تعبیر خواب دیدن سنگ یا سنگ در خواب

تعبیر خواب دیدن سنگ یا سنگ در خواب

تعبیر خواب دیدن سنگ یا سنگ در خواب دیدن حجر مطلق در خواب تعبیر دیدن منجنیق و حجرالاسود در کعبه در خواب را پیشنهاد می کنیم این خواب در داخل این مطلب از میخک می باشد. مجله.

تعبیر خواب دیدن سنگ یا سنگ در خواب

رؤیت حجر به مرده ای است که در بدن اوست، یا کسی که دلش مرده و سخت شده، یا اهل غافل و جهل مردم است، پس حکما آن ها را به سنگ تشبیه کردند، و هر که ببیند صاحب سنگ با خریدن یا سکونت بر آن، مردی را به وصف او به دست می آورد، یا بر حسب رویه خود با زنی ازدواج می کند.

و هر کس ببیند که سنگ خشک شده است، از کسانی است که دلش را سخت کرد و پروردگارش را نافرمانی کرد و دینش را تباه کرد، اما او مردی سنگدل و ستمگر است یا عذابی است که از طرف حاکم بر اهل آن محل می افتد، پس اگر ببیند که سنگ افتاده و سپس خرد شده و پاره ای از آن بر هر خانه ای افتاده، دلیل است که آن عذاب در خانه های همه مردم وارد شده است.

و هر کس آن سنگ را ببیند که مردم در مضیقه یا تنگدستی باشند، دلیل بر دوام آن حال است، باد یا تگرگ یا بیماری همه گیر در میان آنها منتشر شود، و هر که سنگ یا کوه ببیند و آنها را حرکت دهد، می آید امر دشواری است و هر که ببیند بر سنگی سوار شد و مجرد بود ازدواج کرد و هر که سنگی در گلویش گیر کرد به اندوه و بدی می افتد.

و هر که ببیند چوبی به سنگی زد و آب از آن منفجر شد و فقیر شد ثروتمند شد و اگر ثروتمند بود بر مال خود افزود و اگر پادشاه آن را دید مالش سنگهای قیمتی بود. زیاد شد دلهای فروتن و اگر نمازگزار ببیند که سنگی دارد آبروی او در کشوری نمایان می شود و با آن باران طلب می کند و اگر سنگی به او بزنند او را تهمت می زنند از آن بی گناه است. .

و سنگ دلیل بر خودداری انسان از تصرف و بهره مندی از زندگی است و سنگ های آسیاب ها دلیل علم و فرزند و همسر و مال است، پس هر که از آنها چیزی به دست آورد بر دشمنان پیروز می شود و مال و اسلحه به دست می آورد. یا برای کسب منفعت از شخص دارای مقام و قدر است.

و هر کس سنگی را حمل کند و آن را مضطر بیابد، به همان اندازه که سبکی یا سنگینی سنگ بیابد، از سخت دل رنج می‌برد، و سنگ‌های مفید یا گرانبها دلیل بر کسانی است که از پزشکان به مردم کمک و منفعت می‌رسانند. علما، افراد دارای اعتبار، آسایش و حقوق بازنشستگی.

او در خواب یک پیام آور است. اگر کسی در خواب ببیند که سلطان سنگی به سوی او می اندازد، پیامبری سخت دل و صخره هایی که بر فراز کوه ها و در پایین است به سوی او می فرستد، در دین مردی سخت دل هستند. کسى را دیدم که بر سرش سنگ مى‏اندازد، زیرا او از کسى است که علمش آشکار است و خانواده اش به او نیاز دارند.

و هر کس ببیند که از بلندی سنگ پرتاب می کند، حالتی به خود می گیرد و به مردم آن ظلم می کند.

و هر که به جای آجر با سنگ تراشیده بسازد، دلیل است بر وصول عزت و قبولی، و امید درازی با امنیت از ترس، محل بنا از آجر یا اشقافه بوده است، زیرا این دلیل بر ارتفاع و بلندی، و آستان سنگ ها ذلت و فقر است، چنانکه در آستانه های مرمر است.

حجرالاسود کعبه در خواب نشان می‌دهد که حج می‌کند، پس هر که ببیند حجرالاسود را می‌تراشد، می‌خواهد مردم را به نظر خود جمع کند، فرمان و راهنمایی او و شاید دلالت بر علم داشته باشد که کتمان می‌کند. از شاگردانش

و هر که ببیند حجر الاسود را لمس کرد، پس از شیخ حجازی پیروی کرد و هر که آن سنگ را از جای خود بیرون کشید و برای خود نگه داشت، در دین خود بی نظیر است، بر خلاف سایر مسلمانان.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا