تعبیر خواب دیدن سنگریزه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سنگریزه در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم، دیدن سنگریزه اشاره به مردان و زنان بلند مرتبه یا کسب رزق و روزی و مالی است و در اینجا مهم ترین جنبه های خیر و شر را بیان می کنیم. که در این خواب آمده، طبق آنچه در معجم اعظم و کتاب تعبیر خواب آمده است.

تعبیر خواب دیدن سنگریزه در خواب ابن سیرین

 1. سنگریزه: نشان دهنده مردان و زنان و درهمهای سفید شمرده شده است. این بدان جهت است که از زمین است و نیز اشاره به آنچه انسان از محفوظات شعر و علم و زیارت و رجم جمرات شده است.
 2. و گفته شد: سنگریزه ها علمای مردم هستند یا توبه بر چوب و هدایت کافر است و چه بسا سنگریزه ها حکایت از شهادت دارند و برای مستمری بگیران دلیل بر آنچه بهتان می زنند. با، و پول آسان است.
 3. و هر کس در خواب ببیند که از مسجد یا خانه ای چند سنگریزه برمی دارد و در لباس خود می گذارد یا در شکم فرو می برد، علم و قرآن به دست می آورد و از ذکر و فصاحت بهره مند می شود. همان گونه که از سنگریزه ها برداشت و اگر از بازارها یا جریب ها برداشت، منافع دنیوی است و منافعی که از میوه ها یا گیاهان یا تجارت و یا از طلب و صدقه دادن به او می رسد. هر فرد با توجه به جاه طلبی و موقعیتش.
 4. و هر کس سنگریزه‌های دریا را پس از شناور شدن آب در دریا بردارد، اینها هدایایی است از طرف حاکم اگر به او خدمت کند، یا از دریا سود می‌برد، اگر از صاحبان کار در آن باشد، یا علم است که اگر بخواهد، یا هدیه ای که از زن ثروتمندی می گیرد، اگر داشته باشد، یا رزق و روزی است، و اگر بخواهد، بچه می گیرد.
 5. هر کس در حالت غذا یا در محیط بارانی یا در انبار دریا سنگریزه پرتاب کند با پول خود تجارتی می خرد که در آن خیری به دست می آورد و مردم می گویند فلانی آنچه را که داشت انداخت. درهم به روغن و گندم یا جو، اگر با آن برای تجارت بخرد.
 6. و هر کس ببیند که سنگریزه ای برداشت و در حیوانی مانند شیر و ملخ و کلاغ انداخت و آن در ایام حج بود که مردم برای اقامه حج بیرون می رفتند، این برای او بشارت است به حج و در آينده امرش سنگ بر سنگ مي زند و اگر در وقت حج نيست دعاي او بر دشمنش است.
 7. هر کس در خواب سنگریزه پرتاب کند، بیانگر تحقق یا پیروزی بر دشمن است.
 1. از طرف دیگر دیدن سنگریزه، دشنام و دشنام، تندخویی، تندخویی و تهمت است، هر که ببیند پرنده ای از آسمان به زمین نازل شده، سنگریزه ای برداشته و با آن پرواز می کند، اگر در مسجد بود. عادل از او هلاک می شود و اگر مریض آن را ببیند هلاک می شود وگرنه عذاب و مرگ صاحب خواب است.
 2. و چه بسا حمل سنگریزه دلالت بر بیماری دارد و راه ها را با آن نشان می دهد یا با آن بر شرارت و نزاع راه می رود و چه بسا دلالت بر مرگ دارد، متجاوز گناهکار است.
 3. و هر کس خود را ببیند که از خانه اش سنگریزه جمع می کند و در خانه اش مریضی است عذاب اوست و هر که آن را به دریا بیندازد مال خود را از دست می دهد یا هلاک می شود که سودی برای او ندارد.
 4. و هر کس سنگریزه را بگیرد و به سوی پرندگان و درختان پرتاب کند، دلیل بر این است که تهمت زن و غیبت کننده است که به نیکوکاران و زنان پاکدامن تهمت می زند و خوردن سنگریزه دلیل بر خوردن مال یتیم است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا