تعبیر خواب دیدن شیر دوشیدن حیوانات در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن حیوانات شیرده در خواب توسط ابن سیرین را ارائه می دهیم، شیر دوشیدن گوسفند، گاو و شتر در خواب به تعابیر و معانی زیادی اشاره دارد، زیرا در کل بین خیر و شر قرار دارد. روی مهمترین آن تمرکز کنید

تعبیر خواب دیدن شیر دوشیدن حیوانات در خواب ابن سیرین

دوشیدن گوسفند و امثال آن: در خواب، حسن معاشرت و چاپلوسی و کسب روزی و دوشیده را در نظر گرفت، اگر غلام خود را در حال دوشیدن گاو مولای خود ببیند، دلیل بر شرافت او با ازدواج است. زن مولاى او، بلندى در امر و مقام و منزلت، و هر كه توانگر بود بر مالش مى افزايد، و به هر كه شير گاو به او مى دادند، بنوشد، به قدرتى عظيم دست يافت، يا با زن محترمى ازدواج كرد.

و هر که شتر را دوشید از سلطان پول می‌گیرد و دوشیدن شتر دلیل بر اشتغال در سرزمین عرب و حلب بختیح اشتغال در زمین پارسیان است.

و هر كه حيوانى را دوشيد و از آن شير بيرون آمد و تاجر بود از تجارت خود سود حلالى به دست آورد و دنيا به روي او گشوده شد و دوشيدن به اندازه شير ديده و يا از آن نوشيد مال است. و دوشنده گوسفندان ذكر نيكو است و از راه حلال مال خود را جمع آوري مي كند و طلب علم و دوشنده است، گاو مردي است كه كارگران را طلب مي كند و دوشنده گوسفندان. مردی است که پول جمع می کند.

هر که شیر مادیان بنوشد به عشق سلطان می رسد و شیر الاغ در میان مردم شهرت پیدا می کند و شیر گوسفند و گاومیش نیکو و طبیعی است و شیر گاو مال حلال است که بیننده از سلطان می گیرد. هر که از شیر شیر بنوشد، بر دشمنان نیرومند و پیروز شود و شیر حیوانات قوت روح است و بر دشمنان پیروز شود.

و هر کس از شیر حیواناتی که دوشیده نشده اند بیاشامد، دلیل بر نیل به مقاصد و مقاصد است، و هر که از شیر مار زهرآگین بیاشامد، رضایت خداوند را به نیکی و نیکی خود جلب کرده است، و چه بسا به آن برسد. آسودگی دارد و از بلاها نجات می یابد.

تعبیر شیر دوشیدن حیله گری است پس هر کس در خواب ببیند به جای شیر از حیوانی خون می دوشید، بیانگر آن است که از حرام آن پول به دست آورده و چه بسا سلطان به او خیانت کرده است، او می خواسته گاوی را شیر دهد، ولی او مانع شده است. از نزدیک شدن به آن با شاخ هایش، زیرا این دلیل بر ازدواج او با زنی بدکار است.

و هر کس از شیر ببر چیزی را دوشید و سپس از آن بیاشامید، در خود دشمنی نهفته دارد و هر که از شیر الاغ بنوشد به بیماری کوچکی می‌افتد و شیر خرس در غم و اندوه و رنج مشکلات زندگی می‌افتد. شیر روباه و گربه بیماری کوچکی است.

کسى که از شیر سگ یا گرگ بنوشد یا در خواب ببیند به وحشت مى افتد و هر کس شیر آن حیوان را دوشیده و از آن بنوشد از ظلم یا دزدى به او مال مى رسد، حرام است. پول، و اندکی از آن جایز است.

و هر كه بيند شير از زمين بيرون مي‌آيد، دليل بر پيدايش ظلم و ستم است، و شير ترش در خواب هيچ خيري ندارد، و شير ترش روزي پس از خستگي و فرسودگي است، يا آلوده است. منبع ممنوعه ای که مشروب می خورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا