تعبیر خواب دیدن زخم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن زخم در خواب ابن سیرین، دیدن زخم در سر، تعبیر زخم انگشت و دست در خواب را ارائه می دهیم.دیدن زخم در خواب، بسته به اینکه دارای چهره های خیر و شر بسیاری است. محل زخم و وسعت خونی که از آن تراوش می کند یا نه، ممکن است فرد خوابیده در تمام قسمت های بدن خود زخم ببیند، همانطور که در محل خاصی از آن مانند انگشت شست یا سر تخصصی شده است. این زخم ممکن است همراه با جریان خون یا قطع آن باشد و بدن بیننده در اثر آن آغشته به خون شود، این وجه به گفته امام محمد بن سیرین رحمه الله در کتاب خود آمده است. “تعبیر رویاهای بزرگ”.

تعبیر خواب دیدن زخم در خواب ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: هر که در خواب ببیند که قسمتی از بدنش مجروح شده، دلیل بر رزق و روزی بزرگی است که به دست می‌آورد، و اگر آن زخم در دست راست او باشد، آن پول از پهلو می‌آید. از مردان از خویشاوندان و اگر در سمت چپ باشد زنان خویشاوند به دست می آورند و هر که زخم خفیفی در پای چپ خود دید از کار کشاورزی پول می گرفت و هر که از ناحیه پاشنه پا زخمی می شد از او پول می گرفت. پاشنه و پسرش

و هر کس در خواب ببیند که از ناحیه سر زخمی شده و خونی از او نمی چکد. نزديك است به پول بزند و اگر خون از او سرازير شود تحت تأثير مالي است كه از آن سود مي برد تا اثر آن بر او ظاهر شود.

هر کس در خواب ببیند که قسمتی از بدنش کبودی دارد، تعبیر آن است که آن عضو به چه دلالت کرده است، اگر در سینه یا قلب باشد و در بدن زن یا مرد جوان باشد، پس گواه عشق است و در افراد مسن و سالمندان شاهد غم و اندوه است.

و هر کس در خواب ببیند که کسى او را مى‏زند تا او را آزار دهد، ثواب کارى را که انجام داده است، ضعیفى را نجات داده است، و هر کس ببیند که کافر یا مشرکى را کتک زده است. آغشته به خون اوست، پس بر دشمنی مسلط می شود و او را شکست می دهد و درباره او راست می گوید و شاید از او پولی به دست می آورد، به اندازه ای که خون او بیرون می آید، به خاطر خون کافر بر مؤمن است. جایز است و هر کس ببیند که او را مجروح کرده و خونی از او بیرون نمی‌آید، مجروح در مجروح سخنی درست می‌گوید که جوابی ندارد.

و هر کس ببیند که یکی از فرشتگان با شمشیر بر شکمش می زند تا او را مجروح کند و بر اثر جراحتش بمیرد، دلالت بر آن دارد که در آن جا مریض شده و سپس بهبود می یابد و هر که در آن زخمی شده باشد. گردن، از طرف پدر پول می گیرد.

زخم شست دست راست، گواه غرق شدن در قرض است، و هر که دید زخمی به سرش خورده و پوستش شکافت، دلیل بر تباهی مالی و زیان کار یا منصب است و هر که مجروح شود می بیند که از او خون بسیار می آید، پس بدهی دارد که با مشقت خرج می کند و هر عمل جراحی از ماده بیرون می آید، مایعی مانند خون یا چرک، دلیل بر انفاق زیاد با درآمد اندک یا ضرر مالی است. .

و هر کس جراحات نرم بدنش را ببیند، نشانگر هدر دادن آن در امری است که فایده ای ندارد و برای او کشنده است و اگر او را بزند و فقط خون از او خارج شود، دلیل بر این است که ضربت خورده گناهکار است و هر کس بدنش را به خون کتک خورده آغشته کند، از حرام پول می گیرد.

و هر کس در خواب ببیند که دیگری را مجروح کرده و خونی از او بیرون نیامده است، دلالت بر غیبت مجروح با سخنانی که درباره او صادق است، دارد و ضربه خورده مرتکب گناه است و قربانی می آید. از گناه اگر به اندازه خونش بیرون بیاید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا