تعبیر خواب شراب در خواب ابن سیرین به تفصیل

آیا تو از کسانی هستی که حدود خدا و رسولش را در حقیقت اقامه می‌کنی و از شرب خمر اجتناب می‌کنی، یا مرتکب گناه می‌شوی و احیاناً شراب حرام می‌نوشی؟ اگر شما هم از آن دسته هستید، حتما دوست دارید بدانید اگر این خواب را دیدید تعبیر خواب شراب و نوشیدن آن در خواب چیست، با ما همراه باشید تا از جزئیات و آنچه ابن سیرین و آل -نابلسی در این زمینه اشاره کرد.

این موضوع شامل …

تعبیر خواب شراب ابن سیرین و نابلسی

مشروبات الکلی در دین مبین اسلام حرام است و مصرف آن گناه کبیره و خدای ناکرده تلقی می شود.

شايد علت حرام بودن شراب مستى و زوال عقل باشد و وقتى عقل از بين رفت، نمى تواند خود را از ارتكاب گناهان ديگر مانند زنا، دزدى و قتل كنترل كند. زیرا انسان دیگر در شعور خود نیست که به حلال یا حرام و باطل و حق فکر کند.

از این رو خداوند متعال مشروبات الکلی را بر ما حرام کرد و به تدریج آن را حرام کرد. زیرا مشروبات الکلی در گذشته رواج داشت و به همین دلیل است که خداوند متعال آیات نهی از آن و پرهیز از آن را در نماز نازل کرد تا انسان بداند چه می گوید و چه می خواند و به احترام مقامش در برابر خداوند متعال.

خداوند در نساء می فرماید: (یا ایها الذین آمنوا هذا مستی الصلاة الی یعلم الذین لکم) سپس خدای تعالی: (یا ایها الذین آمنوا شراب و قمار و منکر شیطان از آن بپرهیزید). ممکن است رستگار شوید) گفت.

و این از طریق تعابیر بدی است که در تعبیر شراب در خواب گفته شد; زیرا در نماز حرام است و از کار شیطان مکروه است، اما بعد از تعبیر، خیر دیدن شراب در خواب با استناد به این آیات شریفه نیز هست.

فرمود ـ سبحان ـ: (از تو درباره شراب و مساعد می پرسند – بگو در آنها گناه و منافعی بزرگ برای مردم است و گناهشان برای مردم گناه بزرگی است).

و نیز جزایى است براى اهل بهشت ​​و ثواب الهى توسط مؤمنان به آیه سوره محمد: (مانند بهشت ​​وعده داده شده بر نهرهاى آب و نهرهاى غیر گندیده از شیر، طعم آن تغییر نكرده و نهرهاى نوشیدنی های خوشمزه شراب).

بهترین آنچه در تعبیر خواب شراب به ابن سیرین گفته شد

 • هر که در خواب شراب ببیند و از دوستان صالح خدا باشد و متعهد و مقرب به پروردگارش باشد، بینش دلالت بر نیکی او و برخورداری از نعمت های دنیا و آخرت دارد.
 • چه بسا رؤیت به معنای پاداش نیک بیننده در آخرت باشد و چه بسا رؤیت دلالت بر مال و برکت و خیر بسیار داشته باشد که بیننده بدون خستگی و سختی نصیبش شود.
 • شاید رؤیا دلالت بر همراهی بینا، ثروتمند، صاحبان مناصب، سلطان، پادشاه و خداوند اعلم دارد.
 • هر که واقعاً بترسد و مضطرب باشد و در خواب ببیند که مست است، بینایی نوید می دهد و اضطراب و آشفتگی از بین می رود.
 • هر کس مست شود و به پروردگارش نزدیک شود، رؤیت نشان دهنده مستی او و آرزوی او در محبت خدا و رسولش است.
 • و اگر بیننده به پروردگارش نزدیک باشد و با حلال معامله کند و در خواب ببیند که شراب می نوشد و شخصی بر سر جام با او نزاع می کند، رؤیت دلالت بر آن دارد که بیننده روزی و برکت به دست می آورد. و مال حلال فراوان و خدا داناتر است.
 • هر که عالم بود و در خواب دید که شراب می نوشد، رؤیت حکایت از افزایش علم و حکمت او دارد.
 • هر که مریض بود و در خواب دید که شراب می خورد، خواب نشان می دهد که از بیماری شفا می یابد.
 • و هر کس در خواب ببیند که از انگور شراب می نوشد، رؤیا دلالت بر خیر و مال و برکت دارد.
 • و هر که در خواب ببیند که شراب می فشرد، رؤیا نشان دهنده خدمت او به پادشاه یا مقامی است و بینش نیکو است.
 • شرور آنچه در تعبیر خواب شراب به ابن سیرین گفته شد

 • هر کس در خواب ببیند که از شراب مست می شود و لباس خود را پاره می کند، رؤیت نشان می دهد که بیننده از نعمتی که خداوند به او ارزانی داشته ناامید است و از روزی خود راضی نیست.
 • و هر کس از شراب مست شود و تاجر بود، مال حرام می‌گیرد، و اگر از پروردگارش دور شد و تسلیم کار شد که رؤیای آن حکایت از رشوه و دزدی و محرومیت در آنچه انجام می‌دهد، از خدا بترسد و از راه گمراهی دوری کن
 • و هر که در خواب ببیند که مست می شود، ولی مشروب ننوشد، خواب دلالت بر ترس و اضطرابی دارد که بر صاحب بینایی غالب است.
 • و هر که در خواب ببیند که از شراب مست است، رؤیت، دلیل بر نزدیک شدن به ثروتمند و صاحب نفوذ از راه حرام یا حرام است.
 • مستی در خواب بیانگر جهل و عدم آگاهی از مکر و نیرنگ و ریاکاری است که در اطراف او می چرخد، پس از دیدن او بر حذر باشید.
 • و هر کس در خواب ببیند که شراب می نوشد، رؤیتش حاکی از آن است که مال حرام و حرام را از طریق رشوه یا دزدی یا غیر قانونی دیگر به دست می آورد، ولی سختی و خستگی ندارد.
 • و هر کس ببیند که شراب می نوشد و کسی می خواهد شراب را از او بگیرد، رؤیت بر نزاع و گفتار باطل است.
 • نوشيدن شراب در خواب ممكن است دلالت بر گناه و گناه كبيره و نافرماني باشد كه بيننده خواب در آن سقوط خواهد كرد پس بايد از ديدن آن بر حذر باشد و به سوي پروردگارش توبه كند.
 • ديدن شراب بدون آشاميدن، حاكي از گسترش فتنه و غيبت و غيبت در ميان اهل محل و حاكي از نزاع و كينه و حاكي از دروغ و نفاق و نافرماني پدر و مادر است.
 • و دیدن شراب در خواب برای مردم عادی یا دور از پروردگارشان، بیانگر بدی و گناه و زنی است که در آبروی خود معاشقه می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که شراب می‌خرد، در خواب بیانگر وقوع بلا و بلایی برای بیننده است، خواه مرگ یکی از عزیزان، فقدان یا رسوایی. از دیدن او بپرهیزد و از پروردگارش بترسد و به خدا نزدیک شود و از او کمک بخواهد.
 • شرب خمر مالی حرام است که بیننده به اندازه نوشیدنی به دست می آورد.
 • هر کس نهری از شراب ببیند، نشان می دهد که وارد وسوسه و هوس های دنیوی می شود.
 • شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید:

  تعبیر خواب شراب مجرد و مجرد

  شراب خواری در خواب دلیل خوبی بر مجرد یا مجرد است پس هر که در خواب ببیند که شراب می خورد و مجرد بود، بینش او نشان می دهد که وارد دنیا می شود و به زودی ازدواج می کند و با او ازدواج می کند. خداوند متعال و همچنین تعبیر جوان مجردی که در خواب می بیند مشروب می خورد و مشروب می خورد و مشروب نکاح شد، بینش حکایت از ازدواج دارد. تقریباً.

  و اگر زن مجرد فعلاً به فکر ازدواج نیست، بینش او حاکی از موفقیت و برتری او در تحصیل یا موفقیت در کار و شغل یا وقوع چیزی است که آرزویش را دارد و به دست آوردن نعمتی که در زندگی از دست داده است. هر چه باشد و خدا داناتر است.

  مجردی که به ازدواج فکر نمی کند و در خواب می بیند که شراب می نوشد، بیانگر آن است که به شغل و مال بسیار و امرار معاش و همراهی با ثروتمندان و پادشاهان می رسد، شاید رؤیا دلالت بر دخول کند. وارد یک رابطه عاطفی جدی؛ زیرا شراب مخلوطی از انگور تخمیر شده و آب است که نکاح است و خدا داناتر است.

  تعبیر خواب شراب برای زن متاهل و متاهل

  زن متاهلی که مشروبات الکلی می بیند یا مشروبات الکلی می نوشد نشان دهنده ترس، اضطراب و ناامنی او از همسرش است و ممکن است بیانگر این باشد که مشکلات زناشویی و خانوادگی زیادی بین او و همسرش وجود دارد و ممکن است نشان دهنده نارضایتی بیننده خواب از زندگی و زندگی خود باشد. ناامیدی، و خدا داناتر است.

  اما مرد متاهلی که در خواب ببیند مشروب می نوشد، رؤیت حاکی از آن است که مال حرام به دست آورده یا اگر از پروردگارش دور بوده، مرتکب گناه زنا شده و اگر به پروردگارش نزدیک بوده است، بینایی نشان می دهد که او پول زیادی به دست آورده است که ممکن است مشکوک باشد، بنابراین صحت واقعیت آن را بررسی می کند. زیرا نوشیدن شراب در خواب برای مؤمن ممکن است نشان دهنده وسوسه او باشد.

  و مستی زن متاهل یا شوهردار، دلیل بر از دست دادن مال و اعتبار و قدرت و بلاها و بلایا در خواب است; چون مستی دیوانگی است، به ذهن می‌رود، جهل و ناآگاهی از آنچه در اطرافش می‌گذرد، برای او آسان است که فریب بخورد یا در نقشه‌ای بیفتد که همه چیز را از دست بدهد و خدا بهتر می‌داند.

  تعبیر خواب شراب برای زن باردار

  زن حامله ای که در خواب شراب می بیند و به پروردگارش نزدیک می شود، بیانگر نیکی و اخلاق اوست و این که خداوند متعال به او برکت می دهد و در نسلش برکت می دهد و بیش از آنچه می خواهد به او عطا می کند.

  و اما کسى که در خواب شراب ببیند و از پروردگارش دور باشد، ممکن است رؤیا دلالت بر مأیوس بودن او و عدم شناخت نعمتهاى پروردگارش بر او داشته باشد، و ممکن است به وسوسه افتادن و دویدن او در پی خدا اشاره کند. جهان

  دیدن شراب در خواب، خوب و بد آن بستگی به این دارد که بیننده در حقیقت چقدر از پروردگارش نزدیک یا دور باشد. زیرا نوشیدن شراب برای گنهکار دلیل بر هوسها و لذات اوست و شراب برای مؤمن دلیل بر ثواب و پاداش نیکو و خیر و رزق و مستی در محبت خدا و زهد در دنیاست و خداوند داناتر است. .

  شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید:

  😍برنامه های مجلات نازک رایگان را از اینجا کشف کنید 😍

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا