تعبیر خواب دیدن ریزش دیوار در خواب

تعبیر خواب دیدن ریزش دیوار در خواب

تعبیر خواب دیدن ریزش دیوار در خواب تعبیر دیدن شکسته و فروریختن دیوار در خواب تعبیر دیدن مرمت دیوار پس از ریزش آن شر اما ممکن است شامل برخی از موارد شود. نیکو، و در اینجا مهم ترین چیزهایی را که در این زمینه آمده است، با توجه به آنچه بر امام محمد بن سیرین رحمه الله رسیده، فهرست می کنیم.

تعبیر خواب دیدن ریزش دیوار در خواب

 • ديدن ديوار در خواب به زندگي انسان اشاره دارد و طبيعت رفتار او بر او چيره مي‌شود و هر كه ديوار را بيش‌تركند عمري پر از خير خواهد داشت و هر كه بيند آن را فرو ريخت. یک دیوار، او یک مرد ظالم را نابود می کند و به دیگران آسیب می رساند.
 • و هر كه ديوارى وسعت يا بلندى بيند، بيانگر مقام بيننده و آنچه از بلندى و مقامى به دست آورده است، در حق است.
 • و هر که دیوارها را در حال مطالعه ببیند، مرد است، امام، عادل است، یارانش رفته اند، اگر ریزش آنها را اصلاح کند یا شکافها را در آنها تجدید کند، تجدید می شوند و به حال اول باز می گردند، و هر که دید. دیوار و تاجر بود، قدرت او افزایش یافت و تجارتش گسترش یافت.
 • و هر کس ببیند دیوار خانه اش فرو ریخت، برایش گنج بزرگی می شود، و هر کس دیواری را در هوا بلند کند و آن را به زمین بیندازد تا خراب شود، مردی را از رزقش رها کند و ویران کند. او را می کشد یا مرد ظالم و ستمگر را می کشد.
 • و هر کس خود را در حالی که دستبند طلا در دستش بر دیواری نشسته ببیند، مال و مال به دست می آورد و بدین ترتیب مقامش بالا می رود و هر که پس از زمین خوردن دیواری بسازد، پس از آن حاجت برادرش را می طلبد. نتوانست آن را برآورده کند و برای او خرج می کند.
 • هر کس دیواری را ببیند که از جای خود افتاده است، دلیل بر تغییر حال او و برداشتن آن از جای خود است، و هر کس با دست دیواری را فشار دهد تا آن را بیاندازد، مردی را از درجه خود بیرون می‌کند و ویران می‌کند. او، و هر کس دیوارهای ساختمانی موجود را ببیند که نیاز به مرمت دارند، موقعیت خود را از دست می دهد و مأموریتش می رود.
 • و هر کس دیواری را ببیند که بر پشتش فرو ریخته است به گناهان کبیره می رسد و عذاب برای آنها شتاب می گیرد و هر شکافی در دیوار یا درخت دلیل بر سرنوشت یکی از مردم است. خانه‌اش و هر که به دیوار وصل باشد، برای گذران زندگی‌اش به مردی بزرگ وابسته است.
 • و هر کس به دیواری نگاه کند و گمان کند آن آینه است و آن را بشکند، این نشان دهنده مرگ اوست و هر کس دیواری را بلند کند و آن را به زمین بیندازد تا آن را انبوه کند، مردی را هلاک کند یا کسی را بکشد. و هر کس دیوار شکسته ای ببیند و او را بشناسد، بیانگر مرگ صاحبش در اضطراب است.
 • و هر کس از بالای دیوار بیفتد از حال خود یا از چیزی که به آن امید داشت می افتد در حالی که به آن پایبند است و هر کس دیواری ببیند که در خانه بیفتد پروردگار آن خانه در بیماری و اندوه فرو می رود. اگر بيرون از خانه بيفتد مرگ اوست مگر اينكه مسافر را ببيند دليل بر بازگشت او از سفر است.
 • و هر که ببیند دیواری در جایی فرو می ریزد و آن را از آجر یا گچ می سازد، دیدش بدبخت است، اگر آن دیوار ترک خورد، زندانی است که در آن مکان ساخته می شود.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا