تعبیر خواب دیدن هیزم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن هیزم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن هیزم در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم، دیدن هیزم یا هیزم بیانگر اخلاق بد ناشی از شایعات و نقل کلام و همچنین هیزم و مشتعل شدن هیزم است، اما لزوماً به این معنا نیست که این خواب حاوی هیزم نیست. برخی از وجوه نیکو که موجب سعادت و رزق برای کسانی است که دید که این همان است که در قاموس تعبیر خواب و تعبیر خواب بزرگ آمده است.

تعبیر خواب دیدن هیزم در خواب ابن سیرین

 • هر کس دید که در هیزم آتش افروخت، این دلیل است بر آنچه از جهت کسب مقام یا اعتلای بین مردم می خواهد، و هر که در هیزم آتش افروزد، تعقیب حاکمی است، و هر که ببیند. که چوب زیاد دارد از کار یا ارث به او می دهند.
 • و هر کس هیزم را بدون شکستن و پهن کردن آن جمع کند، از کاری که در آن خسته است، مالی به او می رسد.
 • و هر کس خود را در حال جمع آوری هیزم ببیند و بیکار باشد، نشانگر خدمت او به بزرگواری است که نزد او روزی و خیر می کند و جمع آوری هیزم برای مریضان دلیل بر بهبود و بهبودی او یا فرماندار شهر است.
 • و هر کس ببیند که هیزم می سوزد و آتش نمی گیرد، این دلیل بر آن است که کشاورز فرزند و مال به دست می آورد، و کنده چوب اگر برای بریان کردن گوشت یا گرم کردن آن باشد، دلیل است بر کسب منفعت و مستمری. .
 • هر کس برای فروش و رزق و روزی چیزی از درختان کند، دلیل بر منافعی است که به دست می آورد، مخصوصاً اگر مانند نجار از چوب امرار معاش کند.
 • چوب: هر که بیند که بر زمین چوب شده است; از دیگران بسیار می گفت غیبت می کرد و هیزم خیس و خشک است: غیبت و نزاع، و این مطابق قول خداوند متعال است {و زنش حامل هیزم است} و از او روایت شده است – ممکن است. صلی الله علیه و آله و سلم – «المختار اللیل».
 • و هر کس دو یا سه چوب ببیند و آن را بر آتش بگذارد تا آن را افروخت. سخنان زمختی پیش می آید که رشد می کند و زیاد می شود و هر که چوب ببیند و به دین معینی روی آورد به گناهان کبیره مانند دزدی و زنا می افتد و خبرش به سلطان می رسد که دستور می دهد حد را بر او جاری کنند. به او.
 • و هر که در خواب هیزم حمل می کرد، سخنان مذموم به او می رسید که آبروی او را می زد، و گفته می شد: حمل هیزم دلیل بر تلاش برای تسلیم یکی از آنها به حاکم است، و هر که هیزم را بدون استفاده از آن جمع کند، بیکار می شود. پول
 • هر کس در خانه خود هیزم جمع کند، نشانگر بخل او با آنچه هست، یا گرفتار شدن در بلای سخت است. زیرا عرب در مورد بخیل یا کسل کننده می گویند فلانی چوب است و هر چوبی که به میوه ها نسبت داده می شود نشان دهنده فساد پول آن میوه است.
 • و هر کس ببیند آتش هیزم را می خورد، دلیل بر آن است که بیننده مال دیگران را به ناحق و بهتان خورده است.
 • و هر که کنده ای ببیند، نشان می دهد که به مرضی که او را مبتلا می کند نمی تواند حرکت کند، و هر کنده چوبی ناهموار است، این دلیل بر مالک فاسد یا ناتوانی او در انجام مهارت است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا