تعبیر خواب دیدن مغازه یا مغازه در خواب

تعبیر خواب دیدن مغازه یا مغازه در خواب

تعبیر خواب دیدن دکان یا دکان در خواب، دیدن مغازه اشاره به واقعیت زندگی است که بیننده در بیداری به سر می برد با توجه به آنچه از زیبایی شکل و موقعیت آن و وضعیت آن دیده می شود. بنای قوت و ضعف آن است و در اینجا مهم ترین تعبیر امام از چنین خوابی را ذکر می کنیم.محمد بن سیرین با ذکر مهم ترین جنبه های خیر و شر که در لابه لای این بینش نهفته است، اشاره کرد.

تعبیر خواب دیدن مغازه یا مغازه در خواب

دیدن دکان یا آنچه به دکان معروف است، با توجه به آنچه در معجم بزرگ تعبیر خواب آمده است، دارای وجوه خوبی است و در اینجا به مهم ترین مواردی که در این جنبه آمده است اشاره می کنیم.

 • دکان در خواب: زن مرد و پسر و جان و حیثیت و کوه و راز مرد است و دکان نیز بیانگر آن چیزی است که انسان از علم و ثروت و صدای زیبا برخوردار است و چه بر سر او آمده است. از نظر افزایش یا کاهش یا تصادف، متعلق به کسی است که مغازه به او نشان داده است.
 • هر که خود را در دکان نشسته ببیند به ولایت و منزلت و جلال و شرف رفیع می رسد و هر که دکانی بخرد امتی راحت یا حیوانی مجلل به دست می آورد و در دنیای خود پوششی به دست می آورد و چه بسا دکان به پدر و مادر دلالت کند. که دلیل حضور بیننده و اطعام او هستند.
 • و هر کس دکان را ببیند و حالت نیکو داشته باشد یا بوی خوش بدهد، دلیل است بر کسب مال و رزق و روزی از مال و اولاد و اگر مریض باشد از بیماری شفا می یابد و هر که در دکان بنشیند. خوب شدن
 • و هر کس درهای دکان را باز ببیند درهای تجارت به روی آنها باز می شود و هر کس کالای نیکو برای دکان خود بخرد خیر و برکت به دست می آورد و هر که در دکان خود ببیند خشنود می شود یا به او می رسد. موقعیتی که در آن خوب خواهد بود.
 • هر کس دکانی را درب خانه اش دید، نشانگر حضور دوست زن آن خانه یا صاحب رؤیاست و هر که مغازه اش را خراب کرد، پسرش را رها می کند یا زنش را طلاق می دهد. یا اگر مریض باشد دلیل بر مرگ او باشد، زیرا ممکن است بیانگر تلف شدن مال و بیع مال باشد.
 • و هر که ببیند دکانش خراب شده یا فقیر شده و مادر یا پسری مریض داشته باشد، دلیل بر مرگ اوست وگرنه بر او فرمان نمی‌دهد و بازارش بسته است و دکان رزق و روزی مرد است. ، و مشکلاتی که در آن متحمل می شود.
 • هر که ببیند دکانش را جارو می کند حالش بدتر می شود و هر که در مغازه اش را بشکند مال خود را از دست می دهد و هر که ببیند در مغازه ها را بسته است، کسالتی است که بر اهل آن آنجا می آید. مکان، یا تعطیلی تجارت آنها و از دست دادن پول آنها باشد.
 • و هر کس ببیند در مغازه اش بسته است و نمی تواند آن را باز کند، قبرش باز شده و مرگش نزدیک است، و هر که ببیند دکانش ترک خورده است، بیماری است که به صاحبش می رسد یا ضایعه ای که بر او تأثیر می گذارد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا