تعبیر خواب خوردن گوشت شتر در خواب

دیدن خوردن گوشت شتر در تعبیر دیدن آن در خواب نشانه های زیادی دارد دیدن شتر بیانگر انسان صبور یا کشتی است که در خشکی حرکت می کند این ممکن است با دیدن پوست کندن یا ذبح و پراکنده شدن گوشت او معانی زیادی از شر داشته باشد. و در اینجا مهم‌ترین آن‌چه را که از آن وجوه امام محمد بن سیرین آمده و در کتاب تعبیر خواب بزرگ توضیح داده‌اند، فهرست می‌کنیم.

تعبیر خواب خوردن گوشت شتر در خواب

آمد به بهترین تعبیر خواب دیدن خوردن گوشت شتر در خواب

هر که دید سر شتری خرید و گوشت آن را خورد، معلمی نافع می‌جوید و هر که گوشت شتر کبابی یا پخته می‌خورد، از سلطان پول زیادی می‌گرفت.

هر کس از گوشت مغز شتر زیاد بخورد، نشان می دهد که از پول جامد و از مال دفن شده می خورد، زیرا اگر مغز پای خود را بخورد از پول او می خورد و هر که شتر و گوشت شکم آنها را بخورد. از گوشت افراد بلند مرتبه می خورد، چه بسا حاکمان آنجا باشند.

هر که از جگر یا گوشت شتر چیزی بخورد قوت و بلندی پیدا می کند یا منفعتی است که پسر حاصل شده است خوردن روده شتر و چربی آن بدن سالم و نیکو است و شکم شتر پر شده است. گوشت گواه پس انداز پول است و هر چه گوشت در آن بیشتر باشد پول بیشتر و بیشتر می شود.

گوشت شتر مالی است که بیننده از دشمنی می گیرد که اگر به آن دست نزند به همان اندازه که از او شهادت داده قوی باشد اگر به صورت پخته بخورد پول مرد را می خورد به او شتر در تعبیر.

گوشت شتر با آبگوشت اگر در دیگ دیده شود نشانگر رزق شریفی است که از آن با لفظ و شرب گرفته شده است و یک پیمانه گوشت و آبگوشت مردی است که مخارج خانواده بر دست او است.

شتر کبابی اگر چاق باشد نشان دهنده مال زیاد است و گفته شد: خوردن گوشت شتر اگر کباب شود نشانگر مصونیت از ترس است یا پسری است که رزق و روزی بسیار دارد و برای خود انفاق می کند. رزق دیگران کافی است و هر کباب در گوشت مژده است و هر که گوشت دید، شتر بریان شده با او از فرار مرگبار سخن گفت.

آمد در شر تعبیر خواب دیدن خوردن گوشت شتر در خواب

هر کس بیند که شتری در میان مردم بدود و گوشت یا غذای غریب بخورد، در میان آنها بیماری همه گیر است و اگر آنها را تعقیب کند، دشمن یا حاکم است.

هر کس بند ناف شتر یا گوشت یکی از اعضاء آنها را بگیرد، نشانگر آن است که مالی به دست می‌آورد که سودش باقی می‌ماند. بین دو پادشاهی جنگ شد و هر که گوشت کله شتری را خام خورد، نشانگر غیبت او از مرد قوی است.

هر که دید شتر را دوشید مال حرام زد و هر که گوشت شتر خورد مریض شد و پوست شتر مالی است که بعد از مرگ به ارث می رسد و خوردن گوشت شتر کبابی اگر لاغر بود دلیل بر اندکی مال از خستگی است. و هر کس از گوشت کله شتر خورد و در آن بوی بد یافت، بیانگر آن است که نامی که بر صاحبش احاطه شده است.

و هر کس از گوشت پای شتر بخورد پول یتیمان را بخورد و هر که در خانه شتری ذبح کند صاحب خانه می میرد، یعنی مریض باشد و اگر نه یکی از اهل بیت. خانه او از پسر یا دختر یا زن می‌میرد، اگر گوشتش جدا شود یا استخوان‌هایش جدا شود، یعنی پول او پس از مرگش به عنوان ارث بین خانواده‌اش تقسیم می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا