تعبیر خواب دیدن خان در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خان در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خان در خواب توسط ابن سیرین را ارائه می دهیم که چه چیزی از خیر و چه چیزی از شر را پنهان می کند و در اینجا مهمترین مطالبی را که در فرهنگ تعبیر خواب آمده است و کتاب تعبیر خواب بزرگ این رویا.

تعبیر خواب دیدن خان در خواب توسط ابن سیرین

خان، هتل مرد، نشان دهنده آن چیزی است که خانه او از بدن او، نام او، یاد او، جلال او، حمام او، کوره او، دادگاه او، یا حرفه او است که انجام می دهد، و کاری که از آن کسب درآمد می کند. این مال و پول و فرزندان اوست و شری است که بازگشتی به سوی اوست و بر زندگی و معیشت او یا موقعیتی که دارد تأثیر می گذارد.

* هر که خان ناشناخته را ببیند، به جایی دور سفر می کند. این بدان جهت است که خانه آنان است و شاید دلالت بر سرای دنیایی است که بیننده در آن زندگی می کند; زیرا هر چقدر طول بکشد از آن به سرای آخرت می رود.

*و هر کس ببیند خیانتی دارد که در آن زندگی می کند، این دلیل بر بزدلی است، زیرا آنجا خانه کسی است که از خانه اش رفت و آمد کرد، در حالی که از او دور بود تا یارانش و اهل بیتش. او را رها کرد، پس هر که دید وارد هتلی ناشناخته شد یا خیانت کرد و بیمار شد، مرگ اوست.

* و هر که خان را دید و ازدواج کرد، پسری نصیبش می شود که او را در کارش یاری کند و از او آسایش جان و مالی بگیرد.

* و هر که خان را ببیند و در خود سالم باشد در مسافرت است، و هر که از خان رها شود و در حال مریض سوار بر وحش شود پس بمیرد و حمل کند و اگر در سفر باشد. از آن حرکت می کند و از طرف او سفر می کند.

* و هر کس گروهی از سواران را ببیند که در هتل یا مسافرخانه ای اقامت کرده اند، در میان مردم یا اصحاب بیماری همه گیر می شود، یا بیرون می آید و این دو امر را با اهل رفاقت و حالشان در بیداری، پولشان را جدا می کند. علم آنها، ناشناخته بودن آنها، وسایل نقلیه آنها، و درستی آنها.

* و هر کس ببیند خانی را که برای اجاره مهیا کرده اند، دلیل بر آن است که زنی خود را به ازدواج موقت می دهد، یا آن چیزی است که از خانه و حیوان و قایق و زمین و از آن به اجاره داده شده است. لباس، و هر مسافرخانه در خواب، گواه تغییر شرایط است.

* و هر که راههای طریق را ببیند و در خواب در آنها بماند و مریض شد، دلیل بر نزدیک شدن مرگش است و شاید این نشان دهنده زوال غم و اندوه او باشد و خانه ای در آن گرفت. او زندگی می کند، همسری که به آن متوسل می شود، یا ملتی که او را همراهی می کند، یا خانه ای که سوار می شود.

* و هر که ببیند انباری پر از مال دارد که نمی داند آن را بفروشد، این دلیل بر خشکسالی در سال و بایر بودن محصول است.

و هر کس در خیانت او وارد شود و خیری را در او بیابد که ندارد، این دلیل بر مالی است که بر او آسان است یا همسری است که به او دست می‌دهد و از آن راضی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا