تعبیر خواب دیدن بهشت ​​در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن بهشت ​​در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن بهشت ​​در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم دیدن بهشت ​​بیانگر اهداف بلند و برآورده شدن آرزوهاست مژده و مژده است برای کسی که آن را دیده یا از میوه آن خورده یا با یکی از آنها ازدواج کرده است. شاخ آن است، اما ممکن است معانی زیان و فساد دین را در این مقاله به همراه داشته باشد که مهمترین معانی این خواب را در تعبیر نشان می دهیم.

تعبیر خواب دیدن بهشت ​​در خواب ابن سیرین

 • هر که ببیند داخل بهشت ​​شده است رؤیای او برآورده می شود و در میان اهل آن خواهد بود، زیرا برای او مژده است. با آنچه حاضر شد، اگر زائر آن را ببیند، حجش تمام شد و به کعبه رسید، و هر کس داخل بهشت ​​شود و نداند چه زمانی وارد شده است، در نعمتی است که بر او جاری است و نزد او می ماند. آن را دفع می کند، تا زمانی که از آن بیرون بیاید.
 • و هر کس در خواب ببیند که بهشت ​​را برای خود گرفت و سپس آن را به دیگری بخشید، پس صاحب علم است که از آن بهره مند شد، سپس دیگران از آن بهره مند شوند، یکی از مردگان، دلیل بر حسن ختام و ورود اوست. به آن
 • و هر کس حوریان را ببیند که وارد مکانی می شوند تا به خوابیده بشارت دهند که او را در آخرت مسح می کند، بشارت است که وارد بهشت ​​شود و دلیل بر حسنات اوست.
 • هر که بهشت ​​را با چشم ببیند غمش برطرف می شود و به خواسته اش می رسد و هر که از هر دری که بخواهد وارد بهشت ​​می شود نشان می دهد که پدر و مادرش از او راضی بوده اند و اگر داخل شود وارد بهشت ​​می شود. سعادت و امنیت دنیا و آخرت را بیابید، به خاطر فرموده خداوند متعال: {با سلام وارد آن شوید}.
 • و هر که وارد بهشت ​​شد نمی دانست چه کسی در او وارد شده است، بیننده از دست وارد کننده خالصانه توبه می کند و گفته می شود: هر که داخل شدن به بهشت ​​را ببیند پس از سختی ممکن به امید خود می رسد. زیرا بهشت ​​را سختی ها فرا گرفته است و گفته شد: صاحب این خواب با قوم بزرگوار همراهی می کند و با مردم نیک رفتار می کند و واجبات الهی را انجام می دهد.
 • و هر کس در خواب ببیند که به او گفته شد: داخل بهشت ​​خواهی شد. او از یک ارث پول دریافت می کند. این سخن خدای تعالی را تأیید می کند: «وَ هُوَ الْجَنْتَهُ مِنْ وَصِیْتُمْ» و هر که بهشت ​​برترین را ببیند، هدایت و تعالی پیدا می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند شمشیر برمی دارد و وارد بهشت ​​می شود، در ایمان خود مؤمن است و امر به معروف و نهی از منکر می کند، و هر کس زیر درختی بنشیند در بهشت ​​برکت می یابد، زیرا در زندگی خود به خیر می رسد. دنیا و آخرت به خاطر فرموده ی حق تعالی: {خوشا به حال آنان و نیکو توبه}.
 • هر کس از آب و شراب بهشت ​​بنوشد یا از میوه های آن بخورد به حکمت و علم و مال می رسد.
 • هر کس از آب کوثر بنوشد به امامت و حکومت می رسد و هر که در بهشت ​​قصری بگیرد با باکره ای ازدواج می کند و هر که با زنان بهشتی ازدواج کند سلطنت و حکومت می یابد.
 • هر که خزانه دار بهشت ​​رضوان را ببیند به سعادت می رسد و در نعمت زندگی می کند و تا زنده است از بلا در امان است.
 • هر کس خود را در بهشت ​​ببیند و از میوه های آن نخورد یا به سعادت در آن نرسد و از آن بهره ای نبرد، بیانگر دانشی است که به او رسیده و خیری که به او رسیده است، ولی بهره ای نبرده است. در مورد حج، جهاد یا جلوگیری از توبه از گناهی که انجام داده و می خواهد از آن توبه کند.
 • و هر کس یکی از درهای بهشت ​​را بسته ببیند، یکی از پدر و مادرش می میرد و اگر آن دو در با هم بسته شوند، پدر و مادرش می میرند.
 • و هر کس در خواب ببیند که وارد بهشت ​​شده است، وقت مرگش نزدیک شده است، و اگر در خواب ببیند که گویا می گویند: داخل بهشت ​​شوید و داخل نمی شود. قرض، به خاطر فرموده حق تعالی: «وَ لا یَدخُلُونَ الْجَنْتَ مِنْ تَخْلَلُ الْجَنْتِ» به فرموده حق تعالی: «هر که برای خدا شریک قرار دهد، خداوند او را بهشت ​​را حرام کرده است».
 • هر کس در خواب ببیند که بهشت ​​در جهنم افکنده شده است، باغی را می فروشد و بهای آن را می خورد، دو کنیز از حورالعین که از آسمان فرود می آیند، زیرا در آن مکان وسوسه می شود که نازل شود.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا