تعبیر خواب دیدن بهشت ​​یا جهنم در خواب

تعبیر خواب دیدن بهشت ​​یا جهنم در خواب را ارائه می دهیم، معنی دیدن آتش جهنم در خواب، تعبیر دیدن سعادت بهشت ​​در خواب، بهشت ​​یا جهنم یکی از خواب هایی است که حمل می کند. خیر و شر در لابه لای آن.تفسیر محمد بن سیرین.

تعبیر خواب دیدن بهشت ​​یا جهنم در خواب

 • دیدن بهشت ​​در خواب صاحبش را مژده می دهد تا به مقاصد و خواسته ها برسد، پس هر که ببیند وارد بهشت ​​شده از اهل آن است و برای کسی که می خواهد حج را انجام دهد، دلیل بر این است که آن را کامل کرده است.مقصود از احتمال عسر و حرج، زیرا مملو از خطرات است.
 • و هر کس از هر دری که بخواهد وارد بهشت ​​شود از کسانی است که رضایت پدر و مادر را به دست آورده است و هر کس وارد بهشت ​​شود سعادت و نیکی در دنیا و آخرت خود خواهد داشت و هر کس ببیند که دارد. وارد بهشت ​​شد، مرگش نزدیک است، و گفته شد: توبه کسى است که در آن وارد شود از گناهى که به دست وارد کننده او کرده است.
 • و هر کس بهشت ​​را ببیند و ورودش را نبیند، خوابش بشارت به بهترین اعمالش است.
 • و هر کس خود را در باغی ببیند که در باغهای آن خوشگذرانی می کند، به آن می رسد، و اگر از میوه های آن چیزی به دست آورد و از آنها بخورد، آن کار نیکی است که انجام داده است، و هر کس از میوه های آن بخورد، دین خود را فاسد کرده است.
 • و هر کس در خواب ببیند که از میوه های بهشت ​​چیزی چید و به دیگری اطعام کرد، به دانشی که با آن کار می کند سود می بخشد و با آن کار نمی کند و هر که از آب کوثر بنوشد به مقام رهبری می رسد. و بر دشمنان خود پیروز می شود، و هر که در قصرهای بهشتی بنشیند، قضاوت و ولایت می یابد یا با کنیز زیبایی ازدواج می کند و از ازدواج زنان بهشتی برکت می یابد.
 • و هر کس خود را ببیند که برای ورود به بهشت ​​فراخوانده می شود و می گوید: داخل شوید و امتناع می ورزد، بیانگر آن است که از دین خارج شده است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در حالی که شمشیر به دست دارد وارد بهشت ​​شد، به او فضل و نعمت بزرگی می رسد، زیرا او از امر به معروف و نهی از منکر است، و هر کس زیر درختی مبارک بنشیند، بهترین های هر دو جهان را به دست می آورد. هر کس در خانه هایش بچرد در گفتار و کردار به اخلاص می رسد و بهترین آن کمال دین است و هر کس بر بالین او بنشیند دلیل بر پاکدامنی همسرش است.
 • و از خود از بهشت ​​به جهنم افکنده شد که باغی را می فروشد و بهای آن را می خورد و هر که رضوان خزانه دار بهشت ​​را ببیند شادی و برکت می یابد و تا زنده است به روزی او برکت می یابد و هر که فرشتگان را می بیند که در بهشت ​​وارد او می شوند و به او سلام می کنند، دستوری را تداوم می بخشد که او را به آن می رساند.
 • هر کس در خواب ببیند بدنش می سوزد از اهل دوزخ است و هر کس ببیند یکی از فرشتگان سرش را به پیشانی او گرفته و به قعر جهنم می اندازد ذلیل می شود و هر که آتش را ببیند. نزديك شود، از كار خويش در مضطرب مي‌افتد، سپس به زيان مي‌رسد، و بينايي او نويدي است كه از گناهش توبه كند، در آن افتاد.
 • و هر کس در خواب ببیند که به جهنم افتاده، فحشا می کند که مستلزم حد است، و هر که ببیند داخل آتش شده است، هر کس داخل او شود در دنیا او را گمراه می کند و او را به فحشا وسوسه می کند، و هر که بیاید. بیرون از جهنم بدون اینکه آسیبی به او وارد شود تا زمانی که او زنده است در دغدغه های دنیا باقی می ماند.
 • و هر کس خود را در حال نوشیدن از گرمای دوزخ ببیند یا از غذای آن بخورد، به طلب علم مشغول است، سپس آن را کسب می کند و برای او مصیبت می شود، و گفته شد: این دلیل بر امور سخت و ریختن است. خون و هر کس در آن صورت خود را سیاه کند از دشمنان خدا سرپوش می گیرد و به بدی او راضی می شود و با آنها اثرش بر او ظاهر می شود و صورتش تیره می شود و حالش بدتر می شود. در میان مردم.
 • و هر کس خود را در جهنّا محبوس ببیند و نداند که چه زمانی وارد آن شده است، از کسانی است که به سبب دوری از نماز و ترک عبادات در غم و اندوه و محرومیت می گذرانند و هر که بر اخگرهای آتش راه می رود. از جمله کسانی خواهد بود که از گردن مردم عبور می کنند.
 • و هر کس ماده خام آتش را ببیند که خنده از پلیس یا جلاد یا صاحب عذاب سلطان دارد و هر آتشی در خواب ببیند نشانگر نزاع سریع است و هر که در حال کشیدن آتش وارد آتش شود. شمشیر، او از علائم مردم صحبت می کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا