تعبیر خواب دیدن حمام در خواب ابن سیرین

غساله دیدن هرکس برای برآوردن حاجت و رفع حاجت از زن و مال به شخص مراجعه کند و ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب دیدن غساله در خواب جهات خیر و شر بسیار دارد. در تفسیر، و در اینجا آنچه را که او در این زمینه در کتاب معجم بزرگ و تعبیر رؤیاهای بزرگ آورده است، فهرست می کنیم.

تعبیر خواب دیدن حمام در خواب ابن سیرین

کبوتر به زن اشاره دارد; این بدان جهت است که مرد جامه خود را با او باز می کند و نطفه اش را در شکم او فرو می کند و مانند فرج است و دلیل است بر سرای علم و بند و گردآورنده و بازار که آن مکان است. به دست آوردن و به دست آوردن منفعت، چنانکه بیانگر فصل است، و توبه گناهکار، و هدایت گمشدگان و توانگران است، فقیر، مریض را شفا دهند.

هر کس مرده ای را در حمام ببیند و مریض بود، خانه گرمی را به خانه طهارت ترک کرد و مرض او در بیداری مجانی بود، شفا می یابد، هر که آن پول را از حاکمی دید. یا سلطان به اندازه ای که دید آب جاری است یا عرق و تب در آن، برادر شوهر یا خویشاوند.

و هر که داخل غساله شد و مضطر شد از غمش راحت می شود و اگر حمام گرم و نرم باشد خانواده و دامادش و بستگان زنانش موافقت می کنند و کمکش می کنند و دلسوزی می کنند. پول و شادی و لذت به دست می آورد و هر که حمام بسازد حاجتش برآورده می شود.

و هر کس از حمام بیرون بیاید و پارچه ای زیبا بپوشد و یا بوی خوشی به مشام برساند، بیانگر آن است که خداوند متعال گناهانی را که مرتکب شده است آمرزیده و او را آمرزیده است.

منظور از غسالخانه، خانه های اهل جهنم است که صاحب بدی ها و نزاع ها و سخنان ناپسند هستند، یا نقش اهل زنا و زندان و نقش حاکمان قدرتمند و باجگیران است. برای آتش و ظلمشان و چه بسا دلالت بر دریا و امراض و جهنم باشد و هر که خود را در غسل ببیند یا مرده ای در آن ببیند از اهل آتش و اهل آتش است. زیرا جهنم دارای درها و ادراکات مختلف است و در آن صمیمیت و شکوفایی است.

و هر کس ببیند داخل غساله شد تب می کند و اگر ببیند که از آب گرم آن نوشید یا با آن غسل کرد یا غیر از شستن بر بدنش ریخت. این دلیل بر بیماری افتادن و غم و غصه است و اگر در وسط بنوشد تب شدید است و اگر از سردخانه بخورد بیماری و التهاب است و وسط زیرا مریضى که در آن نشسته، دلالت بر وساطت او در مرض دارد تا وارد شود یا خارج شود، خواه به عنوان عقب نشینى یا بهبودى، و اگر ببیند که بیمارى نیست و نزاع کرده، یا به حاکمى که قضاوت کرده است نیاز دارد. به او.

و هر کس از کانالی که در آن است یا از پنجره کوچکی وارد حمام شود، یا شیر یا وحشی یا وحشی و کلاغی باشد، با زنی زینت یافته محشور می شود و با او در جایی با شر وارد می شود. و بداخلاق، و غسالخانه خانه ضرر است، و هر که در آن داخل شود غمگین می شود، برای او بر زنان باقی می ماند، و حمام از حمام و همام گرفته شده است، و هر که مریض بود و از آن خارج شد. خانه گرما به خانه طهارت، و بیماریش سردی بود، زیاد شد و بر او بیمناک شد، و اگر بعد از آن سفید بپوشد و غسل کند، زنده شدن و مرگش است.

و هر که در غسالخانه صداهای سر و صدا بشنود در غسالخانه غم و اندوه او را گرفتار می کند و عرق داخل حمام به اندازه گرمای محل خسته و بیمار است زن خارجی یا بعضی تابوهایی مانند مادر، دختر و خواهر.

هر که در حمام غسل کند و آن در زمستان است. از مرض خونريزي مي ترسد و اگر آب سرد باشد خويشاونداني دارد كه با آن آميخته نمي شوند و از آنها سودي نمي برند و از شخصي كه از او منفعت مي طلبد كمك مي جويد . آن را به دست نمی آورد.

هر که حمام را به عنوان صندلی خود می گیرد; با یک زن منفجر می شود و پرونده او فاش می شود. زیرا که غسالخانه محل عیب یابی است و هر کس غسالخانه بسازد فسق می کند و گفته شد: هر که ببیند در گرم خانه است مرد در زنش به او خیانت می کند. برای جلوگیری از او تلاش می‌کند، اما نمی‌تواند، حمامی ناشناخته، زیرا زنی است که مردم او را تسخیر کرده‌اند، و هر که ببیند به حمام می‌رود، در مضیقه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا