تعبیر خواب دیدن ملخ زیاد در خواب

تعبیر خواب دیدن ملخ زیاد در خواب

تعبیر خواب دیدن ملخ زیاد در خواب جهات زیادی از خیر و شر احتمالی در تعبیر دارد، تعبیر خواب نزول ملخ زیاد در زمین کشاورزی یا پخش شدن ملخ در آسمان، تعداد زیاد ملخ بین بهشت ​​و زمین، هجوم چند ملخ به منطقه معلوم یا ناشناخته، شکار ملخ یا جمعه در کاسه، دیدن خرید و فروش ملخ، این جزئیات در تعبیر خواب بزرگ صاحب آن معانی زیادی دارد. امام محمد بن سیرین رحمه الله.

تعبیر خواب دیدن ملخ زیاد در خواب

ابن سیرین می‌گوید: ملخ‌ها سربازان یا عوام هستند که مکرر دشنام می‌دهند و فریاد می‌زنند و برای یکدیگر دست تکان می‌دهند، و هر کس ملخ‌های زیادی را دید که بر ساختمان‌ها و پشت بام‌ها می‌افتد، نشانگر باران است، و هر که دید ملخ بین آسمان و زمین پخش می‌شود. و در میان مردم بود و به تعداد زیاد و ترسناک، این نشان می دهد که عذابی بر اهل آن مکان خواهد آمد، و در مورد شپش و قورباغه نیز چنین است، چنانکه از نشانه های خداوند در شکنجه کافران است.

و هر کس ببیند که ملخ به آسمان پرواز می کند یا در جایی می افتد و به جایی که در آن است آسیب می رساند، نشان می دهد که سیاهپوستان وارد آن مکان شده اند یا باران در آن عذاب می بارد، اگر افتاده مگس باشد. سربازان با اخلاق بد، بد رفتارشان از ملخ مضرتر است.

و هر که ببیند ملخ بسیار در جایی بیفتد که ضرری به او نرساند و مردم آن را جمع کنند یا از آن بخورند، نشانگر رزق و روزی بزرگی است که به آنها داده می شود و رزق و روزی که در آن زیاد است جمع آوری ملخ بسیار است. در یک کاسه، این با دینار نشان داده می شود.

و هر کس ببیند که ملخ بی آزار در جایی جمع می شود که گویی خانه ای برای آنهاست، نشان دهنده ی پراکندن لذت و سرور در آن مکان است، اموالش از بین رفت، خداوند پاداش او را بهتر از او کرد، و اگر به فکر نفسی بود. یا فرزندی، خداوند او را تسکین می دهد، و گفته می شود: ملخ کسی است که در کار خود خیانت می کند.

و هر که ببیند ملخ در کشوری زیاد می شود، در اهل آن نزاع فرا می گیرد و دشمنان در آن داخل می شوند و فساد در آن زیاد می شود.

هر کس ملخ را در زمین کشاورزی یا مکانی که حاصلخیزی فراوان و کم و زیان آور بود ببیند، نشانگر گسترش فقر و بیکاری در محلی است که در آن دیده شده است زیرا بر گیاه می افتد و آن را خراب می کند و در غیر آن. آن را نشان می دهد که مردم بد در آن پخش می شوند و هر کس ملخ را در کوزه ای جمع کند خانه ای می گیرد و به سوی زنی می راند.

و هر که ببیند ملخ بر دژها بیفتد ضرری ندارد، دلیل بر ظلم دشمنان و غارت مال با تعرض لشکر بزرگ است و چه بسا ملخ ها به اندازه ای که از تعدادشان دیده می شد بر پول دلالت می کردند. و اگر کم بود، روزی اندکی است، و هر که ببیند ملخ می خورد، اندکی لشکر نیک بر او تأثیر می گذارد و هر که وارد خانه اش شد فقیر شد.

و هر که ملخ را ببیند عوام و اوباش آنها هستند و چه بسا چند ملخ دلالت بر باران زیاد کند و یا صحابی باشند که به کشوری که در آن است وارد شوند و گفته شد: هر که دید که اندکی گرفت. ملخ، سخنان را با مواعظ زنان کم می کند و ملخ به اندازه دیده شدن، نیک یا بد است، زیاد یا کم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا