تعبیر خواب دیدن مار یا مار در خواب مارها

تعبیر خواب دیدن مار یا مار را در خواب عرض می کنیم مارها مارها یا آنچه به مار یا مار معروف است اشاره به دشمنان است از حضرت آدم علیه السلام التماس کرد و دشمنی هر کدام موجود زنده در تعبیر به قدر آزار و عظمت شکل و میزان ضرر زهر آن است اگر دلالت شود.اما محمد بن سیرین مفسر به برخی از معانی بد توضیح داده که ممکن است این رؤیت اشاره داشته باشد. به بسیاری از معانی خوب، مانند کسانی که دیدند او مار را کشته یا بدنش را بریده است.

تعبیر خواب دیدن مار یا مار در خواب مارها

هر کس مارها و مارهایی را دید که در زیر درختان یا در هکتارها هجوم می آورند، دلیل بر فراوانی آب و جاری شدن جویبارهای سودمند در آن است، یکی از همسران و فرزندانت دشمن توست، پس از آنان بر حذر باش. مار را در خواب ببیند و با آن بجنگد یا با او بجنگد با دشمن خود می جنگد و اگر او را بکشد بر دشمن خود پیروز می شود.

و هر کس مار را ببیند که می دود پس از آن پیروی کند تا وارد سوراخش شود و گونی در دست داشته باشد و آن را بر سوراخ بگذارد پس از زنی خواستگاری می کند که به زودی می میرد و او به ارث می رسد. خوارج، آنها را به عقیده خود دعوت می کنند. زیرا مار شیر نمی دوش، بلکه شیر زهر می دهد.

و هر کس ببیند که گروهی از مارهای بزرگ را در اختیار دارد، لشکرهای بزرگ را رهبری می کند و پادشاهی وسیعی به دست می آورد و بر لباس یا نوک آستین او مار سفید کوچکی بود و از آن نمی ترسید. چون پدربزرگش بود

و هر کس ببیند که از هر طرف مارها می جنگند و مار بزرگی از آنها را بکشد، مالکیت آن روستا را به دست آورد، مگر اینکه مار کشته شده مانند همه مارهای دیگر باشد، این دلیل بر کشته شدن یکی از سربازان پادشاه است. در بلندی بالا می رود که در خود آسایش می یابد و هر که ببیند باغش پر از مار و مار است، باغش می روید و گیاهان در آن زیاد و می رویند.

هر کس از گوشت مار بخورد از دشمنانش پول می گیرد و هر که آن را دو نیم کند. او را از دشمن جدا می کنند، زیرا اگر آن را به سه دسته تقسیم کند، بر سه نوع از دشمنان خود پیروز می شود: رئیس، ثروتمند، و صاحب پول و پیرو، خیر و نیکی فراوانی نصیبش می شود. مردمی که مورد حیرت مردم قرار می گیرند و بر افتخار و پولشان افزوده می شود.

مارها: دیدن آنها در خواب، اشاره به دشمنانی است که در کمین انسان هستند و قوت آن دشمن و شدت خطر آن به اندازه شکل مار و سمی که حمل می کند و آزار بد، متفاوت است. مار گزید و به اندازه نیش به حیله دشمنان افتاد.

و هر کس تخم مار را در خانه خود ببیند، رؤیتش نشان می دهد که دشمنان در آن داخل می شوند و مارهای شکمی خویشاوندند و مار کوچک فرزند فریبکار است و سیاهی مارها فریبکارتر و حیله گرتر است. و دندانهای مار و پاهایش قوت دشمن است، و هر کس مار شود از گروه مسلمانان خارج شود، مار هر که ببیند او را در بستر خود کشت، این دلیل بر مرگ است. از همسرش

و هر کس خانه اش را پر از مار و مار ببیند از دشمنان خدا و اهل شهوات حمایت می کند و از آنها محافظت می کند و دشمنانی دارد که با او مخلوط می شوند ولی نمی توانند به او آسیبی برسانند پس اگر ببیند مارها وارد خانه او می شوند. و آن را بدون ضرر ترک کند، پس دشمنانش از اهل خانه او هستند و اگر آنها را بیرون از خانه ببیند، دشمنان غریبند.

و مارهایی که از آلت مرد بیرون می‌آیند، دلیل بر خیانت همسرش است، و مارهایی که در بازار هستند، دلیل جنگ است، و هر که مارها را ببیند و از آنها بترسد، به آنها نزدیک نشود و آنها را نبیند، از چیزی می ترسد. که برای او اتفاق خواهد افتاد و در هر ترسی هم همینطور است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا