تعبیر خواب دیدن بال در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن بال در خواب ابن سیرین

دانشمندان دارند توضیح رویاها گذاشتن تعبیر خواب از رویا بال ها در خواب ابن سیرین تعبیر خواب شکستن بخشهر کس در خواب خود را بال دید، بال بیانگر دارایی مرد از پول و پسر و همسر است و آنچه بر او می‌گذرد بر سر او می‌افتد و از اینجا این خواب باید معانی مختلف خیر و شر را به همراه داشته باشد. همان چیزی است که اگر در خواب دیده شود با توضیح و تعبیر به آن می پردازیم.

تعبیر خواب دیدن بال در خواب ابن سیرین

بال در خواب پسر است یا پول و سفر است و دو بال پول است و دو فرزند پس هر که او را ببیند دو بال دارد دو فرزند ذکور دارد و هر که بال را ببیند پول می گیرد. و هر که خود را بال ببیند که در آن پرواز کند، امر و فرمانش آسان است.

و هر کس بال پرندگانی را ببیند که بر جایی فرود می‌آیند، خیر و مال در آن پهن می‌شود، و هر که مرده‌ای را بال ببیند، نشانگر حال او در آخرت است، و هر که ببیند بچه‌هایی بر او پرواز می‌کنند و بال دارند. ، این نشان دهنده نزدیک بودن شهادت است.

و هر کس خود را در حال پرواز با بال ببیند، به همان اندازه که از زمین سوار شده است در حال سفر است، و اگر پرواز نکند، خیر نصیبش می شود، و هر که در بال هایش سبکی و سرعت ببیند، این نشان می دهد که کار آسان است و نیل به خیر و هر که بال هایش را زیاد کند عمرش دراز شود و از دنیا آنچه را که بخواهد به دست می آورد و هر که در او نیرو احساس کند در امان است. .

بال پر است و پر در تعبیر پول است و چه بسا پرها دلالت به شرب کند چون دل اوست یا اعتباری است که بیننده به دست می آورد و قامت خود را بلند می کند آنجا که گفته می شود: فلانی. با بال خود پرواز کرد و بال ممکن است نشان دهنده کاشت و فراوانی گیاهان باشد.

آنچه بر بال در خواب حوادث رخ می دهد، در آنچه نشان می دهد منعکس می شود، پس هر که خود را بال ببیند که در آن پرواز می کرد و سپس شکست، نشان دهنده مرگ فرزندان یا از دست دادن مال یا از دست دادن موقعیت است. و حیثیت، و اگر بال او مریض باشد به خاطر آنهاست، هر که بالش بریده شود، پسرش بمیرد.

هر که خود را بال ببیند، دلالت بر زخمی دارد که بر او وارد شود.

هر که ببیند چند بال به بیماری مبتلا شده یا در حال افتادن است، نشان دهنده این است که به دلیل وقوع پی در پی در بحران ها در غم و اندوهی بزرگ فرو می رود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا