تعبیر خواب دیدن گندم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گندم در خواب ابن سیرین را عرض می کنیم، کاشتن گندم یا خریدن یا خوردن گندم حاکی از تعابیر بسیار خوب مقام بلند و کسب روزی از پول و فرزند است، اما ممکن است دارای جنبه های منفی باشد. معانی بدی که فقر را به همراه دارند و از نگرانی رنج می برند در اینجا مهمترین چیزهایی را که در این خواب آمده است که از فرهنگ لغت بزرگ تعبیر خواب و تعبیر رویاهای بزرگ استخراج می کنیم را فهرست می کنیم.

تعبیر خواب دیدن گندم در خواب ابن سیرین

گندم در خواب، کسب مال حلال در سختی و مشقت است، پس هر که خوشه های گندم سبز را ببیند در تمام سال حاصلخیز و نیکو می شود، اگر در دیگ یا خرمن جمع کنند، یا در دست او باشد، آن پولی است که صاحبش از کسب دیگران به دست می‌آورد، یا دانشی به دست می‌آورد که از آن سود می‌برد، و هر کس بخشی از آن را بردارد. از صاحبش پولهای پراکنده گرفت و هر که خوشه گندم بیند، دلیل بر حاملگی زن است و هر که زراعت بکارد پسر دارد.

هر که در خواب ببیند که گندم دارد و به آن دست نمی‌زند و به آن نیازی ندارد، جلال و عزت بر او تأثیر می‌گذارد. زیرا گندم شریف ترین غذاست و هر که گندم را از غلات بخرد از سلطانی ولایت می خواهد. بهای همه چیز سپاس اوست.

و هر کس خوشه های گندم را گروهی ببیند و محبت از آنها بیرون نیاید، این دلیل است بر آنچه از مال جمع آوری کرده و همچنان پس انداز می کند. آرد است، پس از آن پول آزاد می شود و از گندم و نان بهتر است، زیرا نان را آتش گرفته است.

و هر که گندم بیند، پول و اولاد دارد و خمیرش سفری است به نزد بعضی از خویشاوندان، و خمیر آن مال شرافتمندانه و سود بسیار سریع است، اگر تخمیر شود.

ابن سیرین گفت: بذرکاری از اعمال فرزندان آدم است، پس اگر معلوم باشد و جایگاهش شبیه مکانهای کاشت باشد، خوب است درو شود، و هر که غیر از آن بکارد، آن را درو کند. در ظاهر اگر در دنیا باشد، مالی است که نصیب او می شود و اگر در دین او باشد ثواب و ثواب است.

هر کس گندم بکارد برای رضای خدا عمل می کند و اگر در کشت آن کوشید از مجاهدان در راه خداست و پول و افزایش فرزندان و هر که گندم را به جو بفروشد. شعر را با قرآن رد و بدل می کند.

و هر کس در وقت خود گندم بکارد، نیکی کرده است و هر که در میان زراعت سیر کند، در صف مجاهدان است.

هر کس گندم بکارد و خون به جای آن جوانه بزند، نشانگر آن است که ربا خورده است، هر کس گندم را بدون تخمیر خمیر کند، ضرر مالی و فساد دینی خواهد داشت و اگر اسیدی شود، در آستانه مرگ و هلاکت است و خمیر در نابودی حیات در گناهان پوسیده است.

هر کس زمینی را شخم بزند که مال او نیست ولی صاحبش را بشناسد، این دلیل بر ازدواج او با همسرش است، صورتش را عوض کن، زیرا آنها مردانی هستند که برای جنگ جمع می‌شوند و اگر درو کنند. کشته شدند.

و هر کس در خواب ببیند که گندم می‌جوید، یا به آن نیاز دارد، یا به آن دست می‌زند، به زیان و رسوایی مبتلا می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا