تعبیر خواب دیدن جنگ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن جنگ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن جنگ در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم.رؤیت جنگ به مزاحمت ها یا ترسی است که ممکن است مردم به طور کلی متحمل شوند مگر سربازان و اسلحه دارها و دیدن جنگ تعبیرهای متعددی دارد. با توجه به ماهیت وقوع آن، چون بر سه جنازه می افتد، جنگ بین سلاطین، یا بین سلطان و رعایا، یا بین خود رعایا، و در اینجا مهم ترین مواردی را که در این زمینه آمده است، فهرست می کنیم. ما از کتاب بزرگ تعبیر خوابها و فرهنگ تعبیر خوابها مشتق شده ایم.

تعبیر خواب دیدن جنگ در خواب ابن سیرین

 • هر كه ديد جنگ در جايي بود كه او مي شناخت و در ميان اهل اسلحه از قبيل لشكر و لشكر بود، بيانگر آن است كه به او خير و روزي رسيد و جنگ ميان سلطان و رعايا. گواه راحتی زندگی و قیمت پایین است.
 • هر کس ببیند که سربازان در کشوری برای آماده شدن برای جنگ و جنگ جمع می شوند، این نشان دهنده فراوانی خیر است و باران به تعداد و تعدادشان در آن می بارد و جمع شدن سربازان به صورت لشکر منظم، دلیل بر این است. نابودی باطل
 • و هر کس در جنگ ببیند که چند سرباز با عده زیادی روبرو می شوند، این نشان از پیروزی جناح ضعیف بر دشمنان آنهاست.
 • و هر کس ببیند که لشکریان به شهر نزدیک می شوند تا با آن جنگ کنند و در دستش شلاق هایی شبیه دم گاو یا تیر است، این دلیل بر سعادت بیننده است اگر سرباز باشد و خاک اسب بر میدان جنگ گواه سفر از کشور است.
 • و هر کس شمشیر را در جنگ ببیند پسری دلیر بر او باد و هر که از زن خود شمشیر بگیرد پسری ذکور خواهد داشت، پس اگر شمشیری در غلاف به او بدهد دختر رزق است.
 • و هر کس چهار شمشیر بپوشد: شمشیر آهنین، شمشیر سربی، شمشیر زرد و شمشیر چوبی، دلیل بر آن است که چهار فرزند که دارای خصوصیات شمشیر هستند، نصیبش می شود، آهن پسری شجاع است. و صفر پسر پولدار با پول، سرب پسر زن و وود پسر است.
 • جنگ برای همه مردم، جز دلالان و صاحبان سلاح، مزاحمت است، و آهن اسلحه دلیل بر وقوع دلاوری است، و دیدن آهن دلیل بر وقوع جنگ است.
 • و هر که جنگ را دید و انسان معمولی بود که مسلح نبود، دلیل بر گرفتار شدن او در اضطراب و گرفتاری است و اگر در روز رعد و برق واقع شد و گرد و غبار اسب دیده شد، دلیل بر مصیبت عمومی است. و شیوع بیماری ها در آن کشور.
 • و هر که بیند جنگی بین سلاطین واقع شد، دلیل بر نزدیک شدن فتنه یا شیوع بیماری در مناطق نزاع است.
 • و هر که در خواب پرچم‌های سرخ ببیند، نشان می‌دهد که جنگ نزدیک است، و اگر زرد باشد، دلیل بر بیماری یا ضعفی است که به سربازان می‌رسد و پرچم‌های سفید باران یا شکست است.
 • و هر کس برای جنگیدن شمشیر کشید و نتوانست آن را حمل کند، آن را بر زمین دمید که دلیل بر شکست اوست، و هر که دید دستش بریده شد مرگش بود و هر که شمشیر کشید. شمشیر زنگ زده، فرزند زشتی برای او به دنیا می آید و اگر شمشیر در غلافش شکسته شود، بچه در شکم مادرش می میرد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا