تعبیر خواب دیدن کوهنوردی و کوهنوردی در خواب

دیدن صعود از کوه به ایده ها یا اهداف بزرگی اطلاق می شود که در ذهن بیننده برای دستیابی به آنها می چرخد، تعبیر خواب دیدن کوه نوردی در خواب، تعبیر خواب صعود از کوه، معنی دیدن کوه متحرک یا لرزان در خواب، کوه در خواب حرکت می کند، در خواب کوه به هم می ریزد در اینجا مهمترین تعبیر این تفاصیل را توسط امام محمد بن سیرین رحمه الله به شرح زیر بیان می کنیم. کتاب تخصصی او «تعبیر رویاهای بزرگ».

تعبیر خواب دیدن کوهنوردی و کوهنوردی در خواب

با دید خوبی از کوه نوردی و بالا رفتن از کوه در خواب آمد

رؤیت کوه به مرد عظیم الجثه یا عالم بزرگ و گوشه نشین اشاره دارد و به هر کس که خود و عظمت او را تعالی بخشید، مانند پادشاهان، علما و فقها، مانند کوه هایی هستند که میخ این زمین را می دانند. در انسجامش در سایه او به رئیسی نزدیک می شود پس در کنار او پناه می برد و به همراهی شهره است و بالا رفتن از کوه برای کسانی که در آن آسانی می بینند بهتر است.

و هر کس در خواب ببیند که بر کوهی بالا رفت و به قله رسید و سپس بر آن نماز خواند یا صدای اذان را از بالا بلند کرد یا مردم را با تیر شلیک کرد یا رو به قبله بود، بیانگر امتداد اوست. شهرت در میان مردم تا جایی که صدایش می‌رسید و شاید به مقامی رسیده بود که تیرهایش به آنجا می‌رسید، از کوهی بالا رفت و ترسید یا در امان بود که کوه معصوم است.

و هر کس خود را در حال بالا رفتن از کوه ببیند، خواسته ای است که طلب می کند، یا هدفی است که می خواهد، پس از او سؤال می شود که در بیداری برای چه می کوشد، مانند همراهی سلطان، مسافرت یا کوشش به سوی. نیازی را در خود برآورده می کند، این نشان می دهد که او می تواند به راحتی به اهدافش برسد و اگر قبل از بیدار شدن از خواب به بالای کوه برسد، دلیل بر رسیدن او به اهدافش است.

و هر کس خود را ببیند که از کوهی بالا می رود و پیش از آن که به قله برسد از آن سقوط می کند، این نشان می دهد که گناهان را ترک کرده و بدعت را ترک کرده است، اگر دلیلی در سقوط او باشد، مانند افتادن در باغ یا مهدکودک یا مسجدی که در آن نماز دسته جمعی برگزار می شود.

هر کس به بالای کوهی برود و در آن سبزه و آب و گیاه بیابد، نشان دهنده اقتدار آن مکان است، او مؤمن و زاهد و عادل است، اگر از آب آن بنوشد یا از آن بخورد. از ثمرات، از فرمانروای ظالم اختیار می گیرد، این در صورتی است که برای آن شایستگی داشته باشد، و هر کس از کوه بالا رود و در آن آسانی یابد، به دست آوردن آن حالت در حالی که از آن سود می برد، آسان است، و صخره های اطراف کوه است. دلال آن مکان، و هر صعود یک بالابر است.

و هر کس در خواب ببیند که در حال بالا رفتن از کوه وارد غاری شده است، در زندگی و امور دینی خود راهنمائی می کند و چه بسا چیزی از فرمان سلطان تصرف کند و بتواند به قله نزدیک شد و هر که چیزی خورد. از سنگ های کوه، دلیل بر ناامیدی از دستیابی به آن اهداف است و هر صعود، تپه و یا سطحی که انسان در خواب می بیند، دلیل بر تسکین خود است.

و از دیدن کوهها و بالا رفتن از آنها در خواب به شر رسید

هر کس در خواب ببیند که در کشتی است و از ترس غرق شدن از کوه بالا رود، به خاطر آن سختی و ناراحتی می‌بیند و مرا از آب حفظ می‌کند.» این نشانگر کسی است که در بیداری او ظرف و آبی نیست پیروی از هواها و گمراهی ها و ترک جماعت.

هر کس در خواب ببیند که بدون طناب و راه امن به کوهی می رود و یا در صعود خود مشکل پیدا می کند، بیانگر آن است که در اندوه و ترس افتاد و تمام امرش فریب خورد و هلاک شد و به آنچه می خواست ناکام ماند. و شاید دینش فاسد شده بود.

و هر کس در خواب ببیند که در حال بالا رفتن از کوهی افتاد، به اندازه اندامش در آفت و مصیبت و اندوه فرو رفت، پس از سقوط از آن همه گریخت، و هر که دید کوه بر او بالا رفت. سر یا در آسمان ناپدید شد، این نشان دهنده ترس شدیدی است که از جانب سلطان بر مردم وارد می شود و این همان چیزی است که از ترس خدا برای بنی اسرائیل برای آنها اتفاق افتاد.

و هر کس به صورت صاف از کوه بالا رود در تنگنا افتاده است و هر کس پس از بالا رفتن از بالای کوه فرود آید آن چیزی را که می خواهد به دست آورد قیام می کند و انجام نمی شود و هر که کوهی را ویران می کند مردی را هلاک کرده است. و هر که می خواست از کوه بالا برود، نتوانست در مانعی بیفتد که او را از هدف باز می دارد، و ستوده صعود به کوه در آن می لنگد، چنان که کوهنورد می کند، و هر بلندی ستوده است مگر آن که همسطح باشد. بر اساس فرموده خداوند متعال: «او را بالا می‌آورم».

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا