تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی یا آلت تناسلی در خواب چیست؟

دیدن آلت تناسلی یا ذکر مرد در خواب، بیانگر آبروی صاحب خواب و آنچه در مورد او در میان مردم گفته می شود، خواه خوب باشد یا غیر آن، با توجه به صحنه هایی که مشاهده می شود و خلاصه معانی است مشخص می شود. و رجوع به نشانه ها شود، از جمله اینکه خواب آلت تناسلی خود را بریده یا خراش می بیند و می توان دید که طول آن به خوبی یا تنهایی زیاد شده است و همچنین آنچه از رشد آلت تناسلی خود متوجه می شود. .

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی در خواب ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: آلت مرد دلیل بر پول است و پسر سن، پس هر که بیند آلتش دراز یا بزرگ شد به نحوی که مایه خواری نباشد، بیانگر زیاد شدن مال و نعمت است و هر که ذکر کند. بر فعالیت او افزوده می شود و نیازهای خود را به طور جدی خرج می کند، پس از قیام، این نشان دهنده بازگشت مالی به او بود که از دست داده بود، و هر کس تعداد زیادی را روی آلت خود دید، نشان دهنده کثرت فرزندان اوست.

هر کس در خواب ببیند که دو مرد بر دیگری دارد، بیانگر آن است که فرزندانش در خود اختلاف دارند و لمس ذکر برای او شادی و خرسندی است و هر کس یاد خود را در مقعدش وارد کند، عمر طولانی خواهد داشت. گفته می شود: هر که خود را خواجه ببیند، کرامت و حکمت می یابد.

هر کس در میان مردم خود را در جایی ببیند و جامه برهنه شود و یادش بر پا باشد و از او شرم نداشته باشد، در حالی که به کار نیک یا چیز دیگری مشغول است، در پی رسیدن به امری دشوار است. سپس آن را می یابد، فرمانش برمی خیزد و آنچه را که می خواهد به دست می آورد، و اگر دشمنی داشته باشد بر او پیروز می شود، یاد او را صاف می بیند که دلیل بر قوت او در حق است، و ممکن است. بعد از جدش به ولایت رسیده است و اگر تا به سرش برسد، آوازه او در میان مردم می‌چرخد، پس فرمانش بالا می‌رود و به لذت آرزوها می‌رسد.

هر که ببیند آلتش دراز شده دلیل بر زیاد شدن مال است و غیر از او در ذکر صاحب آلت و نام او زندگی می کند و سوراخ کردن آلت دلیل بر پدر است و مادر، زیرا منشأ آمدن فرزندان است، پس هر که ببیند مجرای ادرار او را می پذیرد، پسرش سالم است و غایب آنها از بیگانگی خود بازگشته است.

هر که خود را ببیند که آلت خود را بیرون می اندازد و سپس در حمام یا در کوزه یا مثانه ادرار می کند، ازدواج می کند و با زنان همبستر می شود، یعنی بی زن است، پول بعد از یک مثقال است و هر چه بیرون می آید. آلت تناسلی از منی، مددی و ولرم چنین است.

زن باردار وقتی ببیند که مردی مانند مردان دارد، نشانگر آن است که پسری به دنیا خواهد آورد و اگر غیر از این باشد و پسری داشته باشد، قوم او پیروز خواهند شد و قدرت به خودی خود. .

هر کس در یاد خود درد کند، مردم را آزرده است و بدی را به او یادآوری می کنند و برایش دعا می کنند و طاقت آن را ندارد زیرا یکی از نزدیکانش به او چیزی می گوید و هر که سوراخ آلت خود را ببیند. مانع بول شده است، در مضیقه می افتد و درهای دنیا به روی او بسته می شود، شاید به خاطر بدهی های فراوانی است که بر اوست و نمی تواند آن را ادا کند.

و هر کس آلت تناسلی او را بریده و افکنده شود نشان دهنده مرگ او یا مرگ پسرش یا قطع فرزندش است و هر کس آلت تناسلی او را در عورت زن باردارش بریده شود جنین می میرد. اگر باغی داشته باشد، آب از او قطع می شود و آلت از مرگ یا بی پولی و فرزند قطع می شود.

هر که در خواب ببیند خواجه است یا خود به ذلت و خواری می افتد و هر که بخواهد امانتی نزد مردی بگذارد او را خواجه می بیند. از به امانت گذاشتن آن بپرهیزد و هر کس بیضه یا آلتش را ببرد، یادش در میان مردم به مرگ فرزند قطع می‌شود، و هر که با آلتش در دهانش همبستر شود، تسلیم پسرش شود. و هر که نان داغی از تنش بیرون آورد فقیر می شود.

هر کس در خواب ببیند که آلت تناسلی او وارد شکمش شده است، پس از شهادت بر حق خودداری کند، و هر کس آلت تناسلی خود را پس از نعوظ از ریشه نعوظ خود بگیرد و به جای خود بازگردد، این نشانه مرگ پسرش است، سپس او بعد از او دیگری را به دست آورد یا مرگ یا بی حالی و عدم آن است به اندازه ای که احساس ضعف کند و گفته شد: هر که طول آلت خود را از مقداری که می داند زیاد کند نگران می شود و هر که به ذکر او منقبض شود. زندگی بر او سخت می شود و حالش تنگ می شود.

هر که ببیند موی در آلت پدرش روییده است، نشانگر پایان عمر و نزدیک شدن مرگش است، و هر کس آن مو را در مجرای ادرار ببیند، دلیل بر فساد و غرق لذت اوست، و هر که ببیند غذا می دهد. مجرای ادرار او با غذا، سپس به مرگ بدی می‌میرد، و هر کس یاد خود را مانند زنان به مهبل تبدیل کند، بر ضعف او دلالت می‌کند و بر مردانگی او پیروز می‌شود.

اگر زن ببیند که مانند مردان، مرد هم دارد و نه حامله است و نه بچه دار می شود، بیانگر این است که هرگز زایمان نمی کند. زیرا به مقام مردان تبدیل شده است و گفته شد: آلت زن دلیل بر برتری او بر زنان است همان گونه که مردان از زنان فراتر می روند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا