تعبیر خواب دیدن پلک یا پلک در خواب

تعبیر خواب دیدن پلک یا پلک در خواب

پلک سالم به معانی زیادی از شادی و بلندی در خواب اشاره دارد و برعکس پلک بیمار می آید.تعبیر خواب دیدن پلک یا پلک در خواب بسته به اتفاقات مختلفی که در آن رخ می دهد متفاوت است. از بیماری و ایمن بودن او گرفته تا رنگ و شکل و شماره آن و شاید تعبیر آن بسته به مکان وجود پلک و میزان حرکت آن تغییر کرده باشد، اما آنچه معلوم است پلک نشان دهنده حالت روانی است. صاحب رؤیا و آثار پس از آن.

تعبیر خواب دیدن پلک یا پلک در خواب

در بهترین خواب دیدن پلک یا پلک در خواب آمد

پلک به برادران و فرزندان و شوهران و هر کس که از نگهبانان صندوق و در به جای امین باشد یا حافظ اسرار و حافظ امانت باشد از امراض دلالت بر این دارد که برکت را پلک نشان می دهد و اگر زن ببیند حال شوهر و فرزندش خوب می شود.

و هر کس در خواب ببیند که چشمانش برآمده و پلکش خراب است، دلالت بر جراحت خوبی دارد که به وسیله آن به خود اطمینان می دهد و هر که در ورم ملتحمه چشمش بیفتد خیر و مال می یابد و هر که برای رفع بینایی خود خونریزی کند. این نشان می دهد که او برای اصلاح نفس تلاش می کند و هر که چشمش را بیرون بیاورد بهتر از آن است که چشمش را بیرون آورده است.

و هر که ببیند پلکش از چشم سالم و صدمه دیده است، نشانگر حال خوب صاحبش در دنیاست و هر که پلکش را ببیند مریض است، نشان می دهد که صاحبش عاشق و وفا شده است، و اگر چشم نشان دهنده پول باشد. و گفته شد: نیکویی چشم و اطراف مژه و پلک، دلیل بر آن چیزی است که تشخیص می دهد فرزند یا علم یا سلامتی در جان و مالی است و عیوب مؤمن دلیل بر آن است. صداقت ایمان او و هر ضرری که به آن وارد شود، دلیل بر نقصان آن است.

و هر کس در خواب ببیند پلکهایش محکم و نیکو شده است، بیانگر قوت دین و نیکی در آن است، دید که پلک خود را معالجه می کند که این دلیل بر توبه از گناه است یا از مال گردان است. با گرفتن زکات آن.

و هر که خود را پلک های فراوان ببیند، نشانگر قوت بصیرت اوست که با آن هدایت و گمراهی را می بیند و پلک سیاه دلیل بر قوت دین است.

شر خواب آمد به دیدن پلک یا پلک در خواب

هر که دید پلک هایش پر از زخم و یا گوشت اندک است، نشانگر غم و اندوه افتادن است و هر که در پلک هایش مجروح شد به بیماری و خشم افتاد و هر که دید پلک هایش زیاد بازی می کند و در او حرکت می کند. صورت و از صاحبان تجارت بوده است، این نشان می دهد که از حال او رضایت و نارضایتی وجود ندارد و اگر پلک نشان دهنده شوهران باشد، بالاترین آنها مرد و پایین ترین آنها زن است و آنچه متولد می شود. بین آنها از رگه شواهدی از پسر است.

و هر که در پلک هایش کمبود یا ضعف بیند، بیانگر بی معرفتی و بی حرمتی است، چشم و پلکش رفته، فرزندانش مردند، و هر که در سفر پلک هایش را از دست بدهد، در غربت مرده است.

و هر کس در خواب ببیند که پلک های آهنین دارد در اضطراب شدید فرو می رود تا کاپشنش پاره شود و هر که خود را ببیند به چشم خود می شنود و می بیند این نشان می دهد که فرزندان خود را به گناه ترغیب می کند و هر که ببیند خورده است. پلک مرد، مال او را می خورد و هر کس چشم او را ببیند و نه مژه دارد و نه پلک، این نشانگر بی توجهی به قانون و دنبال هوی و هوس است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا