تعبیر خواب دیدن تراشیدن مو در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن تراشیدن مو در خواب توسط ابن سیرین را تقدیم می کنیم تراشیدن و تراشیدن سر و ریش در تعبیر به معانی زیادی اشاره دارد که در مجموع بین خیر و شر قرار دارد.خواب های بزرگ.

تعبیر خواب دیدن تراشیدن مو در خواب ابن سیرین

هر کس موی سر و ریش خود را همه تراشیده ببیند و سخنان نیکو بشنود، دلیل بر نجات از گرفتاری و ادای قرض و آسودگی است و بر این اساس، ریزش مو و تراشیدن آن، نشانه نیکی است. طول بد و مضطرب است و هر کس در خواب سر خود را بتراشد یا کوتاه کند در بیداری کار نیک انجام دهد و هر کس همه را بتراشد دلیل بر انفاق اموالش در راه اطاعت خداوند متعال است.

و هر کس ببیند که سرش تراشیده است، برای کسی که عادت به تراشیدن آن دارد بهتر است، برای نذر اگر در تابستان تراشید، چنانکه در عمرش می‌کرد، منفعت می‌برد، و شاید این دلالت کند. تسکین و شفای دردهایی که به شتر تراشیده می‌رسد، و هر که آن را در فصول مریض تراشید و بدهکار بود، خداوند آن را خرج می‌کند و کوتاه کردن مو، امان و برکت است.

و هر کس موی سر خود را در حج بتراشد، دلیل بر پیروی از سنت و امنیت از ترس و ادای دین است و با آن رونق پیدا می‌کند و نزد او بر نیکی، این دلیل بر وفای قرض او بود. اجرای امانت در دست او اگر همه آن را در حرم ببیند.

و هر کس در خواب ببیند که سر خود را همانطور که در بیداری می تراشد می تراشد و به آن خرسند می شود و در میان مردم متظاهر می گردد، از مردم بی نیاز است و حاجات خانواده اش را برآورده می کند.

هر کس در خواب سبیل خود را بتراشد به خیر می رسد و هر کس پشت خود را بتراشد بر او قرض می بندد و متوجه نمی شود و هر که موهای شکم خود را بتراشد خداوند وسیله ای برای او می آورد که زندگی او را درست می کند. و هر که موی شرمگاه خود را بتراشد و فقیر بود ثروتمند است موی شرمگاه خود را با تیغ تراشید سپس از زنش پول می گیرد و اگر زن ببیند بهتر از شوهرش می کند.

و هر کس موی ریش خود را ببیند و آن را تراشیده باشد، دلیل بر بلندی و رزق است، در صورتی که صورت را رسوا نکند، یا بر زیبایی و نیکی او بیفزاید، و هر کس ریش خود را بیشتر از چنگال خود بتراشد. این دلیل بر آن است که او مردی است که مال خود را پاک می کند و هر کس موی ریش خود را بکند در برخی از کارها رستگار شده است و دلالت بر پیروی از سنت در صورت عدم خواری و تراشیدن دارد. آسان تر از چیدن و در معنی بهتر است.

و هر که در زمستان موهای خود را تراشید و هوا بسیار سرد بود، دلیل بر فقر و غم و غصه و افسردگی و قرض و بیماری است و اگر ببیند که پدری مرده است و اگر مادری داشته باشد. مرد و پولش رفت، و هر که موی سرش را در فصل بیکاری تراشید و ثروتمند بود، فقیر بود و شاید این نشان دهنده شکستن پوشش و مرگ با فریب یا فریب باشد.

و هر کس موی سرش را بکند از صورتش می ریزد و از بین می رود و کوتاه کردن آن زوال قدرت است و بعد از آن تراشیدن آن بیماری است که در او می افتد و هر که رشد می کرد. مو بلند است و او را در روزهای جنگ تراشیده می بیند، این دلیلی است بر اینکه او به اسارت افتاد و چه بسا سرش را بریده اند، حتی اگر در ایام صلح باشد، دلیل بر شکستن کاپشن او و جدا شدن اوست. رئیس او

و هر کس سر تراشیده زنی را ببیند زن خود را طلاق دهد و چه بسا شوهر بمیرد و زن بماند و اگر موی او را کوتاه کند حجاب خود را می شکند و اگر ببیند که مردی او را به کوتاهی می خواند. موهایش را پنهانی از سوی او شوهرش را نزد زنان دیگر دعوت می کند.

و هر کس نصف ریش خود را تراشیده ببیند فقیر و زوال می شود و اگر جوانی او را بشناسد آن را به دست دشمنی که می شناسد یا نام او یا همتای او می تراشد در امرار معاش. و هر كه بيند ريش عموي خود را چنگ مي زند و آن گاه آن را مي تراشد تا آن را بتراشد، دليل بر اين است كه حق عموي خود را در ارث مي خورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا