تعبیر خواب دیدن گرسنگی و سیری در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گرسنگی سیری در خواب ابن سیرین تعبیر دیدن احساس گرسنگی در خواب تعبیر خواب احساس سیری در خواب گرسنگی یا سیری با توجه به آنچه توسط امام محمد بن سیرین ذکر شده است که در تعبیر به معانی زیادی از نیکی اشاره می کند، زیرا سیری بهتر از گرسنگی، تشنگی بهتر از فرو نشاندن است، در اینجا مهمترین نکات در این زمینه را برشمرده ایم.

تعبیر خواب دیدن گرسنگی و سیری در خواب ابن سیرین

 • گرسنگی: پول رفتن و شوق مستمری خواستن، و هر که ببیند گرسنه است مضطرب و سیری ناپذیر شود و به اندازه گرسنگی از آن پول بزند و گرسنگی دلیل بر لباس است. از ترس، گرسنگی و بخل.
 • گرسنگی بهتر از سیری و تشنگی بهتر از آبیاری است و هر که خود را دیر گرسنه ببیند پس از مدتی حاجت به او برکت می رسد و گرسنه به اندازه رنجی که کشیده است از آنان مال می گیرد. از گرسنگی
 • و هر کس ببیند گرسنه است و در گروهی است، این دلیل بر همراهی با کسانی است که در او خوب نیستند، این نشانگر گرسنگی بر شوخی و فقر و زهد در عبادت است، چنانکه بیانگر کمبود و گرانی است. و وقوع مصیبت.
 • و هر کس در خواب ببیند که در زمستان گرسنه است ویران می شود و هر کس بعد از گرسنگی غذا بخورد به سفری دور می رود که در آن خیر به دست می آورد و هر که در روز روشن غذا بخورد خوب می شود و هر که از کمبود غذا گرسنه باشد این دلیلی بر حصول خیر آخرت به خاطر صبر او در برابر بلای دنیاست.
 • و هر کس در خواب ببیند گرسنه است و مسلمان است، بیانگر آن است که خشم خود را پنهان می کند و به خیر می رسد.
 • و هر کس با گرسنگی به تشنگی برسد، خیر دنیا و سعادت آخرت را به دست آورد، و هر کس بعد از گرسنگی سیر شود، پس از محرومیت طولانی، خیر بسیار به دست آورد، و هر کس از مقدار زیادی از آنچه را که گرسنه است احساس کند. می خورد، از عبادتش ثواب زیادی می گیرد.
 • قناعت در خواب، گواه بر گرفتن مستمری، استرداد پول یا تجمل در نعمت و غرق شدن در خیر مال و فرزند است، پس هر که خود را سیر ببیند تا نتواند با آن غذا بخورد. پس تا هنگام مرگ در سعادت است.
 • و هر کس در خواب ببیند که دهانش پر از غذایی شده است که می خورد تا جایی که ظرفیتی در آن باقی نماند، دلیل بر آن است که روزی او در دنیا قطع می شود یا مرگش تمام می شود و ممکن است از موقعیتی افتاده باشد که در آن جا افتاده باشد. او هست.
 • و هر کس خود را در حال خوردن ببیند و در دهانش زیاد باشد، این دلیل بر عمر طولانی و دوام روزی اوست و برخی گفتند: گرسنگی بهتر از سیری اگر ساده باشد و تشنگی بهتر است. از آبیاری اگر در عبادت باشد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا