تعبیر خواب دیدن گیاهان یا علف های هرز در خواب

تعبیر خواب دیدن سبزی یا علف هرز در خواب را ارائه می دهیم، دیدن سبزه های سبز بیانگر معانی فراوانی از باروری در سال و اعتلای موقعیت با مقام بلند است، اما ممکن است در دید خود دارای جنبه های منفی باشد و این بر حسب آنچه از رنگ آن دیده می شود، یا بر حسب محل رویش آن، خواه در زمین فراوان باشد یا در بدن، می آید و در اینجا مهم ترین مطالبی را که امام محمد بن سیرین در این خواب فرموده است، ذکر می کنیم. ما از کتاب تعبیر خواب های بزرگ او استخراج می کنیم.

تعبیر خواب دیدن گیاهان یا علف های هرز در خواب

علف هرز یا علف هرز در مرتع دینی است بر گردن بیننده و هر که علف هرز را ببیند که در غیر آن جا می روید، چنان که در مسجد یا خانه پیدا شود، دلالت بر نکاح است.

حشیش در مرتع امرار معاش حیوانات و چهارپایان است و مالی است برای کسی که آنچه را که پروردگارش از آن روزی مکتوب به او اختصاص داده است به دست آورد زیرا چربی و شیر و پشم و مو و موی حیوان را برمی گرداند. مانند آبی است که بدن انسان در آن است.

و هر که ببیند حشیش و سبزی جمع می کند تا بخورد به حال او بنگرد و اگر فقیر باشد مالی دارد که او را بی نیاز می کند و اگر ثروتمند باشد بر مالش می افزاید و اگر فقیر باشد مال او را می افزاید. یکی از اهل زهد و تقوای دنیا، علاقه اش را به دنیا زیاد می کند و شیفته آن می شود.

و هر کس علف سبز را ببیند، عمرش را به خیر و رزق می افزاید، در صورتی که رویش آن در مکانی مفید باشد و به انسان زیان نرساند.

و هر کس ببیند که حیوانات از حیوانات موذی در زمین می خورند و هیچ کس در آنها دخالت نمی کند، این دلیل بر کسب خیر از نظر کار است.

علف هرز اگر بر بدن رویید به نفع رسیدن به مال و اعتلای روح است جز اینکه در چیزی که به بدن انسان ضرر می رساند می روید دلیل بر حیله اوست وداع دلیل بر طلاق زن سفر است. و گذر حال شخص به خلاف آنچه از نظر خیر و شر یا فقر است.

و هر که ببیند حشیش در کف دستش روییده، زنش را با مردی دیگر ببیند که در جای طبیعی خود مانع و مشکل است.

و هر که ببیند حشیش در جاهای مختلف بدنش را پر می کند، این گواه است بر وضعیت سختی که بیننده در آن به سر می برد، چون غم و تنگدستی و غم و اندوه دارد، و هر که بر گوش و چشمش علف بیاورد، مرض ناشنوا می شود. یا کورش کن

علف هرز کسی است که علف هرز را کنده و بفروشد. رؤیاهای او در خواب بیانگر رهایی از نگرانی و پریشانی است و شاید بیانگر پلیس و باجگیر باشد و چمن‌زن مردی با خطر است.

و هر که ببیند علف هرز شده و از بدکاران است، توبه کند، و اگر علف دلالت بر دنیا کند، حاصلخیز و نیکو است، و هر که علف زرد را بتراشد، از بیماری شفا یابد. ، و از نگرانی راحت می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا