تعبیر خواب دیدن عشق در خواب ابن سیرین

برخی بر این باورند که تعبیر خواب دیدن عشق در خواب، چنان که به امام محمد بن سیرین رسید، به معانی زیادی از خیر و هدایت اشاره دارد، اما واقعیت و آنچه در کتاب معجم اعظم در تعبیر آن آمده است. رؤیاها شامل معانی بد بسیاری و شرایط سخت فقر است و ذلت در نفس در اینجا به مهم ترین جنبه های این جنبه از خیر و شر اشاره می کنیم.

تعبیر خواب دیدن عشق در خواب ابن سیرین

 • عاشق آرزوی خداست که به او نزدیک می شود و زندگی پس از مرگ دلیل بر پیوند عاشق و معشوقه است و اتو کشیدن و سوزاندن در خواب دلیل عاشق شدن است و هر که وارد بهشت ​​شد. در خواب از طریق ازدواج به معشوق خود رسید.
 • و هر که خدا را در خواب دوست بدارد در دینش قوی است و قدرتش زیاد شده است و هر که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را دوست بدارد یقین دارد و از سنت پیامبرش پیروی می کند و شاید این باشد. دلالت بر رضایت والدین دارد، زیرا رضایت آنان محبت خداوند را ایجاب می کند.
 • و هر کس محبت کرد و در خود حماقت کرد، دلیل بر مقام بلند اوست و شهرتش در میان مردم گسترش یافت و بر علم و یقین افزود و هر که آن را دید و تازه وارد اسلام شد، نشان از قوت اوست. ایمان و بینش او نسبت به دینش.
 • عشق : در خواب مصیبت بر بیننده می آید پس هر که ببیند عاشق شده در خود و مال خود گرفتار شده است و عاشق شوق فسق یا نافرمانی است و هر که در دل عاشق شود. گرفتار امتحان و مصیبت می شود.
 • هر که در خواب ببیند که عاشق است در غم و اندوه می افتد. زیرا عاشقان صاحب اضطراب و اندوه اند و عشق نیز نشان می دهد که بیننده در درون خود سخنانی می گوید که پنهانی نمی توانست بگوید و عشق آزمونی است در هوشیاری و شهرت در رسوایی که نیاز به همدردی دیگران دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که کاری را که دلش می‌خواهد انجام داده است، عملی می‌شود که پایانی ندارد، و هر که از مردی بشنود که آن را دوست دارم، از آن بیزار است و هر که ببیند هر آرزویی را برآورده می‌کند. او را از این کار باز نمی دارد، سپس به مصیبت می افتد و دلش را تباه می کند.
 • و هر که عاشق شد و مریض شد از دنیا رفت و گرنه فقر است و چه بسا دلالت بر دوری از معشوق دارد و هر که وارد آتش شد از معشوق جدا شد و هر که نسبت به یکی از آنان علاقه یا محبت کرد در افتاد. غفلت و کمبود دین و پولش از بین رفت.
 • و هر کس غیر از زن خود را دوست بدارد دلیل بر طلاق اوست وگرنه از دست دادن روزی و مرگ فرزندان و بیگانگی برادران است که به هلاکت و گرسنگی و سفر به جاهای خطرناک دلالت دارد.
 • و هر که در خواب ادعای عشق یا علاقه کند، پس از هدایت او گمراه می شود.
 • و هر کس در خواب محبوب خود را به دست آورد، برای او یا دوستش از پوست بیم است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا