تعبیر خواب دیدن پنیر پنیر در خواب پنیر

تعبیر خواب دیدن پنیر پنیر در خواب پنیر تعبیر خواب دیدن پنیر یا پنیر در خواب پنیر را ارائه می دهیم، این تعبیر به بسیاری از معانی است که ائمه تعبیر کرده اند که در مجموع بین خوب و خوب است. شرّ، چون بسته به نوع بافت آن اعم از تر یا خشک متفاوت است و در طعم آن نیز تأثیر می گذارد، شوری یا شیرینی آن است، و این بدان جهت است که خوردن پنیر و خریدن یا فروش آن جهات زیادی دارد.

تعبیر خواب دیدن پنیر پنیر در خواب

پنیر دلیلی بر آن چیزی است که صاحبش از درآمد و علم دینی و دنیوی دارد یا پول بردگان و حیوانات و هرچه از پولی است که ذخیره یا پس انداز شده است بر بزدلی او در برخورد و شکست خود. . و هر کس پنیر ببیند و از آن چیزی بخرد به راحتی در آن مال زیادی به دست می آورد و هر چه از آن خیس شد مال فعلی است و سفری که صاحبش خیری به دست آورد و پنیر تر از آن بهتر است. از پنیر خشک، و گفته شد: یک دانه پنیر، دانه پول است که چون شیر در آن زیاد شود، و پنیر خشک پول در سفر، و پول خیس در حال. و هر که بر سفره خود پنیر ببیند، به اندازه ای که با آن دید از نان و انار و عسل و شیر و روغن و زنان و چه بسا که از دشمنان دیگر گرفته شده، پول می گیرد. و هر کس قدری پنیر بخورد، دلیل بر پرهیز از کسب و زهد در زندگی است، و این نیز بیانگر آن است که اوامر و نواهی زندگی خود را انجام می دهد و هر چه از شیر حاصل شود دلیل بر ازدواج است. مجرد یا فرزند برای متأهل و پولی که در آن است سود و عمر طولانی برای مریض یا جوان و هر چه از شیر درست می شود مانند آغوز است. اول شير در بدو تولد پيش از رسيدن، و با آن چغندر درست مي كنند – نجات زن حامله است و سستي نشان دهنده بركت و رزق است. و هر کس ببیند که نان با پنیر خورده است، در رزق و روزی خود سعادتمند و پایدار است، و قالب پنیر، مالی است بدون خستگی و هزار دینار، یا صد در صد است. بصیر و پنیر پولی است آسان که به نفع صاحبش است و همچنین برای کسانی است که آن را خریدند یا خوردند. و هر کس پنیر بخورد و طعم آن را ترش یا شور ببیند، دلیل بر آن است که از حرام مال زیادی به دست آورده و در غم و اندوه و وحشت فرو رود و هر که بخورد و در آن کپک بیابد، دلالت دارد. فاسد دینش یا شکستی که در امور زندگیش تأثیر می گذارد، اما کسی که پنیر را بدون خوردن آن دید، دلیل بر ترس از خود است، زیرا او ترسو ضعیفی است. و هر که پنیر دید و جنگجو بود، مغلوب دشمنانش شد و هر که از شیر پنیر درست کرد، از ربا وارد پولش شد، زیرا اصل محصول شیر نیست، و هر که پنیر بدون نان و سایه بخورد، دلالت بر تنگی معیشت و بخل در معیشت او دارد. گاه بزدلی حکایت از ذلت و گرفتاری دارد، پوسیدگی غم و اندوه است و خشک از جمع آوری پول خسته است و هر که پنیر بفروشد پولش را بیهوده از دست داده است و هر که چیزی از آن را دفن کند از مال ناامید شده و در دست خود می ماند. فقر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا