تعبیر خواب دیدن حیض در خواب ابن سیرین

قاعدگی : آن خون پراکنده است و در خواب دلیل بر باروری و زایش فرزندان ذکور است، اگر زن حائض در خواب خون ببیند، دلیل بر مقام بلند او و کسب خیر و مال است. در مورد مرد، او متفاوت است و در اینجا مهم ترین چیزهایی را که در این جنبه از تعبیر آمده است فهرست می کنیم یا تعبیری از امام محمد بن سیرین که از فرهنگ تعبیر خواب به دست می آوریم و تعبیر. از رویاهای بزرگ

تعبیر خواب دیدن حیض در خواب ابن سیرین

حیض در خواب زن حامله دلیل بر پسر و رزق و روزی فرزندان است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «پس خندید، پس او را به اسحاق مژده دادیم». و خنده در زبان: حیض و اگر زن ببیند که خارج از وقتش حائض است مال بسیار بر او ظاهر می شود و مرد در آن مانند او است اگر ببیند در حال خونریزی است، از پهلو پول می گیرد. از بستگان

و هر کس ببیند که حائض است و سپس از او غسل کند، دلیل بر توبه از گناهی است که انجام می دهد، یا از غم و اندوهی که دارد رهایی یافته است، کشوری که در آن خیر و مال می گیری. و شاید شما پس از ناامیدی از آن صاحب فرزند شده اید.

و هر که بیند که حائض است خون می آورد و حیض در خواب حجامت است یا موی عورت است حائض بود چنانکه خونریزی می کند و همچنین بی اختیاری ادرار اگر مردی او را در خواب ببیند. .

و هر کس ببیند که حائض است و هنوز به خواب نرسیده، دلیل بر آن است که به سن زنان بالغ نزدیک می شود و هر که خون حیض ببیند و به آن مالش داده شود، دلیل بر عمومیت و فراوانی است. از حسنات، و هر کس غیر از خون حائض شود، به نسبت اهمیت و قیمت حیض، روزی می‌گیرد.

و هر كه بيند خون فراوان از عورتش بيرون مي‌آيد، گويي خون مي‌آيد، دليل بر آن است كه از تنگدستي و غم و اندوهش بيرون آمد، و اگر از او قطع شود، ضرر و پشيماني است.

حیض خون ناهماهنگ است یا شیطان است پس هر که شیطان را در حال حائض ببیند و حیض از جهت نماز و روزه بی دینی است یا بیماری است که در زن حائض می افتد و هر که خود را ببیند قاعدگی دارد، دچار پریشانی می شود و جدایی بین همسران.

و هر کس زن خود را در حال حیض ببیند، دلیل بر اتلاف مال و رکود مال و بسته شدن دنیا در چهره اوست و اگر زن ببیند که در حال حیض است گناه یا سرگردانی دارد. او با همسرش ازدواج کرد در حالی که زن در معرض او قرار داشت و دنیا از او به خود می پیچید.

و هر کس ببیند در حال حیض است و می خواهد خود را از او پاک کند، ولی نمی تواند، گناه کرده و می خواهد از شر او خلاص شود، ولی برای آن آماده نیست. زیرا طبیعتاً مال او شده است و او جز پس از تلاش زیاد و مدت طولانی قادر به ترک او نیست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا