تعبیر خواب دیدن جهاد در خواب ابن سیرین

علمای تعبیر خواب تعبیر خواب دیدن جهاد در خواب ابن سیرین، تعبیر دیدن جنگ و فتح دشمن در خواب، تعبیر دیدن مجاهد در خواب را چنانکه از مردی روایت کرده است، روشن کرده اند. که خواب دید، گفت: پیامبر را در خواب دیدم، گفتم: ای رسول خدا! موضوع. گفت: اینجا گفتم: جهاد بهتر است یا رباط؟ فرمود : ربط ربط روز و شب از عبادت هزار سال بهتر است .

تعبیر خواب دیدن جهاد در خواب ابن سیرین

  • رسول خدا – صلی الله علیه و آله – می فرماید: «کسی که برای خانواده اش سخت کوش باشد، مانند مجاهد در راه خداست». هر کس در خواب ببیند که در راه خدا جهاد می کند و جهاد می کند. برای رزق و روزی خانواده خود تلاش می کند و در آن مجاهدت می کند، سپس در آن خیر و فراوانی به دست می آورد، به فرموده حق تعالی: {در زمین ستمگران بسیار خواهد یافت}.
  • و هر که ببیند به جهاد می رود; بر دشمنان او پیروز می شود و به وسیله آن در میان مردم ستایش و شهرت و مقامی می یابد و این همان است که در فرموده خداوند متعال آمده است:
  • و هر کس ببیند که با شمشیر راست و چپ بر دشمنان می زند و در آن خلوت می کند بر دشمنانش پیروز می شود و هر که ببیند در غزوه ای که بر او چیره شده است پیروز شده است. در تجارت خود سود می برد و در کار خود سود بالایی می برد.
  • و هر کس ببیند که بر دشمنان خود حمله می کند و مایه تسلی است، غنیمتی به دست می آورد و اگر در هجوم او کشته شود در کار خود سعادت و سربلندی می یابد و هر که در غزوه ای که در آن بود فتح بگشاید. روزی می گیرد و درهای دنیا با نعمت هایش به روی او گشوده می شود.
  • هر که ببیند در تهاجم است و روی خود را به جنگ برگردانده است. او تحریم کننده رحمتش است، آنها را زیارت نمی کند و آنها را قطع نمی کند، بلکه ممکن است کار خانواده خود را رها کند و در رزق و روزی آنها تلاش نکند، و این همان چیزی است که باعث فساد دین می شود، و این همان چیزی است که ذکر شد. در فرموده خداوند متعال:
  • و هر کس در خواب ببیند که در دریا مجاهدت می کند، دلیل است بر فقر و ناکامی، یا افتادن در وسوسه و خطر و پیروی از هوی و هوس.
  • و هر کس ببیند که از جانب اهل کفر و هوس جهاد می کند، بیم آن می رود که از اسلام ارتداد کند یا به نافرمانی و نافرمانی پدر و مادر بیفتد و چه بسا عبادات مانند نماز و زکات و هر چیز را ترک کند. مبارزه با غیر دشمن، شر و نافرمانی است.
  • نوشته های مشابه

    دکمه بازگشت به بالا