تعبیر خواب دیدن طناب زن یا مرد در خواب

تعبیر خواب دیدن طناب زن یا مرد در خواب را پیشنهاد می کنیم، دیدن حاملگی یا حاملگی جنبه های زیادی از تعبیر را دارد، از دیدن زن باردار یا زن باردار گرفته تا دیدن مرد باردار در خواب. در خواب، ممکن است تولد هر یک از آنها را ببینید و در اینجا به مهم ترین چیزی که محمد بن سیرین در کتاب تعبیر خواب های بزرگ به آن اشاره کرده است، اشاره می کنیم.

تعبیر خواب دیدن طناب زن یا مرد در خواب

 • حاملگی زن دلیل بر استقامت او در امور خود و در نتیجه تمجیدهای عالی و نیکو است که موجب غرور و افتخار او می شود.
 • حاملگی زن، مال زیاد است و اگر کنیز به دنیا بیاورد، پسری در میان مردم به دنیا می آورد و ممکن است این امر نشان دهنده تأیید چشم انداز آینده باشد.
 • و اگر زنی در خود حاملگی ببیند، مالش زیاد شود و در زندگی دنیوی خود ظرفیت کافی پیدا کند، و اگر زن بدون شوهر باردار شود، دلیل بر ازدواج اوست.
 • و هر کس ببیند همسرش حامله شده است امید به خیر دنیا و سعادت آخرت دارد و همچنین اگر ببیند که زن یا کنیزش کنیز زاییده است به او می رسد. خوب
 • و هر کس دختر باکره ای را ببیند که حامله شده است، دلیل بر ناراحتی و توهمی است که خانواده او را از او می گیرد، و چه بسا حکایت از وقوع حادثه ای بد در آن مکان باشد، مانند آتش سوزی یا سرقت. و چه بسا دختر لباس جن یا مرض به تن داشت.
 • و هر کس در خواب زن عقیمی را ببیند که جنینی باردار شده است، دلیل بر خشکسالی یا زیان در فصل آن سال و نبود خیر و وسوسه‌های فراوان در آن است. هرکس یکی از حیوانات درنده جنس نر را ببیند آبستن شده است، این ترس و وحشت است که در آن مغازه می افتد.
 • و هر که پیرزن حامله را ببیند، دلیل بر وقوع جنگ و گسترش بلایا است. زیرا طناب پیرزن قفسه اسلحه است و فتنه شعله ور می شود.
 • حاملگی مرد، افزایش زندگی دنیوی اوست و گفته شد: غم و غصه و قتل پنهان است، اگر ببیند کنیز زاییده است، مردی بر او سعادت می‌یابد که مولا باشد. از خانواده اش و شاید به آسایش و خویشاوندی نیکو دست یابد.
 • و گفته شد: ریسمان مرد نشانه غم و گرفتاری او و قرب دشمن اوست و شاید دلالت بر عشق و شیفتگی به صاحبش دارد.
 • و اگر مردی ببیند که طناب دارد، با طناب خود را از بین ببرد یا با خوردن خرما آسیبی ببیند، و چه بسا عزیزی نزد او دفن شود، ممکن است این نیز نشان از دروغگویی او باشد و تظاهر به محال کند. و یا کتمان آنچه به فساد اعتقاد دارد.
 • و اگر مردی ریسمانی در او ببیند، در اضطرابی است که از مردم پوشیده است، ولی از ظاهرش بر مردم بیم دارد، و ریسمان در دنیا زیاد است، چه برای مرد باشد و چه برای زن، و هر کس آن را ببیند و عالم بود، دلیل بر فزونی علم اوست، و صانع دارای مال و فضل است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا