تعبیر خواب دیدن جهنم در خواب ابن سیرین

علمای تعبیر تعبیر خواب دیدن جهنم در خواب را روشن کرده اند، از جمله محقق محمد بن سیرین، تعبیر خواب ورود به جهنم در خواب، معنای دیدن خروج از جهنم، فقر و عذاب، اما دیدن آن را از برخی جهات خیر محروم نمی کند و در اینجا مهم ترین مطالبی را که در این وجه ذکر شده در کتاب معجم تعبیر خواب و تعبیر خواب بزرگ بیان می کنیم.

تعبیر خواب دیدن جهنم در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که از جهنم بیرون آمده است و نداند کی وارد شده است، از گناهی که از دیرباز مرتکب شده است، توبه کند، و دیدن مالکی که حافظ آتش مؤمن است، دلیل بر نیل به خیر و خوبی است. مقام و مقام و یا دوری از ریا و هدایت پس از گمراهی و حسد در دین است.
 • و هر کس ببیند که خزانه های آتش به سوی او می آید، نشانگر ایمن بودن او از ورود به آن، و ایمن بودن او از سقوط در عذاب آن است، و خزانه های جهنم، متولیان و یاوران و نگهبانان از سربازان و پلیس هستند. یا آن ها خویشاوندان و اهل بیت و هرکس که در جای خود در امان بود.
 • و هر کس در خواب ببیند که داخل آتش شد و سپس از آن خارج شد، انشاء الله وارد بهشت ​​می شود و ممکن است در نافرمانی افتاده باشد که آتش را بر او واجب کرده است، سپس از آن توبه کرده و رضایت خدا را جلب کرده است.
 • کسى که در خواب ببیند که در جهنم وارد شده و فقیر بوده یا مرضى دارد، از دنیا رفته است، اگر مؤمنى پرهیزکار باشد، بیمار مى شود و ممکن است تب کند، زیرا از نفس جهنم است. به آتش، فحشا می کند که برای او مجازات لازم است، و گفته شد: در میان مردم گرفتار می شود و اگر بداند چه کسی در آتش وارد شده است، او را به ارتکاب آن هل می دهد.
 • و هر کس در خواب ببیند که در قعر دوزخ است در میان کفار وارد می شود و گناهان کبیره می کند و با اهل فاسق مخلوط می شود و در کارها و مشاغلشان با آنان همراهی می کند و هر که ببیند از غذای او خورد. یا از نزدیکان او نوشید، پس این اعمال مذموم اوست که مرتکب شده است.
 • و هر کس بهشت ​​خود را ببیند و در آن فرود نیاید، دلیل بر تنگی و ذلتی است که در آن به سر می‌برد، و هر کس ببیند که در آن است و نداند چه کسی آن را نازل کرده است، این نشان می‌دهد که امرش تقسیم شده است. و حال او ناامید می شود و در آن می ماند تا از آن خارج شود.
 • و هر کس جهنم را ببیند و داخل آن نشود و از آن ضرری به او نرسد، دلیل بر اندوه دنیایی است که مردم در آن زندگی می کنند.
 • و هر کس در خواب ببیند که وارد قعر جهنم شد و سپس از آن بیرون آمد، از اهل معصیت است و این هشداری است از جانب خدا که از آن برگردد و توبه کند، و هر کس یکی از آنها را ببیند. فرشتگان جلوی او را گرفته و او را در آتش می اندازند، سپس رؤیاهایش مستلزم ذلت و خواری اوست.
 • و هر کس آتش را از نزدیک ببیند در تنگی می افتد که از آن بیرون نمی آید و هر که نگهبان آتش را ببیند مالکی است با لبخند بر لب و راز از پلیس یا جلاد یا مالک. از عذاب سلطان
 • و هر کس صورت خود را در حالی که در آتش است سیاه ببیند با دشمنان خدا همراهی می کند و هر که در جهنم زندانی شود خوار می شود و عبادت را ترک می کند و هر کس از اخگرهای آتش بر او عبور می کند. از طرفی در مجالس و مجالس عمدا گردن مردم را می زند.
 • و هر کس ببیند که در نوری داخل شد، از جمع کنندگان و هوشیاران است، پس اگر داخل لاشه شد، از حمزه های لمزا است که پول جمع می کنند و از آن خرج نمی کنند، برای شناوران. و زندگی دنیا را تحت تأثیر قرار داد.
 • و هر که خوابی دید و آتشی در آن بود، دلیل بر فتنه ای سریع است، به قول حق تعالی: {بچشید وسوسه خود را بچشید، به سعادت دنیا سوگند، و از شوق خود پیروی کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا