هلال ماه در خواب و تعبیر دیدن هلال در خواب

علامت هلال در خواب تعبیر دیدن هلال در آسمان در حالات مختلف آن تعبیر دیدن دو یا چند هلال در آسمان هلال در خانه و خواب هلال علاوه بر دیدن رنگ های هلال در خواب و جزئیات طلوع هلال در خواب

نماد هلال یکی از نمادهای غنی و باستانی است که هلال نماد اسلام است و ماه طبق نظر سلیمان الدلیمی در کتاب دنیای رویاها نشان دهنده نوسان و تغییر وضعیت آن در تاریخ است. تغییر حالات بیننده چنانکه دلالت بر مادری و برآورده شدن آرزوها دارد پس دیدن هلال در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر معانی هلال ماه در خواب را با هم می خوانیم. از طریق تعبیر رؤیت هلال در آسمان با ستارگان یا در آسمان صاف و تعبیر به معنای هلال بزرگ در خواب و هلال تقسیم شده، طلوع هلال و نبود یا غیبت آن در خواب. ، علاوه بر تعبیر نگاه به هلال و طلب هلال در خواب و موارد دیگر دیدن هلال در خواب.

هلال در خواب از نظر محمد بن سیرین معانی زیادی دارد، هلال نشان دهنده نوزاد، پادشاه و رهبر شجاع است، دیدن هلال نیز بیانگر انقلاب یا فتوحات، مؤذن و واعظ و نشانه های دیگری است که با جزئیات کنترل می شود. از بینش و حالت بیننده.شیخ نابلسی در مورد بیشتر معانی هلال ماه در خواب با ابن سیرین موافق است.و اضافه می کند که هلال ماه در خواب ممکن است دلالت بر صدق عهد و پرداخت بدهی به طلبکار و بدهکار باشد و دیدن هلال نشان دهنده توبه و هدایت و خروج از بلاها و سختی ها باشد.(تعبیر را بخوانید. دیدن ماه در خواب با جزئیات).

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن هلال در خواب می گویدهلال در خواب دلالت بر مژده و شادی و تغییر اوضاع و احوال دارد، دیدن هلال بیانگر وقت و میقات و زیارت حق تعالی است که می فرماید: ((از تو درباره ماه نو می پرسند. بگو: «این روزگار برای مردم است.» و ان شاء الله شادی و برای زندانی زمان آسایش فرا می رسد و ثروتمندی که بر پول و سود خود بیفزاید، مانند رؤیت هلال خواب مسافر را حکایت از آمدن سالم دارد و برای حاکم نیکوکاری گله اش و برای کشاورز محصول فراوان (تعبیر دیدن زراعت را در خواب بخوانید) در مقام بلند نزد پروردگارش انشاالله یا ثواب شهید خواهد داشت، چنانکه رؤیت هلال در قبرستان، بیانگر ورود شهید به آن است.(تعبیر دیدن قبور در خواب بخوانید)

برآمدن هلال در خواب، اگر در اول ماه قمری نباشد، دلالت بر ولادت فرزند بزرگوار یا ظهور پادشاه یا بازگشت غایب است. و خدا داناتر است و طلوع هلال در خواب مانند طلوع ماه نیست از آن یا به گشایش از آن طرف و اما برآمدن هلال در خواب اگر همراه بوده باشد باران، آب از ناودان، یا باران خون، این نشان دهنده انقلاب خوارج است. (تعبیر دیدن باران در خواب بخوانید) بالا آمدن هلال در خواب نیز حکایت از عروج مؤذن به مناره و عروج واعظ به منبر و یا قرار دادن مرد شریف بر صلیب دارد. و اگر بیننده طلبکار یا بدهکار باشد ممکن است بدهی داشته باشد، دیدن هلال در خواب ماه حج است، به ویژه اگر در خواب نشانه های دیگری از حج باشد، مانند دیدن تلبیه. تکبیر و تراشیدن سر (بخوانید تعبیر دیدن موی کوتاه شده در خواب) بر انکسار یا عدم آن چیزی که هلال بر آنچه قبل از آن دلالت می کرد و خداوند اعلم دارد.شیخ نابلسی عموماً به آن می رود و می افزاید که طلوع هلال در خواب از اول، امر و منفعت در تجارت است و در عهد صادق است، تعبیر، دوام آن دوام شر و سرعت غیبت آن، سرعت هلاکت شر است. رؤیت طلوع هلال در آغاز آن قبل از کاهش آن بهتر است و دیدن عدم وجود هلال پس از طلوع آن بیانگر این است که امری که بیننده به دنبال آن است کامل نیست و خداوند اعلم است.

و تعبیر خواب بر دیدن طلوع هلال در خواب به شیرینی خود می افزاید.ظهور بیش از یک هلال در آسمان، دلیل بر تولد بیش از یک دانشمند در این عصر است و دیدن هلال در آسمان صاف در خواب، بیانگر پسر صالحی است که برای دیدن هلال تنهاست. با ستارگان بسیار ولادت نر با تعدادی ماده است و خدا داناتر است آغاز آن در خواب سودی از تجارت یا رزق مورد انتظار از مبدأ آن است و اما ظهور هلال از طرف مقابل. رزق در آغاز آن از منبعی غیرمنتظره و درخشش عالم دینی از عجم است و دیدن هلال از یک شخصیت زنده به صورت انسان یا حیوان دلیل بر تولد فرزند و پذیرایی از اوست. رؤیت هلال نیز حاکی از آن است که در هنگام فراغت علما از مساجد ظاهر می شود و دیدن آن در ماه های حج بیانگر تمایل بیننده به حج یا قربانی است. رؤیت نبودن هلال و کم شدن آن ممکن است دلالت بر مرگ جنین در شکم مادر یا مرگ فرزند کوچک داشته باشد و خداوند اعلم و رؤیت هلال با باران به طور کلی رحمت است و لطفاً دعا کنید. برای باران (بخوانید تعبیر دیدن نماز در خواب)، و همچنین دیدن هلال با رعد و برق و باران شدید، امامی است که وسوسه را خطاب می کند، و اگر باران خون باشد، منادی است که ندا می دهد. خوب است و هیچ کس به او پاسخ نمی دهد.

ابن سیرین گوید در خواب دیدن هلال بر بیننده خواب فرود آمد دلالت بر بازگشت غایب و همچنین دیدن هلال یا دست زدن به آن و افتادن هلال بر زمین در خواب حکایت از مرگ عالم یا بیننده از دست دادن یکی از فرزندان خود دارد و از آسمان فرود می آید. به زمین از قرائن قریب الوقوع نزول مولایمان حضرت عیسی علیه السلام و اما دیدن هلال از زمین به آسمان نشان دهنده مرگ عالم است خروج گنج و پول (بخوانید) تعبیر دیدن پول و پول در خواب) و هر کس هلال را در سوراخ خود ببیند برای او پسری عالم به دنیا می آید و اگر هلال در خانه بیفتد منفعت و رزق فراوان است و دیدن گرفتن هلال یا لمس آن با دست نشان دهنده مجموعه خیرات سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است.

به گفته ابن سیرین دیدن هلال در خواب اگر اولین شب قمری یا آخرین شب نباشد خوب است و نگاه کردن به هلال در خواب روزنه ای است که از سمتی که هلال از آن دیده می شود بیرون می آید. اگر مردم هلال را بجویند نیکی است و از آن نور و روشنایی باشد، آینده حاکی از بازگشت غایب است و اگر عمدی بوده نشان دهنده مدت غیبت اوست و همچنین هر که ببیند تنها اوست. کسى که هلال را بدون جماعت ببیند، و اگر مردم هلال را در رؤیا بجویند و جز بیننده آن را نبینند، وقتش نزدیک است و خدا داناتر است. و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن هلال ماه در خواب می افزایدهر کس در خواب ببیند هلال ماه رمضان را می طلبد، برای عبادت آماده می شود (تعبیر رؤیت روزه و روزه را در خواب بخوانید) و دیدن هلال که از مناره یا مسجد طلب می کند، بیانگر سؤال است. در مورد حکم شرعی معنی دریا در خواب) و دیدن هلال در بیابان جستجوی معلم یا مربی و اما رؤیت هلال بزرگ و عظیم تولد واقعه مهمی برای بشریت است. و دیدن هلال کوچک در خواب برای اهل آن مکان مژده است به تولد مرد صالح و دیدن هلال قبل از اتمام آن در خواب فرزندی زیرک و باهوش است و هلال تقسیم شده در خواب بیانگر لقاح تخمک برای ایجاد و تقسیم و شکافت تخمک.

هلال در خواب اگر مسی باشد به تعبیر ابن سیرین خیری ندارد و دیدن هلال احمر در خواب حکایت از سقط جنین دارد. تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن هلال در خواب می افزاید که دیدن هلال احمر، تشکیل جنین در شکم مادر، یعنی حاملگی زوجه است و دیدن هلال سیاه در خواب، علم بدون عمل است.

دیدن هلال نورانی در خواب بیانگر آن است بر گسترش علم و تعلیم آن و دیدن هلال تاریک دنیا را حبس کرد و دیدن هلال مس یعنی برخورد با جن (بخوانید تعبیر دیدن جن در خواب) در پشت ابرها رؤیت پوشیده است. جنین در شکم مادرش به عنوان فرزند ذکور به خواست خدا.

هلال ماه در خواب، چنان که اشاره کردیم، دلالت بر فرزند دارد. شیخ نابلسی می گوید: دیدن هلال در خواب، بیانگر حاملگی زن و تولد زن حامله با فرزند ذکور است (تعبیر دیدن زن حامله در خواب را بخوانید).

تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید رؤیت هلال عموماً مخصوص زنان است نشان دهنده فرزند او، تاریخ پریود یا تولد او است، دیدن هلال در خواب برای زن باردار، تعبیر مرحله جدیدی از بارداری است، دیدن هلال سیاه و قرمز در خواب برای زن باردار، بیانگر وضعیت پسر یا پسر او است. جنین و هلال در خواب برای زنان مجرد تاریخ قاعدگی او است و همچنین برای مطلقه و بیوه اگر بدون فرزند بود و اگر زن یائسه بود مژده است برای آنها. مایل است.و ظهور هلال از مقابل اولش برای زن رزق غیرمنتظره است اگر به موقع باشد نشان دهنده حیض است و دیدن هلال با باران برای زنان خجسته و رحمت و مژده است ان شاء الله. اگر زن هلال نورانی را ببیند، المنیر علم با منفعت است، و اما رؤیت هلال در تاریکی، علمی است که فایده ای ندارد و هلال برای زنانی که سحر و جادو می کنند و با آنها همکاری می کنند، از مس است. جن زندگى به مژده و فارغ التحصيلي و اخذ گواهينامه و مانند اينها، عروج هلال به آسمان براى زن نيز حاكى از مرگ عالم يا فرزند و خروج او از زمين تولد يا سقط جنين است. و اما هلال بعد از استخاره یعنی امر خیر است انشاء الله.

منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  5. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا