تعبیر خواب دیدن گال در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گال در خواب با توجه به آنچه دیده می شود متفاوت است، ممکن است فرد خواب ببیند که خود به این بیماری مبتلا شده است و ممکن است دیگران را ببیند که به آن مبتلا شده اند و این گال می تواند با خارش یا بدون خارش همراه باشد. چه بسا گال خشک باشد یا آب داشته باشد و ابن سیرین گفته است که مستحب آن است که خفته در خود گال ببیند یا ببیند که آب در او زیاد است اگر بی آب باشد یا بدن غیر بینا باشد. شر و خسران را در دامان خود حمل می کند. .

تعبیر خواب دیدن گال در خواب ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: دیدن گال بر حسب شکل و ماهیت متفاوت آن به سه معنای اساسی است که اگر ثروتمند آن را ببیند با اموالش به امامت و فرمانروایی دست می یابد و دیدن گال و جذام در یک بیننده تعبیرش بهتر از آن است. دیدن آن در دیگران

و هر که ببیند در بدنش گال داشت و شروع به مالیدن کرد تا مجروحش کرد و آب آن بیرون آمد، دلالت بر این دارد که از ظلم و گرفتاری مالی به دست می آید.

و هر کس گال را ببیند که در بدنش شیوع پیدا کند، نشان دهنده انتشار خیر در خانه اوست، اگر بعد از زیاد شدن آن او را معالجه کند، گرفتار مشکل می شود و از آن می گریزد، و هر که گال خشک ببیند در او سرایت کرده است. بدن، و سپس شروع به استفراغ آن قرص ها می کند، این نشان دهنده تغییر حال او و پیشرفت است، وضعیت او اگر فقیر بود ثروتمند می شد و اگر مضطر یا بدهکار بود برای او خرج می شد. جرب در تاجر یا صاحب پول دلیلی بر افزایش ثروت و گسترش تجارت است.

هر که در خواب ببیند که در بدنش گال خشک گرفت، بیانگر آن است که از جانب خویشاوندان دچار اضطراب و گرفتاری شد، گال به شکمش خورد، در نگرانی بعدی فرزندان افتاد.

و هر كه در بدنش گال ببيند و موجب زيان او شود، با مال در خستگي و زحمت ظاهر شود، ضرر منفعت.

و هر کس گال ببیند پسرش را مبتلا کرده است، این نشان دهنده سرپیچی پدرش در زندگی مشترک است و اگر به زن بیفتد، نشان می دهد که هر کاری که زن می کند زشت و رسوا است، و هر که گردنش گال شود، بدهکار می شود و ناتوان از پرداخت آن، و هر بیماری که بر دیگران بیفتد، برای کسانی که آن را دیدند، شر است.

و هر کس گال را دید که در میان مردم شیوع پیدا کند، این نشانگر شیوع طاعون در میان آنان است، و هر که گال را بخراشد و خشک شد – آب و چرکی در آن نبود – نگران شد و در زندگی خود خسته شد. گفته شد: گال همراه با خارش مایه نگرانی است و اقتدار بد مردم بر آن آزارشان می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا