تعبیر خواب دیدن سرباز در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سرباز در خواب ابن سیرین

دانشمندان دارند تعبیر خواب گذاشتن تعبیر خواب از رویا سرباز سربازان در خواب نوشته ابن سیرین و شرح تعبیر دیدن تجمع سربازان و لشکریان در یک مکان، سربازان در خواب به معانی زیادی از خیر و گسترش باروری در محل دیده می‌شوند، اما این خواب در تعبیر بسیاری از جهات شر را به همراه دارد و در اینجا مهمترین چیزی را که در این خواب از آن جهات آمده است ذکر می کنیم که از کتاب بزرگ تعبیر خواب و قاموس تعبیر خواب استنباط می کنیم.

تعبیر خواب دیدن سرباز در خواب ابن سیرین

 • سرباز در خواب، فرشتگان خداوند متعال و سربازان او هستند، پس هر کس ببیند که در لشکر پادشاه بزرگی سرباز است و از روزی خود در دربار او غذا می خورد، بر کشوری از پادشاهی حکومت می کند. اعراب بی زحمت و کوشش و هر کس نام خود را در میان اسامی سربازان دربار ثابت کند به آنچه میل دارد می رسد و به نیکی بسنده می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که به لشکرگاه رفت و برده ای بود که آزاد شد، وگرنه اربابش بدون قتل او را گرامی می دارد، و هر که ببیند سربازان جمع شده اند، بیانگر هلاکت اهل باطل است. پیروزی اهل حق و اندک سربازان دلیل بر امنیت و پیروزی است.
 • و هر که ببیند سربازی تازیانه یا تازیانه ای در دست دارد کمان پولادی این دلیل بر حسن همزیستی است و هر که لشکر کفار را ببیند از لشکر مسلمین بزرگتر است، پیروزی برای اهل اسلام است و دشمنان جنود بشارت می دهند.
 • هر کس خواب صد سرباز ببیند، نشانگر آن چیزی است که خداوند در این دنیا هر صد سال یکبار نشانه می‌گیرد، و شاید هزار نفر نشانگر رؤیت شب قدر باشد.
 • و هر کس لشکری ​​از سربازان را ببیند که رسول و پیامبر یا پادشاه یا عالمی با آنان باشد، این دلیل بر حمایت موحدان است و ورود لشکر به کشوری به این صورت دلیل بر ورود خیر و نیکی است. بر آن باران ببارد و به لشکریان گفته شد: نصرت موحدان و زیان بر باطل کنندگان.
 • هر که در بیداری مریض شد و در خواب سرباز شد، دلالت بر نزدیک شدن مرگش دارد وگرنه خسران و مصیبت است.
 • و هر که ببیند لشکریان از طرف شام و یمن یا عراق می آیند، دلیل بر اختلاف کلمه یا وقوع عذاب و هلاکت است و دیدن لشکریان حکایت از ترس و اندوه دارد.
 • و هر که جنود بیدستر را ببیند، دلیل بر طولانی شدن بیماری است، و هر که مرض داشته باشد، دلیل بر مرگ است، و جنود مرگ عیب و مرض است. که به خودی خود سالم است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا