در سیاه چال ها نان ببیند ارزان است.

نانوا مردی است که شورش و سخنان بد دارد و در امرار معاش غوغا می کند، چون کارش آتش می گیرد، به فاجعه می افتد، یا فقیر می شود.

هر کس در خواب ببیند نانوایی شده است که آرد می پزد و آن را به درهم شکسته به مردم می فروشد، مردم را به فساد دعوت می کند. زیرا آتش اساس کار اوست و آتش بد حجتی است و هیزم سوزی غیبت و نزاع در میان مردم است و هر که در خواب نان را صدقه بگیرد در خود ذلیل می شود.

هر کس ببیند نان شده است نان می پزد و به درهم به مردم می فروشد و در حال رانندگی است و هر که مرده را از او نان بگیرد یا در آتش یا در باز یا در قیر بیندازد. به احوال او تعبیر می شود و محاکمه ای که مردم تشنه می شوند و اگر ببیند که زن مریض داشت بمیرد و اگر دین ضعیف باشد فاسد می شود.

هر کس بر نان یا آرد بول کند، زن را به عقد محرم درآورد و هر که نان بخورد و آن را تلخ ببیند، درد زندگی اوست، مریض شدن.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا