تعبیر خواب دیدن زن حامله در خواب برای زن مجرد و زن متاهل

تعبیر خواب دیدن زن باردار مجرد و متاهل در خواب را نشان می دهیم، تعبیر دیدن زن باردار، حاملگی در خواب اگر در زن یا زن متاهل دیده شود بیانگر تعابیر خوب بسیاری است، اما این جهات به سرعت با دیدن حاملگی دختر مجرد تغییر می کند و در اینجا مهم ترین مطالب را فهرست می کنیم که در این جنبه از تفسیر آمده است، طبق آنچه امام محمد بن سیرین در کتاب تعبیر خواب های بزرگ و لغت در تعبیر فرموده است. از رویاها

تعبیر خواب دیدن زن حامله برای مجرد و زن متاهل در خواب

 • حاملگی دختر باکره یا مجرد دلیل بر ناراحتی است که به خاطر او به خانواده او می رسد یا وقوع چیز بدی مانند آتش سوزی یا دزدی و چه بسا جن ها او را می پوشند و شاید کسی که صلاحیت آن را ندارد. او را گرفت تا باکرگی از او سلب شود و مدت آن طولانی باشد.
 • و اگر دختر مجرد ببیند که از مردی که می شناسد حامله شده است، دلیل بر این است که آن دختر با آن مرد رابطه منفی برقرار کرده است که نتیجه آن غم و اندوه او و زندگی در نگرانی یا پول مفید است.
 • اگر زن مجرد خود را از آن بارداری راضی می بیند، دلیل بر این است که او برای بچه دار شدن منتظر ازدواج است.
 • و اگر دختر مجردی ببیند که حامله است دچار نگرانی هایی می شود که می خواهد از آن خلاص شود.
 • و زنی که بدون شوهر یا مجرد باشد، اگر حاملگی در آنها دیده شود، دلیل بر ازدواجشان است، و اگر بچه خود را حامله ببیند، به خاطر مادرش و حاملگی فرزندی است که حامله بوده است. رؤیا را قورت ندادن دلیلی بر این است که او در آستانه رسیدن به تعداد زنان بالغ است.
 • ابن سیرین می گوید: خواب حاملگی زن در صورت ازدواج دلیل بر فزونی مال او است و برای مردی است که اگر او را در زن خود ببیند دلیل بر غم و اندوهی است که در پیش دارد. گفت خواب حاملگی دلیل بر فیض است و مال دنیا به اندازه گود است چه بیننده مرد باشد یا زن.
 • حاملگی زن بیانگر آن است که او بر فرمان خود استقامت می کند و از این طریق مال به دست می آورد و بر غرور و عزت و ستایش زیاد می شود و حاملگی برای کسانی که آن را می بینند، چه مرد باشد و چه متاهل، زیاد شدن دنیاست. زن
 • هر کس در خواب زن حامله ای ببیند دچار نگرانی و نزاع می شود و آنچه از امر او پنهان بود آشکار می شود. زیرا حاملگی مخفی نیست و حاملگی زن شوهرداری که زایمان نمی کند دلیل بر خشکسالی سال و نبود خیر و فراوانی بدی در آن است.
 • و هر کس زن حامله ای را در خواب ببیند و بچه دار شود، دلیل بر خیر فراوانی است که به او و شوهرش می رسد، مگر اینکه این خواب را رد کند، دلیل است بر گرفتاری و اختلاف در زناشویی. زندگی
 • هر کس زن شوهرداری را در خواب ببیند که کنیز زاییده است پس از آن که از او حامله شد، پسری به دنیا می آورد که صاحب خانه او می شود.
 • و هر کس زن خود را در خواب غیر از بیداری حامله ببیند، به نیکوترین دنیا و ظرفیت آن امیدوار است و از این طریق مال یا فرزندی به دست می آورد.
 • و هر کس حامله یا کنیز خود را ببیند، کنیز زاییده است، خیر دنیا و خیر آخرت او را تحت تأثیر قرار می دهد.
 • و هر کس در خواب ببیند که همسرش برای او دختری به دنیا آورده است، دلیل بر روزی است که به او می رسد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا