تعبیر خواب دیدن انگشتری به دست ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن انگشتر به دست ابن سیرین را تقدیم می کنیم انگشتر در خواب بیانگر توانایی مرد و آنچه که دارد و انگشتر پسر و زن و پول و ولایت است. دیدن او در خواب ممکن است به جنبه هایی اشاره داشته باشد که شر را در چین پنهان می کند، مانند دیدن مردی که حلقه ای از طلا یا آهن به دست دارد، یا اینکه انگشتر او دزدیده یا فروخته شده است، و در اینجا مهم ترین چیزهایی را که امام در این خواب که در معجم تعبیر خواب و کتاب تعبیر خواب بزرگ ایشان آمده است فرمود.

تعبیر خواب دیدن انگشتری به دست ابن سیرین

انگشتر دلیل بر توانایی انسان در زندگی دنیوی و بیداری است پس هر کس ببیند که انگشتری به او داده شده یا خریده یا به او بخشیده اند اختیار می یابد یا بزرگی می گیرد. در صورتی که واجد شرایط باشد، مأموریت دهد. این بدان جهت است که سلطنت سلیمان در حلقه او بود و هر که دید خانه ای به دست آورد که در آن ساکن شود و به او وارد شود، یا همسری با او ازدواج کند، سپس عصمت او را تصاحب کند و انگشتر او را بگشاید.

اگر انگشتر بر دست انسان باشد چیزی به دست می آورد که منسوب به انگشتر است، پس هر که ببیند انگشتری از خدای متعال گرفته، آن را به دست می گیرد و از اهل زهد و عبادت بوده است. پس این دلیل بر امان بودن او از خداست که او را به مهر نیکویی می بندد زمانی که و هر کس آن را از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا از عالمی بزرگ گرفت مژده است برای از کسب دانشی که در زندگی دنیوی برای او سودمند است.

کسى که انگشتر آهنى به دست کند، پس از خستگى به پول مى رسد، و انگشتر آهنین سلطانى شجاع و تاجرى بصیر است و از نقره ساخته شده و هر جا که مى خواست از آن استفاده مى کرد. برای او جایز بود، زیرا به مقام و اقتدار بزرگی دست می یافت، و اگر از طلا و نقره بود، در میان مردم بسیار مهم است.

لوب انگشتر پسر است پس هر کس انگشتر ببندد و دارای جوهری باشد قدر و منزلت و شکوه فراوانی به همراه مال و شکر و ذکر نیک به دست خواهد آورد او باهوش و باهوش و اگر باشد. لب او یاقوت کبود سبز رنگ است، فرزندی مؤمن و عالم به او خواهد رسید.

انگشترهای خالی و مستحکم خیر ابدی است، پس هر که یکی از آنها را ببندد و در آن پرکننده ببیند، دلیل بر امید او به چیز بزرگی است که بیننده در آن فواید بسیاری می‌برد. زیرا فایده آن از وزن آن بیشتر است و انگشترها از شاخ یا عاج است که اگر زنان آن را ببندند نیکو و پول است و انگشتر مقام بزرگی است و ارزش آن اعتبار آن است. مهر در آن قدرت سلطان و مال و ولایت او و انگشتر امر و نهی او و کتیبه در آن مقصود از قضاوت و قصد اوست.

کسى که انگشترى پیدا کند، آنگاه در دست بگیرد، یا از عجم مالى بسیار خواهد داشت، یا ازدواج کرده و پسرى نیکو به دنیا آورد، به او منت مى‏گذارد. پسر در آن سال، و هر کس مهر خلیفه را بزند و از عرب باشد، خیر بسیار خواهد یافت.

انگشتر نزد اعراب زنی با نسب و اعتبار است، پس هر که انگشتر به دست کند، همسری نیز در دست گیرد، اگر به زنی انگشتر داده شود، ازدواج می‌کند یا به دنیا می‌آورد، و هر که انگشتر خود را به مردی بدهد روحیه خوبی دارد، مقداری از پول و معیشت خود را با رضایت خود خرج می کند.

هر کس ببیند که انگشتری را زده و در حال نماز یا در مسجد آن را زده و با آن پول ببیند، از محل حلال مالی می‌گیرد و آن را در راه خیر دینی خود خرج می‌کند. و امور دنیوی، اگر با آنچه دلالت بر کسب قدرت و سلطنت دارد، آن را خواهد داشت.

هر که انگشتری از طلا یا آهن بزند، خیری در آن نیست. زیرا از زیور آلات جهنم هستند و اگر مسی باشد در بدبختی می افتد و از معنی اسمش اوضاع لغزش می یابد و از آن انگشترهای جن می سازد هر که بپوشد. دلیل بر نفاق است و هر کس انگشتری در آن پرکننده باشد دلیل بر حیله گری با او یا قتل اوست. زیرا سوراخی در آن وجود دارد و چیزهای پنهانی.

هر کس انگشتری به انگشت دستش بزند حالش بر خلاف میلش تغییر می کند و اگر یکی از خوارج آن را ببندد حکم باطل پیدا می کند و زنش را طلاق می دهد یا نزدیک ترین افراد را از دست می دهد. و هر کس انگشتر خود را بشکند دچار نگرانی و خشم می شود.

کسى که انگشترى از سرب در دست داشته باشد دچار ضعف مى شود و هر کس انگشترى را قرض کند عملى به دست مى آورد که طولى نمى کشد و هلاک مى شود همسرش به او خيانت مى کند و هر که انگشتر خود را می فروشد، سرمایه خود را خرج می کند و ورشکسته می شود و اگر آن را به درهم و آرد یا کنجد بفروشد، با سخنان زیبا و معروف همسرش را رها می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا