تعبیر خواب دیدن شتر سواری در خواب

تعبیر خواب دیدن شتر سواری در خواب

تعبیر خواب دیدن شتر سواری در خواب تعبیر خواب شتر سواری در خواب تعبیر دیدن شتران یا شتران رانده و راندن آنها در خواب گاهی ممکن است معانی شیطانی را به همراه داشته باشد مانند به عنوان غم در حدیث شریف آمده است: «سوار بر شتر حزن و شهرت است.» از این نظر، تعبیر این خواب را به تعبیر امام محمد بن سیرین تعبیر می کنیم. خدای متعال رحمتش کند.

تعبیر خواب دیدن شتر سواری در خواب

 • هر کس ببیند که گله شتری بدون وسیله ای وارد شهری می شود و کسی بر آن سوار نمی شود، بیانگر تهمت زیاد و باران فراوان است و هر که شتر زیاد داشته باشد بر مرد بزرگی غلبه می کند، پس یک شتر قوی است. اگر از اعراب باشد، عرب است و اگر از شارلاتان ها باشد، خارجی است.
 • هر که بر شتر عرب سوار شد، به حج رفت و گفته شد: هدایت شتر با افسارش، دلیل بر انقیاد برخی از حاکمان به نظر رهبر است و این دلیل بر کسب مقام بر مردان قامت است. هر کس از شتران چیزی می گرفت، پولی باقی می ماند، و سوار بر شتر برای کسانی که آن را می دیدند که با آن به مکان های دور سفر می کردند.
 • هر که در خواب ببیند که بر شتر بختی سوار شد و مطیع او شد، حاجتش با غیر عرب برآورده می شود و اگر او را برهنه سوار کند، بر دشمنانش پیروز می شود.
 • هر کس خود را سوار بر شتر مطیع و نجیب ببیند، بیانگر سفری است که صاحبش در آن خیری به دست می آورد.
 • هر کس در خواب ببیند که بر پشت شتری در حال فرار است، بیانگر ترس است و ذبح شتر دلیل بر سخاوت است و عقیده او شتر رزق و پول است و زیباترین شتر شریفترین است. از مردم و گرانبهاترین معیشت.
 • اگر زن خود را سوار بر شتر ببیند ازدواج می کند و اگر شوهری در تبعید داشته باشد به نزد او برمی گردد و اگر شتران مانند قطار به دنبال او بروند و در فصل زمستان بوده است، نشان دهنده این است که باران می بارد. فرود آیید و فراوانی آن، و هر که شتر بچراند بر عرب ولایت دارد.
 • شتر به مردی دلالت دارد که اخلاق بدی دارد. و آن به خاطر تندخویی و رسیدن اوست، یا از میان آنها جاهل و منافق است، چنانکه دلالت بر مرگ دارد; زیرا عزیزان را به جاهای دور می برد و شتر نشانگر شیطان است. وقتی خبر رسید که شیطان در اوج است.
 • هر که بر شتر سوار شد و مریض شد و مرد، تابوت و تشییع جنازه اوست و هر که بر شتر سوار شد و با آن در مرکز شهر رفت. گرفتار غم و اندوهی می شود که او را از زندگی در زمین باز می دارد، گویی به زندان و بیماری می افتد و اگر این را ببیند قیام کننده بر مقامی مغلوب و هلاک می شود.
 • هر کس ببیند که شتری در گلو یا شکمش وارد می شود، جن است که در آن داخل می شود، و هر کس بر شتری سوار شود تا آن را به خانه خود برساند و سپس آن را ذبح کند، این نشانه مرگ او یا مرگ صاحب خانه است. و هر کس ببیند که شتری را در شهر هدایت می کنند و گوشت می خورد، دلیل بر بیماری همه گیر در آن ناحیه است و بیشتر طاعون است.
 • هر که بر شتر سوار شود و از پشت بیفتد فقیر می شود و هر که نیزه بر شتر بزند مریض است و هر که بر شتر سوار شود به بیماری مبتلا شود یا بین او و مردی اختلاف شود و هر که بخواهد سوار شود. شتری و سختی می یابد، غم دشمن قوی بر او فرود می آید.
 • شتر سواری برای کسی که کار را سخت می بیند، دلیل بر مانع سفر است و از دوشیدن شتر برای خوردن مال حرام و خوردن گوشت شتر مبتلا به بیماری و پوست شتر مالی ارثی است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا