تعبیر خواب دیدن ابریشم در خواب

تعبیر خواب دیدن ابریشم پوشیدن در خواب را ارائه می دهیم ابریشم در خواب بیانگر میزان سعادتی است که بیننده در آن زندگی می کند اما ممکن است به معانی تکبر و غرور اشاره داشته باشد تعبیر خواب.

تعبیر خواب دیدن ابریشم در خواب

ابریشم گشاد اشاره به عشق در خواب و نیز زندگی مجلل و بهره مندی از خوشی هاست، هر که مرده ای را ببیند که لباس ابریشمی بر تن دارد، ان شاء الله از اهل بهشت ​​است و برای مردان زینت است. در جنگ، و هر که در خواب ابریشم ببافد، اعمال نیکی انجام می دهد که او را به بهشت ​​می طلبد و با آن، پیشوایی می یابد، و ابریشم نیز اشاره به ازدواج زنان شریف و یا زیاده خواهی صیغه های نیکوکار است.

و هر کس ببیند که جامه ابریشم می بافد، دلیل است بر نزدیک شدن سفر او که در آن خیری به دست می آورد و اگر در زندان بود آزاد می شد و هر که لباس ابریشمی نو بزند به او می رسد. پول زیادی دارد و اگر لباس به صورت طولی پاره شود، آسوده خاطر می شود.

و هر کس ببیند که جامه ابریشمی نو بر تن کرده، ثروتمندی را به دست می آورد و مال فراوانی به او داده می شود و آن مال و سعادت است برای فقیر و هر که آن را بپوشد و پاره شود. بر او و نتوانست آن را از خود جدا کند، پس فرزندی نصیبش می شود، در سفری که قصد داشت منفعتی به دست آورد، و هر که لباس خود را خیس کند، همچنان به آنچه خیس شد، ادامه می دهد، پس چگونه اگر دلیل شود. وضو بود؟

و هر کس ببیند که ابریشم یا ابریشمی دارد، یا چیزی از آن را به صورت تاج یا تاج گل بر سر می گذارد، مردی با تقوا و دانش است که با قدرت و غلبه بر دشمنانش پیشوا می شود، و هر که و هر کس ابریشم نازک بپوشد، نشانگر تجدید دین است و هر کس جامه ای در زیر او بپوشد، دلیل بر رضایت پنهانی او از آنچه اعلام می کند، است.

کسى که لباس خود را بشوید و کثیف باشد، نشانگر آن است که از گناهان به خیر و توبه مى‏رسد، و هر کس لباس خود را از منى بشوید دلیل بر توبه او از زنا است و دفن او دلیل بر خلاصى از گناه است.

ابریشم پوشیدن برای کسی که دارای منزلت بود، دلیل بر کبر و خودبزرگ بینی است و ابریشم زرد و قرمز، مرض و مرض است، و هر کس لباس ابریشمی بپوشد و علم فقهی داشته باشد، دلالت بر طلب خود دارد. دنیا، و مردم را به پیروی از بدعت دعوت می کنند.

و هر کس خود را در پوشیدن لباس آسان ابریشم ببیند، به مصیبتی می‌افتد که شلاق زدن او را ضروری می‌سازد و ابریشم پهن کردن بد است.

و هر که ببیند لباسش بر او سوخته است به دعوا می افتد و هر که لباسش را بر سر خود پاره کند با بستگانش مشکل پیدا می کند دو جامه پاره آزادگان این شهادت اوست یا تنگدستی و پیراهن ابریشمی اگر برای زن کوتاه بود، نشانگر شکستن حجاب اوست، و هر کس جامه نازکی بر لباس ابریشمی خود بپوشد، دلیل بر فسق است، و هر که جامه ابریشمی نو بپوشد، آن را پاره کرد. و توانست آن را تعمیر کند، اگر این کار را نکند، جادو شده است.

و هر کس لباس خود را برجسته و از ابریشم ببیند غم و اندوهی است که بیننده در آن می افتد و ابریشم سیاه برای کسانی که به پوشیدن آن عادت ندارند مرگ و اندوه است و هر که ابریشم سیاه بر دیگران ببیند به او می رسد. اخباری که در مورد یکی از نزدیکان به او آسیب می رساند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا